ITPB2/415-561/09/IB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 września 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-561/09/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2009 r. (data wpływu 22 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego z tytułu zagranicznej polisy ubezpieczeniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego z tytułu zagranicznej polisy ubezpieczeniowej. Wezwaniem z dnia 17 sierpnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się do Pani o uzupełnienie wniosku w zakresie wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 grudnia 2006 r. obywatel Niemiec (dla Pani osoba obca) zawarł z Firmą "R. S.A." polisę ubezpieczeniową na prywatne ubezpieczenie rentowe (emerytalne) połączone z funduszem, wpłacając ubezpieczycielowi jednorazową kwotę. Składając wniosek o ww. umowę ubezpieczeniową, wyznaczył on Panią na wypadek swojej śmierci jako osobę kontynuującą umowę. W związku z powyższym listem z dnia 18 sierpnia 2008 r. przesłanym przez firmę "R. S.A.", została Pani poinformowana, że jako osoba upoważniona może kontynuować umowę i w okresie od 2014 do 2054 r. otrzymać świadczenia wynikające z ubezpieczenia emerytalnego z przesuniętą wypłatą emerytury i wybranym prawem kapitałowym w formie renty (emerytury) dożywotniej, bądź może wypowiedzieć umowę i otrzymać wartość polisy pomniejszoną o opłaty wynikające z tytułu wypowiedzenia umowy. Wybrała Pani opcję jednorazowej wypłaty. W związku z powyższym na konto Pani adwokata w Niemczech została przelana kwota stanowiąca wartość polisy pomniejszona o opłaty wynikające z tytułu wypowiedzenia umowy, którą w dniu 26 listopada 2008 r. wypłacono Pani w gotówce.

W 2008 r. miała Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (tzw. rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce. Siedziba firmy ubezpieczeniowej mieści się w Luksemburgu.

Ponadto, otrzymane świadczenie nie jest tożsame z nabyciem praw do wkładu oszczędnościowego, nabyciem jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 1514 z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Wobec powyższego zadano następujące pytania.

1.

Czy od otrzymanej kwoty powinna Pani odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

2.

Czy od otrzymanej kwoty powinna Pani odprowadzić podatek od spadków i darowizn.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania pierwszego - ponieważ podstawą wypłaty przez ubezpieczyciela zagranicznego kwoty pieniężnej dla Pani było ubezpieczenie osobowe osoby obcej, uważa Pani, że otrzymana kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegała wykazaniu w zeznaniu rocznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 22 ust. 1 konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527) części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b.

dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

W sytuacji przedstawionej we wniosku, mając miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, w 2008 r. otrzymała Pani wartość polisy ubezpieczeniowej - dotyczącej prywatnego ubezpieczenia rentowego (emerytalnego) połączonego z funduszem - pomniejszoną o opłaty wynikające z tytułu wypowiedzenia umowy.

Umowa ubezpieczenia została zawarta z firmą ubezpieczeniową w Luksemburgu przez obywatela Niemiec (osobę dla Pani obcą), który wskazał na wypadek śmierci Panią jako osobę kontynuującą umowę. Na tej podstawie mogła Pani jako osoba uposażona kontynuować umowę i w okresie od 2014 r. do 2054 r. otrzymywać świadczenia wynikające z ubezpieczenia emerytalnego z przesuniętą wypłatą emerytury i wybranym prawem kapitałowym w formie renty (emerytury) lub wypowiedzieć umowę i otrzymać wartość polisy pomniejszoną o opłaty wynikające z tytułu wypowiedzenia umowy.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga kwota stanowiąca wartość polisy ubezpieczeniowej wypłacona osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak, przedmiotowe świadczenie pieniężne jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl