ITPB2/415-412/09/IB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-412/09/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 21 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zamiany nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zamiany nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 23 grudnia 2008 r. przed notariuszem została zawarta umowa zamiany udziałów w prawie własności odrębnych lokali mieszkalnych, o numerach 9 i 10, w budynku o numerze (...). W ramach umowy Wnioskodawczyni przeniosła na Sz.R. udział w wysokości 1/6 w prawie własności lokalu nr 10. Sz.R. przeniósł natomiast na Wnioskodawczynię udział w wysokości 1/3 w prawie własności lokalu nr 9. Natomiast A.R. przeniosła na Wnioskodawczynię udział w wysokości 1/3 w prawie własności wskazanego wyżej lokalu nr 9. W zamian za przeniesienie powyższego udziału, Wnioskodawczyni przeniosła na A.R. przysługujący jej udział w wysokości 1/6 w prawie własności lokalu nr 10.

Po zawarciu umowy, okazało się, że Wnioskodawczyni nie posiadała w chwili zawarcia umowy informacji co do fizycznych cech lokalu nr 9, co do którego przypadł jej udział w rezultacie zawartej z A. i Sz. R. umowy. Wbrew zapewnieniom A. i Sz. R., którzy posiadali wiedzę co do jego stanu, lokal nr 9 nie stanowi obecnie lokalu mieszkalnego. Do lokalu nie ma doprowadzonej instalacji wodnej. W lokalu nie ma zarówno kuchni, jak i łazienki. Układ pomieszczeń w lokalu odbiega od projektu. W lokalu zostały wzniesione ściany działowe, które aktualnie uniemożliwiają komunikację w lokalu. Przedmiotowy lokal, bez przeprowadzenia kosztownych prac remontowych, w szczególności dotyczących doprowadzenia koniecznych instalacji oraz lokalizacji ścian działowych, jest nieprzystosowany do zamieszkania.

W rezultacie, dnia 15 kwietnia 2009 r. złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zamiany, jako podjętej pod wpływem błędu. Oświadczenie zostało złożone przed notariuszem w formie z podpisem notarialnie poświadczonym. Sz.R. odebrał złożone przez Wnioskodawczynię oświadczenie dnia 15 kwietnia 2009 r. Nie wniósł on żadnych zastrzeżeń co do oświadczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją, zamiana udziałów w prawie własności lokali stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy w okolicznościach sprawy zamiana udziałów w prawie własności lokali nie stanowi źródła przychodu, bowiem ostatecznie do tej zamiany nie doszło. Złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych czynności skutkuje nieważnością takiej czynności od samego początku. Nieważna czynność prawna nie wywołuje żadnych skutków. Taką czynność należy traktować jako nieistniejącą. W rezultacie, udziały w prawie własności lokalu nr 9 i lokalu nr 10 w ogóle nie zostały przeniesione na drugą stronę umowy. W związku z tym nie powstał przychód na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie, a w przypadku innych rzeczy pół roku licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie posiadała wiedzy co do stanu lokalu mieszkalnego, który stanowił przedmiot umowy zamiany udziałów w prawie własności podpisanej w dniu 23 grudnia 2008 r. W związku z powyższym, w dniu 15 kwietnia 2009 r. złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zamiany, jako podjętej pod wpływem błędu. Oświadczenie zostało złożone przed notariuszem, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym. Sz.R., który odebrał złożone przez Wnioskodawczynię oświadczenie, nie wniósł żadnych zastrzeżeń.

Mając na względzie powyższe, w wyniku przedmiotowej umowy zamiany nie doszło do przeniesienia udziałów w prawie własności z jednej strony umowy na drugą.

Reasumując należy stwierdzić, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku zamiana udziałów będąca przedmiotem umowy zawartej przez Wnioskodawczynię w 2008 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl