ITPB2/415-560/11/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 września 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-560/11/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 10 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 18 sierpnia 2011 r.) oraz z dnia 29 sierpnia 2011 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 5 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów dodatku i nagrody spisowej przyznanych członkom Gminnego Biura Spisowego, będących pracownikami Urzędu Gminy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów dodatku i nagrody spisowej przyznanych członkom Gminnego Biura Spisowego, będących pracownikami Urzędu Gminy.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 8 sierpnia 2011 r. Nr ITPB2/415-560/11-2/MM wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data wpływu 18 sierpnia 2011 r.) oraz pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 5 września 2011 r.).

We wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy, jednocześnie jednak w związku z wykonywaniem prac spisowych mogą być im przyznane dodatki spisowe i nagrody. W myśl art. 20 tej ustawy prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego.

Zarządzeniem Wójta - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego, na podstawie art. 17 ust. 1 cytowanej ustawy, utworzono gminne biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy. Pracownicy wykonują czynności w godzinach pracy, gdyż nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umów o pracę. W związku z tym dodatki i nagrody spisowe Urząd zakwalifikował - zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do przychodów ze stosunku pracy. Tym samym od dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom Urzędu Gminy nalicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane przez pracowników Urzędu Gminy z tytułu dodatków i nagród spisowych prawidłowo są kwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też należy je zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 18 pkt 2 lit. c) ustawy o narodowym spisie ludności i mieszkań w 2011 r., zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują m.in. delegowanie pracowników Urzędów Gminy do prac spisowych. Na mocy art. 20 ust. 4 tej ustawy, pracownicy oddelegowani do prac w biurach spisowych za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. W związku z powyższym - w ocenie Wnioskodawcy - nagrody i dodatki spisowe należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Z przepisu art. 13 pkt 6 ww. ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

1.

Centralne Biuro Spisowe;

2.

wojewódzkie biura spisowe;

3.

gminne biura spisowe.

W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5).

Z przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 wynika, iż rozporządzenie określa kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie ww. czynności dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zarządzeniem Wójta - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., utworzono gminne biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy. Pracownicy wykonują czynności w godzinach pracy, gdyż nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umów o pracę. Za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia, jednocześnie w związku z wykonywaniem prac spisowych mogą być im przyznawane nagrody i dodatki spisowe. W związku z tym dodatki i nagrody spisowe Urząd zakwalifikował - zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do przychodów ze stosunku pracy. Tym samym od dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom Urzędu Gminy nalicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacone dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarzy spisowych czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy powoduje, iż na Wnioskodawcy, jako na płatniku dokonującym wypłat z powyższego tytułu, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano ma obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 powołanej ustawy).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl