Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-705/08/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na mocy postanowienia sądu z dnia 29 czerwca 2007 r. nabyła Pani wraz z synami prawo do spadku po zmarłym mężu, w 1/3 części każde z nich i stała się współwłaścicielem działek oznaczonych numerami 168, 195 i 211 o łącznej powierzchni 3,2382 ha. Jedna z nich zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym i murowaną oborą. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostwo w dniu 6 czerwca 2008 r. działka ta stanowi użytki rolne zabudowane. Pozostałe działki stanowią lasy, pastwiska trwałe, grunty orne i rowy.

Z zaświadczenia wydanego przez Urząd Miejski wynika, że działki o nr 168, 195 i 211 nie były i nie są obecnie objęte decyzją o warunkach zabudowy, a od dnia 1 stycznia 2003 r. gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

stwierdza Pani, iż sprzedawana nieruchomość, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowi gospodarstwo rolne.

W dniu 20 czerwca 2008 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości o powierzchni 3,2382 ha, w której kupująca oświadcza, że zobowiązuje się nabyć z zamiarem prowadzenia gospodarstwa rolnego w wyniku czego nabywane grunty nie utracą charakteru rolnego lub leśnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, ponieważ będzie uzyskany z tytułu sprzedaży części działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego a działki te nie utracą charakteru rolnego ani leśnego w związku z ich sprzedażą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Definiując pojęcie " gospodarstwo rolne" należy, w myśl art. 2 ust. 4 ww. ustawy, odnieść się do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przedmiotowe zwolnienie obejmuje nie tylko grunty ale również budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze (inwentarskie), jeżeli są usytuowane na gruntach, które stanowią gospodarstwo rolne.

Fakt, że działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego nie stanowią całości nie ma również znaczenia dla zastosowania tego zwolnienia, gdyż - zgodnie z ugruntowanym już w tej kwestii orzecznictwem sądów administracyjnych - gospodarstwo rolne stanowić mogą również działki gruntu oddalone od siebie. O posiadaniu gospodarstwa rolnego stanowi bowiem sam fakt posiadania gruntów rolnych o łącznej powierzchni powyżej 1 ha.

Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest jednak od wystąpienia następujących przesłanek:

* grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jak już wyżej wskazano jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy jest także konieczność zachowania charakteru rolnego lub leśnego gruntu. Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

Cel ten może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją.

Utrata charakteru rolnego następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia, np. przeznaczenie gruntu rolnego pod działalność gospodarczą lub pod budownictwo.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, w 2007 r. nabyła Pani we współwłasności nieruchomość o powierzchni 3,2382 ha. W dniu 20 czerwca 2008 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej jak Pani stwierdziła gospodarstwo rolne, w której kupujący oświadczył, że nabywa ją z zamiarem prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W świetle wyżej cytowanych przepisów należy stwierdzić, iż spełnione zostały przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia.

Ponadto we wniosku stwierdziła Pani, że w skład nieruchomości, której łączna powierzchnia wynosi 3,2382 ha, wchodzą użytki rolne zabudowane, natomiast pozostałe działki stanowią lasy, pastwiska trwałe, grunty orne i rowy. Dlatego też, mając na uwadze definicję gospodarstwa rolnego podkreślić należy, że grunty oznaczone jako lasy nie wchodzą w jego skład, gdyż nie są użytkami rolnymi, ani gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych. Tym samym przychód ze sprzedaży tego rodzaju gruntów nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęty jest natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży gruntów oznaczonych jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o powierzchni powyżej 1 ha, a wskutek sprzedaży nie mogą utracić charakteru rolnego lub leśnego.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), został złożony przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości rolnej zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl