ITPB2/415-490/09/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-490/09/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2009 r. (data wpływu - 25 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 sierpnia 2009 r. (data wpływu - 21 sierpnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami - jest prawidłowe, o ile zostaną spełnione warunki określone przez ustawodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 sierpnia 2009 r. (data wpływu - 21 sierpnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W przedmiotowym wniosku oraz piśmie uzupełniającym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 11 kwietnia 2007 r. nabył Pan nieruchomość gruntową o powierzchni 7 000 m 2, przy czym cena sprzedaży wynosiła 85 zł za 1 m 2. Od dnia 19 maja 2008 r. na obszarze, gdzie położona jest opisana działka, zaczął obowiązywać uchwalony przez Gminę Miasto. plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wytyczono na Pana gruncie drogę gminną. W wyniku dokonanego przez geodetę podziału gruntu wydzielono działki budowlane, z tym, że teren o powierzchni 1 654 m 2 zajmie wspomniana droga.

Na dzień sporządzenia wniosku, tj. 21 maja 2009 r., Gmina Miasta. nie wszczęła postępowania wywłaszczeniowego, w związku z czym Pan sam zamierza wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie, które wedle zdobytych w gminie informacji będzie wypłacone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Ponadto wskazuje Pan, iż rzeczoznawca majątkowy dokonał wstępnej wyceny działki i ustalił cenę 1 m 2 gruntu na kwotę 200 - 210 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odszkodowanie, które zostanie Panu wypłacone przez gminę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pana zdaniem, nie powinien płacić podatku, gdyż minęły dwa lata od nabycia gruntu. Nadto, wskazuje Pan, iż od dnia 1 stycznia 2004 r. zakres przedmiotowego zwolnienia został ograniczony, bowiem dodano zastrzeżenie, zgodnie z którym zwolnienie nie przysługuje w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości wywłaszczanej, sprzedawanej na cele uzasadniające wywłaszczenie lub sprzedawanej w związku z wykonaniem prawa pierwokupu przez nabywcę (gminę), nabył jej własność w okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź przed odpłatnym zbyciem nieruchomości, a cena jej nabycia wówczas przez niego zapłacona była niższa o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, gdy powyższe warunki będą spełnione łącznie. W Pana opinii, w przypadku gdy spełniony będzie tylko jeden z nich albo żaden z nich, przychód objęty będzie zwolnieniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pana w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, o ile zostaną spełnione warunki określone przez ustawodawcę.

Na gruncie przepisów podatkowych w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów.

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Analiza zacytowanego przepisu prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

* nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,

* cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym ewentualna wypłata przez gminę odszkodowania (stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami) nastąpi po upływie dwóch lat od jej nabycia. Natomiast co do warunku różnicy pomiędzy ceną nabycia a ceną zbycia, należy wskazać, iż w dacie zakupu cena 1 m 2 opisanej działki wynosiła 85 zł, natomiast po dwóch latach jej wartość wedle wstępnych szacunków wzrosła do 200 - 210 zł za 1 m 2. Skoro jednak między datą nabycia gruntu a wypłatą odszkodowania upłynie ponad dwa lata, nie będzie spełniony pierwszy warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie.

W związku z powyższym, na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego i brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, o ile zostaną spełnione warunki określone przez ustawodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl