ITPB2/415-600/11/MU

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 września 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-600/11/MU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r. (data wpływu 24 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2011 r. (data wpływu 14 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Statystycznego oddelegowanym do prac spisowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom Urzędu Statystycznego oddelegowanym do prac spisowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 września 2011 r. (data wpływu 14 września 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd Statystyczny jest w trakcie realizacji Narodowego Spisu Powszechnego, którego zasady określa ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 277). Na podstawie art. 20 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy zastępcom komisarzy spisowych, pracownikom jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurach spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody.

Wnioskodawca dokonuje wypłat dodatków spisowych za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Wypłata nagród spisowych ma charakter fakultatywny i może być przyznana po każdym z etapów określonych w art. 7 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. lub po jego zakończeniu. Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca nie wypłacał nagród za prace spisowe związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy. Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Kwestię przyznawania dodatków spisowych i nagród regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), a ich wypłatę przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595).

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. przewiduje, że pracownicy jednostek służb statystyki publicznej:

1.

są wyznaczani ad hoc do wykonywania czynności spisowych,

2.

wykonują prace spisowe w drodze delegowania do biur spisowych.

Pracownicy oddelegowani do pracy w biurach spisowych stanowią szczególną kategorię pracowników. Sama konstrukcja oddelegowania jest konstrukcją szczególną i stanowi regulację odrębną od zasad kodeksu pracy. Regulacja ta opiera się na następujących zasadach:

* pracownicy oddelegowani wykonują zarówno prace na dotychczasowym stanowisku pracy, a dodatkowo prace spisowe,

* niezależnie od obciążenia pracą na swoim stanowisku zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy, którym pozostaje nadal Dyrektor Urzędu Statystycznego pełniący funkcję Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego,

* za prace na rzecz spisu mają przyznawane dodatki spisowe i nagrody.

Dodatki spisowe są przyznawane za czas przepracowany w danym miesiącu, ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku niewykonywania prac spisowych i stanowią rodzaj rekompensaty z tytułu wykonywania prac spisowych poza normalnym tokiem pracy. Jednocześnie pracownicy otrzymujący dodatki spisowe nie mają prawa do czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedzielę i święta (zgodnie z ustawą o służbie cywilnej). Wnioskodawca uważa, że mimo formalnego oddelegowania pracowników służb statystyki publicznej do prac spisowych oraz wykonywania tych prac osobiście - przychody (dodatki i nagrody) pracowników Urzędu Statystycznego stanowią przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dodatki i nagrody rekompensują pracownikom realizację dodatkowych zadań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 ww. ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda - jako wojewódzki komisarz spisowy, zaś zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

1.

Centralne Biuro Spisowe;

2.

wojewódzkie biura spisowe;

3.

gminne biura spisowe.

W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Z przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie ww. czynności dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. zastępcom komisarzy spisowych, pracownikom jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurach spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody. Wnioskodawca dokonuje wypłat dodatków spisowych za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Wypłata nagród spisowych ma charakter fakultatywny i może być przyznana po każdym z etapów określonych w art. 7 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. lub po jego zakończeniu. Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca nie wypłacał nagród za prace spisowe związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż dodatki spisowe i nagrody za wykonanie prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań przyznane pracownikom Urzędu Statystycznego oddelegowanym do prac w biurach spisowych nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenie te zostały otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl