ITPB2/415-566/09/IL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 września 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-566/09/IL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 1 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 7 września 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe, lecz z innych względów niż przedstawione we wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Pismem z dnia 24 sierpnia 2009 r. Nr ITPB2/415-566/09-2/IL wezwano Panią do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku. Braki wykazane w wezwaniu uzupełniono w dniu 7 września 2009 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 15 kwietnia 2008 r. na podstawie aktu notarialnego przekształciła Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności wraz z udziałem w części gruntu. Mieszkanie to miało status własnościowego od 13 grudnia 1982 r. W dniu 6 czerwca 2008 r. sprzedała Pani ww. mieszkanie. Od marca 2005 r. buduje Pani dom jednorodzinny. W dniu 5 stycznia 2009 r. złożyła Pani w Urzędzie Skarbowym wniosek o spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zameldowana od 8 maja 1968 r. do 6 czerwca 2008 r.)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdy w 2008 r. nastąpiło przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, z udziałem w części gruntu przychód uzyskany ze sprzedaży tego lokalu może być w całości zwolniony od podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni przychód uzyskany ze sprzedaży w dniu 6 czerwca 2008 r. lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody z odpłatnego zbycia m.in. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Wnioskodawczyni podnosi, iż na podstawie przepisów ustawy o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) udział w gruncie jest prawem związanym z własnością lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, wynika to także z art. 47 i art. 48 Kodeksu cywilnego. W związku z tym, uważa również, że sprzedany lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie stanowi łącznie odrębną nieruchomość, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, lecz z innych względów niż przedstawione we wniosku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.:Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), do źródeł przychodów zalicza się m.in. odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w dniu 15 kwietnia 2008 r. na podstawie aktu notarialnego przekształciła Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności wraz z udziałem w części gruntu. Mieszkanie to miało status własnościowego od 13 grudnia 1982 r. W dniu 6 czerwca 2008 r. sprzedała Pani ww. mieszkanie.

Mieszkanie to miało status własnościowego od 13 grudnia 1982 r. W dniu 6 czerwca 2008 r. sprzedała Pani ww. mieszkanie.

Stosownie do art. 17 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.:Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r. - na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

1.

spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2.

spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1.

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2008 r. w prawo odrębnej własności oznacza tylko zmianę formy prawnej faktycznego prawa do lokalu mieszkalnego.

W sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a później nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na jej rzecz (ustanowienie odrębnej własności lokalu) za datę nabycia lokalu, od której liczony jest 5 letni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć datę pierwotną nabycia lokalu, tj. datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zatem termin ten winien być liczony od końca 1982 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 1987 r.

Mając na uwadze powyższe, sprzedaż przez Panią ww. lokalu mieszkalnego została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a zatem odpłatne zbycie tego lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ww. przepisów.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiłaby źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, jeżeli zostałaby dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie zaś licząc od końca roku, w którym nastąpiło przeniesienie własności lokalu (wyodrębnienie własności).

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od tej sprzedaży.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w opisanej sytuacji nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., ponieważ dotyczy ono przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy nabytych lub wybudowanych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl