Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-591/09/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2009 r. (data wpływu - 10 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismami z dnia 18 września 2009 r. i 2 października 2009 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zawarcia umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych i lokali użytkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zawarcia umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 18 września 2009 r. i 2 października 2009 r.

W przedmiotowym wniosku i pismach uzupełniających przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni, jako spółdzielnia mieszkaniowa, odpłatnie nabyła w latach 1994-1995 od spółki akcyjnej budynki mieszkalne. Na podstawie art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

1.

spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2.

wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.

W dniu 25 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwałę w sprawie zasad ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Spółdzielnię. Zgodnie z jej treścią zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu może nastąpić po dokonaniu wpłaty wkładu budowlanego w wysokości 15% wartości rynkowej lokalu mieszkalnego określonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wobec powyższego prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych może być ustanowione w oparciu o zasady określone w:

* art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i

* uchwale walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Jednocześnie Wnioskodawczyni zastrzegła w piśmie z dnia 18 września 2009 r., iż przedmiotem złożonego wniosku o wydanie interpretacji jest ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Spółdzielni.

Dodatkowo Spółdzielnia wskazała, iż uchwała Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad ustanawiania odrębnej własności lokali wynajmowanych przez spółdzielnie innych niż określone w art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych utraciła moc, a uprzednio stanowiła m.in. przedmiot wydanej przez tutejszy organ interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2009 r.

Natomiast na podstawie art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu. Aby umożliwić najemcom przeniesienie własności lokali użytkowych Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwałę w sprawie zasad ustanawiania odrębnej własności lokali użytkowych wynajmowanych przez Spółdzielnię. Zgodnie z jej treścią zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu może nastąpić po dokonaniu wpłaty wkładu budowlanego w wysokości 35% wartości rynkowej lokalu użytkowego określonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nadto, jak wynika z pisma Spółdzielni z dnia 2 października 2009 r., powyższa uchwała nie dotyczy przeniesienia własności lokali użytkowych, o których mowa w art. 39 ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy udzielenie 85% bonifikaty w związku z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy udzielenie 65% bonifikaty w związku z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu użytkowego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź też podatkiem dochodowym od osób prawnych, w zależności od statusu prawnego najemcy ubiegającego się o przeniesienie własności ww. lokalu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze oraz pytanie drugie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie pytania drugiego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wniosek podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zdaniem Spółdzielni, zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków rodzi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości udzielonej bonifikaty, tj. 85% wartości rynkowej lokalu mieszkalnego. Należałoby zatem przekazać do urzędu skarbowego oraz do osoby, której została udzielona bonifikata, informację na druku PIT-8C.

Również zawarcie umowy przeniesienia własności lokali użytkowych rodzi przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w wysokości udzielonej bonifikaty, tj. 65% wartości rynkowej lokalu użytkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółdzielni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie zaś do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 2 przytoczonej ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, przy czym jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (ust. 2b).

Powyższe oznacza, że przychodem z tytułu uzyskania rzeczy lub prawa po obniżonej cenie (tj. częściowo odpłatnego) jest różnica pomiędzy ceną rynkową stosowaną w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, a kwotą zapłaconą zbywcy przez nabywcę.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem koniecznym do uznania świadczenia częściowo odpłatnego za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika.

Z treści wniosku wynika, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza - w oparciu o uchwałę walnego zebrania członków z dnia 25 czerwca 2009 r. - za 85% bonifikatą przenosić prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych. Ponadto, jak wynika z pisma Wnioskodawczyni z dnia 18 września 2009 r., powyższa uchwała nie odwołuje się do zasad ustanawiania prawa odrębnej własności określonych w przepisie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)

Natomiast dla umożliwienia najemcom przeniesienia własności lokali użytkowych Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwałę w sprawie zasad ustanawiania odrębnej własności lokali użytkowych wynajmowanych przez Spółdzielnię, które może nastąpić po dokonaniu wpłaty wkładu budowlanego w wysokości 35% wartości rynkowej lokalu użytkowego określonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Powyższa uchwała nie dotyczy przenoszenia własności lokali użytkowych na zasadach określonych w art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na gruncie przepisów podatkowych, a w szczególności art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie "w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt rozpatrywanej sprawy podkreślić należy, iż poszczególni nabywcy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych osiągną korzyść finansową w postaci udzielonych przez Spółdzielnię bonifikat, co będzie skutkować powstaniem po ich stronie przychodu podatkowego.

Przychód ten stanowi świadczenie, którego nie zawiera katalog zwolnień przedmiotowych, tj. art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż udzielone bonifikaty stanowić będą dla osób fizycznych (nabywców lokali) przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że na Spółdzielni spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla nabywców ww. lokali. Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl