ITPB2/415-433/14/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-433/14/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2014 r. (data wpływu 18 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 lipca 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 2379 Kodeksu pracy, w celu zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników w środowisku pracy, a także ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy - przydziela się pracownikom odzież i obuwie robocze. W związku z brakiem możliwości technicznych prania odzieży roboczej przez pracodawcę, pracownikowi pobierającemu odzież roboczą przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie tej odzieży we własnym zakresie.

Miesięczna kwota ekwiwalentu pieniężnego uzależniona jest od zakwalifikowania stanowiska pracy do poszczególnych stopni zabrudzenia (zarządzenie nr... wójta Gminy):

* I stopień zabrudzenia - 10 zł miesięcznie - sprzątaczka, archiwista, pracownik ds. ochrony środowiska;

* II stopień zabrudzenia - 20 zł miesięcznie - kierowca samochodu osobowego, robotnik gospodarczy, konserwator.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest wypłacany raz na kwartał. Jest naliczany proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W przypadku nieobecności pracownika w pracy spowodowanej urlopem, chorobą lub inną nieobecnością usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną wynoszącą więcej niż połowę dni roboczych w danym miesiącu, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za ten miesiąc nie przysługuje.

Również straży gminnej przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania, ekwiwalent ten wypłaca się zgodnie z zarządzeniem nr... wójta Gminy raz w roku w kwocie 100 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, wypłacany pracownikom na podstawie art. 2379 Kodeksu pracy, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów prania odzieży roboczej i umundurowania, poniesionych przez pracownika, jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też ww. ekwiwalent jest zwolniony z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przedstawionego stanu faktycznego oraz art. 2379 Kodeksu pracy, w celu zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników w środowisku pracy, a także ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy - przydziela się pracownikom odzież i obuwie robocze. Ze względu na brak możliwości zapewnienia przez Wnioskodawcę prania odzieży roboczej i umundurowania, czynności te wykonywane są przez samych pracowników. Z tego tytułu pracownikom wypłacany jest ekwiwalent pieniężny, który stanowi rekompensatę poniesionych przez nich kosztów.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej i umundurowania został przyznany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, to jego wypłata korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do poboru i odprowadzania podatku dochodowego od tych świadczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca określił katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 1 wymienił: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych reguluje dział X "Bezpieczeństwo i higiena pracy", rozdział IX "Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1.

jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2.

ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

W myśl art. 2377 § 2 ww. Kodeksu, pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto na podstawie art. 2379 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art. 2379 § 3 Kodeksu pracy).

Natomiast stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.), strażnikowi gminnemu (miejskiemu) przysługuje umundurowanie, które zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) obowiązany jest nosić podczas wykonywania czynności służbowych.

Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Pracodawca jest zobowiązany do prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania stosowanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a w przypadku braku możliwości prania tej odzieży, do wypłaty ekwiwalentu, którego wysokość może zostać ustalona w zależności od danego stanowiska pracy oraz proporcjonalnie do przepracowanego przez pracownika okresu.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w związku z brakiem możliwości technicznych prania odzieży roboczej przez pracodawcę, pracownikowi pobierającemu odzież roboczą przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie tej odzieży we własnym zakresie.

Miesięczna kwota ekwiwalentu pieniężnego uzależniona jest od zakwalifikowania stanowiska pracy do poszczególnych stopni zabrudzenia (zarządzenie nr... wójta Gminy):

* I stopień zabrudzenia - 10 zł miesięcznie - sprzątaczka, archiwista, pracownik ds. ochrony środowiska;

* II stopień zabrudzenia - 20 zł miesięcznie - kierowca samochodu osobowego, robotnik gospodarczy, konserwator.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest wypłacany raz na kwartał. Jest naliczany proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W przypadku nieobecności pracownika w pracy spowodowanej urlopem, chorobą lub inną nieobecnością usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną wynoszącą więcej niż połowę dni roboczych w danym miesiącu, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za ten miesiąc nie przysługuje.

Również straży gminnej przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania, ekwiwalent ten wypłaca się zgodnie z zarządzeniem nr... wójta Gminy raz w roku w kwocie 100 zł.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przyznany pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej i umundurowania stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie w sytuacji, gdy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej osób na wyszczególnionych w zarządzeniu wójta stanowiskach pracy: sprzątaczka, archiwista, kierowca samochodu osobowego, robotnik gospodarczy, konserwator został przyznany zgodnie z przepisami bhp, jest zwolniony z podatku dochodowego stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym Wnioskodawca jako płatnik nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast prawo do ekwiwalentu za pranie stroju mundurowego pracowników straży gminnej jak również zasady jego przyznawania nie wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, zatem nie korzysta on z ww. zwolnienia przedmiotowego i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl