Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-664/09/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2009 r. (data wpływu 19 października) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności wypłacanych sędziom zawodów piłki nożnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności wypłacanych sędziom zawodów piłki nożnej, uzupełniony pismem z dnia 15 października 2009 r. (data wpływu 19 października).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jak również klub piłkarski - gospodarz zawodów, jest płatnikiem wynagrodzenia dla sędziego, sędziego obserwatora czy też delegata. Bywa także, iż ekwiwalent sędziowski wypłaca Gmina a działacze klubu piłkarskiego jedynie pośredniczą - fizycznie wypłacając ekwiwalent po zakończonych zawodach. Ekwiwalent sędziowski określony jest w formie stawki za rodzaj prowadzonych zawodów oraz uzależniony jest od tego czy sędzia występuje w roli sędziego głównego, asystenta technicznego, obserwatora czy też delegata. Dla zobrazowania sytuacji przedstawiono w załączeniu tabelę ekwiwalentu. Tabela należności ustanawiana jest przez Polski Związek Piłki Nożnej. Na zawodach V ligi i klas niższych sędziowie otrzymują ekwiwalent za dwa mecze, ponieważ są rozgrywane dodatkowo zawody II klasy juniorów jako przedmecz. Wynagrodzenia miesięczne mogą być bardzo zróżnicowane, ponieważ do jednego klubu sędzia może w miesiącu być delegowany jeden raz, a może być i dwa razy delegowany. Są sytuacje, że wynagrodzenie nie przekracza 200 zł, a są sytuacje że wynagrodzenie przekracza 200 zł w miesiącu. Sędziowie nie są pracownikami płatnika. Sędzia nie może być członkiem lub pracownikiem klubu piłkarskiego, który jest płatnikiem ekwiwalentu. Sędziowanie nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej. Wskazano na następującą możliwą sytuację faktyczną: Osobę jako sędziego głównego i sędziego asystenta delegowano na zawody w dniu 2 sierpnia. Ekwiwalent sędziowski wynosił 165 zł. Na dzień 23 sierpnia ta sama osoba również otrzymała delegację na zawody - ekwiwalent sędziowski wynosił 160 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób należy obliczyć podatek pobierany przez płatnika w sytuacji opisanej we wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy od kwoty ekwiwalentu wypłaconego za dzień 2 sierpnia tj. od kwoty 165 zł należało pobrać zryczałtowany podatek dochodowy. W przypadku gdy łączne wynagrodzenie u jednego płatnika w miesiącu przekracza 200 zł - w ocenie Wnioskodawcy - to łączne wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło powinno zostać opodatkowane według zasad ogólnych tj. z zastosowaniem kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20%, zaliczki według stawki 18%, przy tym zaliczka do zapłaty do urzędu skarbowego zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany z tytułu pierwszej umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Zryczałtowany podatek od przychodów wymienionych wyżej pobierany jest bez pomniejszania tych przychodów o koszty ich uzyskania (art. 30 ust. 3 ustawy). Dodatkowo, przychody te nie łączą się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej, co wynika z art. 30 ust. 8 ustawy. Z kolei, przepis art. 41 ust. 4 ustawy obliguje płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z ww. tytułu. Płatnik przekazuje kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania płatnika (art. 42 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, płatnik do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesyła deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania płatnika, co bezpośrednio wynika z art. 42 ust. 1a ustawy.

Jak wskazano w treści wniosku uzupełnionego pismem z dnia 15 października 2009 r. Wnioskodawca wypłaca sędziom, sędziom obserwatorom i delegatom ekwiwalent sędziowski, określony w formie stawki za rodzaj prowadzonych zawodów oraz uzależniony od tego, czy sędzia występuje w roli sędziego głównego, asystenta technicznego, obserwatora czy też delegata. Tabela należności jest ustalana przez Polski Związek Piłki Nożnej. W rezultacie, wynagrodzenia miesięczne mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności od tego ile razy w miesiącu sędzia jest delegowany do danego klubu. Wynagrodzenie sędziego może zatem nie przekraczać, jak również może przekraczać 200 zł miesięcznie.

Analiza normy wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy wykazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce gdy:

* suma należności określona w umowie lub umowach z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, oraz

* umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Wobec powyższego, w przypadku gdy zlecenie wykonania określonych czynności nie zawiera należności określonej za miesiąc, to nie są spełnione warunki do zastosowania opodatkowania zryczałtowanego na podstawie tego przepisu.

W kontekście przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oznacza to, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do wypłat z tytułu ekwiwalentów sędziowskich. W przedmiotowej sprawie bowiem kwota należności za przeprowadzone zawody nie jest kwotą należności miesięcznej. Zatem również od wypłat do wysokości 200 zł miesięcznie, jeżeli ze zlecenia (powołania, uchwały) wykonania tym osobom określonych czynności na rzecz klubu sportowego nie wynika należność za miesiąc, nie pobiera się zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 18% przychodu.

W konsekwencji, od wypłat ekwiwalentu sędziowskiego (niezależnie od wysokości poszczególnych wypłat z tego tytułu, jak również wysokości sumy wypłat w danym miesiącu) na Wnioskodawcy ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl