ITPB2/415-710/11/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 października 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-710/11/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2011 r. (data wpływu 26 lipca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 października 2011 r. (wpływ do tut. organu dnia 20 października 2011 r.) oraz z dnia 20 października 2011 r. (wpływ do tut. organu dnia 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku oraz w pismach uzupełniających z dnia 18 października 2011 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 20 października 2011 r.) oraz z dnia 20 października 2011 r. (wpływ do tut. organu dnia 24 października 2011 r.) przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest właścicielką działki będącej częścią posiadanego przez Nią gospodarstwa rolnego, na której Urząd Gminy i Miasta przeprowadził inwestycję położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej (główny korektor), z którego korzystają mieszkańcy gminy. Korektor ten służy zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz tworzy sieć użytku publicznego.

Za usuwanie szkód powstałych na skutek prowadzonej inwestycji Wnioskodawczyni poniosła koszty w łącznej kwocie 12.816 zł 48 gr i powyższa kwota została Jej zwrócona w 2010 r. przez Urząd Miasta i Gminy na podstawie zawartej ugody, jako zaspokojenie roszczenia odszkodowawczego.

Z treści ugody zawartej w dniu 29 czerwca 2010 r. wynika, że Miasto i Gmina zwróciło poniesione wydatki tytułem odszkodowania za wszelkie zniszczenia i koszty ich usunięcia w związku z prowadzoną inwestycją.

Ww. odszkodowanie wypłacone zostało w związku ze szkodami w drzewostanie (drzewa i krzewy owocowe), uprawie użytków zielonych, oraz w związku z wykonaniem rekultywacji gruntu.

Na użytki zielone składają się grunty, t.j. łąki i pastwiska zajęte pod uprawę traw lub innych upraw zielonych wykorzystywanych w gospodarstwie Wnioskodawczyni na pasze dla bydła (siano, sianokiszonka).

Drzewa i krzewy owocowe zostały całkowicie wycięte i wykopane, a pnie drzew zostały wywiezione. Natomiast gałęzie i karpy drzew pozostawiono. Po wykopaniu rowu pod korektor pozostawiono dół, który został zasypany gruzem i odpadami. W celu przywrócenia wartości użytkowej gruntu (rekultywacja) Wnioskodawczyni była zmuszona do wywiezienia gruzu, śmieci, kamieni, gałęzi i karp oraz nawiezienia czystej ekologicznej ziemi.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy wystawił informację PIT-8C, w której jako przychód ujęto zwróconą Wnioskodawczyni kwotę, powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy dochód pochodzący z odszkodowania otrzymanego na podstawie umowy (ugody) jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.

Czy na ww. dochód prawidłowo wystawiona została informacja PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są między innymi odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z ww. przepisów wynika, że przez urządzenia infrastruktury technicznej rozumie się między innymi wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów i urządzeń wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych. W świetle powyższego otrzymane odszkodowanie mieści się w katalogu ww. zwolnienia. W ocenie Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. dochód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z powyższym wypłacone odszkodowanie nieprawidłowo wykazane zostało w informacji PIT-8C jako dochód z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie "w szczególności" wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką działki będącej częścią posiadanego przez Nią gospodarstwa rolnego, na której Urząd Gminy i Miasta przeprowadził inwestycję położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej (główny korektor), z którego korzystają mieszkańcy gminy. Korektor ten służy zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz tworzy sieć użytku publicznego.

Za usuwanie szkód powstałych na skutek prowadzonej inwestycji Wnioskodawczyni poniosła koszty w łącznej kwocie 12.816 zł 48 gr i powyższa kwota została Jej zwrócona w 2010 r. przez Urząd Miasta i Gminy na podstawie zawartej ugody, jako zaspokojenie roszczenia odszkodowawczego.

Z treści ugody zawartej w dniu 29 czerwca 2010 r. wynika, że Miasto i Gmina zwróciło poniesione wydatki tytułem odszkodowania za wszelkie zniszczenia i koszty ich usunięcia w związku z prowadzoną inwestycją.

Ww. odszkodowanie wypłacone zostało w związku ze szkodami w drzewostanie (drzewa i krzewy owocowe), uprawie użytków zielonych, oraz w związku z wykonaniem rekultywacji gruntu.

Urząd Miasta i Gminy wystawił informację PIT-8C, w której jako przychód ujęto zwróconą Wnioskodawczyni kwotę, powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a.

ustanowienia służebności gruntowej,

b.

rekultywacji gruntów,

c.

szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

* w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), przez rekultywację gruntów - rozumie się: nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Stosownie zaś do art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Z kolei ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w art. 2 ust. 1 definiuje gospodarstwo rolne jako obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Odnosząc więc obowiązujące unormowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że odszkodowanie - za szkody powstałe na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie urządzeń wodno kanalizacyjnych - w uprawach rolnych i w drzewostanie oraz z tytułu rekultywacji gruntów, wypłacone na podstawie ugody zawartej przez Nią z Urzędem Miasta i Gminy korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego odszkodowanie, wypłacone posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu zacytowanego przepisu nie powinno zostać - jako objęte ww. zwolnieniem - wykazane w informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl