ITPB2/415-632/12/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 października 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-632/12/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2012 r. (wpływu do tutejszego organu dnia 2 lipca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 września 2012 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 25 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania nieodpłatnych świadczeń jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 19 września 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

W przedmiotowym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza zorganizować imprezę promującą Jego działanie, reklamującą region. Podczas tej uroczystości Powiat zamierza zaproszonym gościom, tj. osobom obcym nie związanym ze Starostwem ani umową o pracę, ani umową cywilnoprawną, także z zagranicy (Niemcy, Białoruś), Radnym tego Powiatu, reprezentacji Starostwa, tj. Staroście, Sekretarzowi, Skarbnikowi, przedstawicielom Gmin Powiatu, tj. Burmistrzom i Wójtom zapewnić nocleg i usługę gastronomiczną (wyżywienie). Zaproszone osoby podniosą prestiż imprezy powiatowej i zwiększą zainteresowanie Powiatem wśród społeczeństwa. Zgodnie z zapisami Statutu, Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz promocji Powiatu. Zaproszenie osób reprezentujących inne środowiska zmierza do zwiększenia popularności Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, zarówno wśród własnych mieszkańców, jak i na zewnątrz.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym koszty poniesione przez powiat za nocleg i wyżywienie osób zaproszonych na imprezę powiatową stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie związane z promocją i do kwoty 200 zł zwolnioną z opodatkowania, czy też stanowią dla nich przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wartość tego świadczenia.

2.

Czy w przypadku konieczności wystawienia informacji PIT-8C winna ona być wystawiona przez Powiat, czy przez Starostwo.

3.

Czy w przypadku poniesienia wydatków na usługi gastronomiczne dla Zarządu Powiatu (umowa o pracę ze Starostwem) oraz Radnych Powiatu wybranych w wyborach samorządowych osobom tym należy ustalić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia na rzecz zaproszonych gości (np. obiad i nocleg) o wartości nieprzekraczajacej 200 zł zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją. Osoby te przybywają na zaproszenie w celu promocji działań Powiatu i reklamy regionu. Zaproszenie osób reprezentujących inne środowiska zmierza do zwiększenia popularności Powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego zarówno wśród własnych mieszkańców, jak i na zewnątrz.

Powiat zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz ma osobowość prawną. Rozdział 2 ww. ustawy określa zakres i zadania powiatu. Z przepisów w nim zawartych wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. kultury oraz ochrony zabytków i ochrony nad zabytkami, kultury fizycznej i promocji powiatu.

Ze względu na brak ustawowej definicji promocji należy odnieść się do jej słownikowego znaczenia, zgodnie z którym za promocję uważa się działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia lub każde z tych działań (Słownik Języka Polskiego PWN).

Pod pojęciem promocji powiatu - w ocenie Wnioskodawcy - należy zatem rozumieć działania zmierzające do poinformowania i zachęcenia określonych osób prawnych i fizycznych do aktywności gospodarczej ukierunkowanej tak, aby dawała efekty pożądane przez władze Powiatu czy regionu i zgodnie z programami rozwoju przez te władze opracowanymi. Promocja powiatu obejmuje zatem system aktywnych działań zawierających elementy własnej inicjatywy w stosunku do wyselekcjonowanych grup adresatów promocji, w celu wywołania ich pożądanych zachowań (prowadzonych przede wszystkim w celu wywołania zainteresowania u inwestorów i innych uczestników promocji).

W przypadku, gdy wystąpi konieczność wystawienia informacji PIT-8C winna być ona wystawiona przez Starostwo Powiatowe, które jest płatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast zakupiona przez Powiat usługa dla osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu - związanych ze Starostwem stosunkiem pracy, stanowi dla nich przychód z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Natomiast usługa gastronomiczna dla Radnych Powiatu stanowi przychód z art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i również nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Stosownie do treści art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu źródłami przychodu są m.in.:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),

* działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

* inne źródła (pkt 9).

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Powiat zamierza zorganizować imprezę promującą Jego działanie, reklamującą region. Podczas tej uroczystości Powiat zamierza zaproszonym gościom, tj. osobom obcym nie związanym ze Starostwem ani umową o pracę, ani umową cywilnoprawną, także z zagranicy (Niemcy, Białoruś), radnym tego Powiatu, reprezentacji Starostwa, tj. Staroście, Sekretarzowi, Skarbnikowi, przedstawicielom Gmin Powiatu, tj. Burmistrzom i Wójtom zapewnić nocleg i usługę gastronomiczną (wyżywienie). Zaproszone osoby podniosą prestiż imprezy powiatowej i zwiększą zainteresowanie Powiatem wśród społeczeństwa. Zgodnie z zapisami Statutu, Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz promocji Powiatu. Zaproszenie osób reprezentujących inne środowiska zmierza do zwiększenia popularności Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, zarówno wśród własnych mieszkańców, jak i na zewnątrz.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie "w szczególności" wskazuje, iż zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Do innych źródeł należy zatem zakwalifikować przychód - związany z powstaniem przysporzenia majątkowego w postaci świadczeń otrzymanych w związku z uczestnictwem w imprezie, która zostanie zorganizowana przez Powiat - uzyskany przez osoby zaproszone, tj. które ze świadczeniodawcą nie będzie łączyła umowa o pracę ani umowy cywilnoprawne.

Stosownie jednak do art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką zastosowania omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia. Istotnym jest również aby osoby otrzymujące świadczenie nie były pracownikami świadczeniodawcy lub nie były związane z nim stosunkiem cywilnoprawnym, a wartość nieodpłatnego świadczenia nie przekraczała jednorazowo kwoty 200 zł i była otrzymana w związku z promocją lub reklamą podmiotu dokonującego świadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia". Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za "nieodpłatne świadczenie" uznać należy świadczenia "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne". Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

W prawie podatkowym brak jest również definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Pod pojęciem promocji powiatu należy więc rozumieć działania zmierzające do poinformowania i zachęcenia określonych osób prawnych i fizycznych do aktywności gospodarczej ukierunkowanej tak, aby dawała efekty pożądane przez władze powiatu czy regionu i zgodne z programami rozwoju przez te władze opracowanymi. Promocja powiatu obejmuje zatem system aktywnych działań, zawierających elementy własnej inicjatywy w stosunku do wyselekcjonowanych grup adresatów promocji, w celu wywołania ich pożądanych zachowań (prowadzonych przede wszystkim w celu wywołania zainteresowania u inwestorów i innych uczestników promocji warunkami powiatu w celu jej rozwoju).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić zatem należy, iż w sytuacji gdy nieodpłatne świadczenie w formie wyżywienia i noclegu wskazane osoby nie będące pracownikami świadczeniodawcy, ani osobami z którymi świadczeniodawca zawarł umowy cywilnoprawne otrzymają w związku z promocją lub reklamą Powiatu lub regionu, wówczas jego równowartość (nie przekraczająca 200 zł) dla osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie Polski, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji gdy osobą otrzymującą ww. nieodpłatne świadczenie (o wartości nie przekraczającej 200 zł) będzie nierezydent (osoba na stałe zamieszkująca w Niemczech czy Białorusi), wówczas w oparciu o właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy ustalić czy świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce czy też w miejscu zamieszkania tej osoby. W sytuacji gdy - zgodnie z mającą zastosowanie umową o unikaniu podwójnego opodatkowania - świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, wówczas zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wartość tegoż świadczenia będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie ww. nieodpłatne świadczenie, którego jednorazowa wartość przekroczy 200 zł otrzymane przez osoby, które wezmą udział w imprezie zorganizowanej przez Powiat i do których reklama lub promocja będą skierowane oraz równowartość świadczenia związanego z udziałem w ww. imprezie uzyskanego przez osoby, do których nie będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Wskazać przy tym należy, że w przedmiotowej sprawie istotny będzie fakt, jaki podmiot dokonywał będzie świadczenia bowiem to na nim będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Natomiast odnosząc się do sposobu opodatkowania równowartości świadczeń u osób, z którymi Wnioskodawcę łączy stosunek pracy (członków Zarządu Powiatu), należy odnieść się do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymuje w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Mając na uwadze powyższe nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że osoby, z którymi zawarłumowę o pracę (członkowie Zarządu Powiatu), w związku z udziałem w ww. imprezie uzyskają przychód z innych źródeł.

Osoby te uzyskają przychód ze stosunku pracy, gdyż niewątpliwie ww. świadczenie otrzymają w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Z uwagi, iż ww. świadczenia nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym płatnik jest zobowiązany obliczyć od nich, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwestię opodatkowania przychodów uzyskanych przez Radnych Powiatu należy natomiast rozpatrywać w oparciu o art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Radni Powiatu - jako osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, którzy wezmą udział w imprezie uzyskają przychód podlegający opodatkowaniu, który należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym fizycznych i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną w sposób określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te nie uzyskają w związku z reklamą lub promocją Powiatu lub regionu świadczenia mieszczącego się w dyspozycji analizowanego zwolnienia.

Reasumując, nieodpłatne świadczenie w formie wyżywienia i noclegu, które otrzymają osoby zaproszone, tj. nie będące pracownikami świadczeniodawcy, ani osobami z którymi zawarł umowy cywilnoprawne należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. W stosunku do przychodu nie przekraczającego kwoty 200 zł, uzyskanego przez ww. osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski, znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże tylko wówczas, gdy ww. świadczenie otrzymają w związku z promocją lub reklamą Powiatu lub regionu.

W sytuacji gdy osobą otrzymującą ww. nieodpłatne świadczenie (o wartości nie przekraczającej 200 zł) będzie nierezydent (osoba na stałe zamieszkująca w Niemczech czy Białorusi), wówczas w oparciu o właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy ustalić czy świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce czy też w miejscu zamieszkania tej osoby. W sytuacji gdy - zgodnie z mającą zastosowanie umową o unikaniu podwójnego opodatkowania - świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, wówczas również zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wartość tegoż świadczenia będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego.

Natomiast przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, do którego nie będzie miało zastosowanie ww. zwolnienie przedmiotowe świadczeniodawca będzie zobowiązany wykazać w informacji PIT-8C.

Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci usługi gastronomicznej przez osoby z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę będzie skutkowało dla nich powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego płatnik zobowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z dyspozycja art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Radni Powiatu otrzymają natomiast z tego tytułu przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną w sposób określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl