ITPB2/415-525/08/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 września 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-525/08/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2009 r. (data wpływu 13 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od przychodu z tytułu zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku kwoty 8.000 zł przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od przychodu z tytułu zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku kwoty 8.000 zł przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Wnioskodawcę pismem z dnia 20 lipca 2009 r. oraz pismem z dnia 7 sierpnia 2009 r. do ich uzupełnienia. Wniosek uzupełniony został przez Panią pismem z dnia 28 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2009 r. (data wpływu 13 sierpnia 2009 r.)

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 7 lutego 2008 r. zmarła Pani teściowa. W związku z jej śmiercią nabyła Pani w drodze spadku udział w lokalu mieszkalnym w wysokości 1/3. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt spadek nabyło trzech spadkobierców. W ww. lokalu mieszkalnym nie była Pani zameldowana. Lokal znajdował się w zasobach zakładowych gospodarki mieszkaniowej, został wykupiony 10 lat temu za kwotę około 12.000 zł przez obecnych spadkobierców (każdy po około 4.000 zł) na własność, na nazwisko teściowej. W sierpniu 2008 r. miało miejsce zbycie lokalu mieszkalnego i uzyskany z tego tytułu przychód w kwocie 24.500 zł uwzględniła Pani w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2008 r. Na podstawie artykułu prasowego powzięła Pani informacje, iż dochodów ze sprzedaży nieruchomości nie łączy się z innymi dochodami lecz należy je uwzględnić oddzielnie w zeznaniu PIT-36 jak również, że od uzyskanej kwoty 24.500 zł z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego może Pani odliczyć 8.000 zł, którą przekazała na częściową spłatę kredytu hipotecznego. Nadmienia Pani, iż kredyt hipoteczny nie został zaciągnięty na sprzedane w 2008 r. mieszkanie. Dodatkowo wskazuje Pani, iż w wyniku złożonych korekt zeznań rocznych PIT-37 oraz PIT-36, które miały miejsce w dniach 29 czerwca 2009 r. i 2 lipca 2009 r. otrzymała zwrot nadpłaty podatku w wysokości 840 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dodatkowy przychód ze sprzedaży mieszkania w wysokości 24.500 zł należało uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-36.

2.

Czy od ww. przychodu może Pani odliczyć kwotę 8.000 zł tytułem częściowej spłaty kredytu hipotecznego.

Jednakże w piśmie z dnia 11 sierpnia 2009 r. (data wpływu 13 sierpnia 2009 r.) żądanie w zakresie udzielenia interpretacji indywidualnej na tle przedstawionego we wniosku z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego, ograniczyła Pani do pytania zawartego w punkcie drugim tegoż wniosku.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 24.500 zł należało uwzględnić wyłącznie w zeznaniu rocznym PIT-36. Uważa Pani również, iż ma prawo odliczyć od uzyskanego przychodu kwotę 8.000 zł, którą przeznaczyła na częściową spłatę kredytu hipotecznego uzyskanego w 2007 r. na zakup lokalu mieszkalnego, w którym obecnie zamieszkuje. W Pani ocenie nie jest istotne, że sprzedaż mieszkania miała miejsce w 2008 r., a zaciągniecie kredytu w 2007 r., ponieważ pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczyła również na cele mieszkalne, tj. częściową spłatę mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów.

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z analizy stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz z pism stanowiących jego uzupełnienie wynika, że w 2008 r. po śmierci teściowej nabyła Pani w drodze dziedziczenia udział w lokalu mieszkalnym w wysokości 1/3. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt I NS 274/08 spadek nabyło trzech spadkobierców.

Stosownie do art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku jest data śmierci Spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W sierpniu 2008 r. przedmiotowy lokal został sprzedany, a ponieważ jego zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to stanowi ono źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy więc stosować przepisy tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przy tym, pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Można do takich kosztów zaliczyć np.:

* koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,

* prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,

koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,

* wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Z analizy stanu faktycznego wynika, iż kredyt hipoteczny uzyskany w 2007 r. spłaty, którego dokonała Pani ze środków uzyskanych ze sprzedaży, zaciągnięty został na nabycie lokalu mieszkalnego, w którym Pani zamieszkuje. Tym samym stwierdzić należy, iż nie sposób uznać za koszty uzyskania przychodu częściowej spłaty tego kredytu hipotecznego w wysokości 8.000 zł, gdyż wydatek ten nie spełnia dyspozycji zawartej w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać również należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. tj., mającym zastosowanie do zbycia nieruchomości nabytych w tym okresie nie przewiduje zwolnienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wydatkowanych na cele mieszkaniowe, a co za tym idzie brak jest podstaw do zwolnienia z opodatkowania tej części kwoty uzyskanej uprzednio przez Panią ze sprzedaży udziału w prawie do lokalu mieszkalnego, która wydatkowana została na spłatę kredytu hipotecznego.

Reasumując, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz prawny w tym zakresie stwierdzić należy, iż brak jest przesłanek prawnych zarówno do uznania za koszt uzyskania przychodu częściowej spłaty kredytu hipotecznego w wysokości 8.000 zł jak również do jej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl