ITPB2/415-260/10/BK - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, zwróconego przez spółdzielnię mieszkaniową w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i przekazaniem lokalu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-260/10/BK Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, zwróconego przez spółdzielnię mieszkaniową w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i przekazaniem lokalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2010 r. (data wpływu 9 marca 2010 r.) uzupełnionym w dniu 17 maja 2010 r. (data wpływu 21 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwróconego przez Spółdzielnię wkładu mieszkaniowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwróconego przez Spółdzielnię wkładu mieszkaniowego.

Pismem z dnia 6 maja 2010 r. Nr ITPB2/415-260/10-2/BK wezwano Panią do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku. Braki wykazane w wezwaniu uzupełniono w dniu 21 maja 2010 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 2 lipca 2001 r. zawarła Pani umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową, uzyskując spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego typu M-2. Z chwilą zawarcia umowy wpłaciła Pani kwotę 25.506 zł na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego. Na przełomie roku 2008/2009 pojawiła się możliwość zamiany w ramach tej samej Spółdzielni mieszkania lokatorskiego M-2 na mieszkanie lokatorskie M-3.

W dniu 12 marca 2009 r. zawarła Pani umowę w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-3, wpłacając kwotę w wysokości 140.129,42 zł tytułem wkładu mieszkaniowego.

Warunkiem wymaganym było przekazanie mieszkania typu M-2 do Spółdzielni. Za przekazane mieszkanie Spółdzielnia zwróciła Pani kwotę 91.018,69 zł. Kwota ta następnie została przekazana na poczet mieszkania typu M-3.

Podaje Pani, iż przychód wykazany w PIT-8C wyniósł 65.789,84 zł i jest to "różnica pomiędzy wniesionym wkładem do spółdzielni (na dzień nabycia mieszkania) a zwróconym przez spółdzielnię wkładem (zwaloryzowanym do wartości rynkowej lokalu)".

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zaistniałym faktem Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni zwrot wkładu mieszkaniowego nie stanowi przysporzenia majątkowego, od którego musiałaby zapłacić podatek dochodowy, gdyż pieniądze otrzymane ze Spółdzielni w całości przeznaczone zostały na nabycie innego mieszkania, też o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Z tytułu nabycia większego mieszkania musiała wnieść kwotę 132.900 zł. W ocenie jej zamiana mieszkań nie przyniosła żadnej korzyści materialnej, wręcz przeciwnie - musiała dokonać dopłaty do nowego mieszkania, a na jego sfinansowanie zaciągnąć kredyt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia i ustalania wysokości wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu spółdzielni (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy lokalu.

Wydatki na wkłady mieszkaniowe (budowlane) do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Natomiast stosownie do art. 11 ust. 21 i ust. 24, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jednocześnie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż z tytułu przekazania do spółdzielni lokalu i wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu otrzymała Pani ze Spółdzielni Mieszkaniowej zwaloryzowany do wartości rynkowej wkład mieszkaniowy w wysokości 91.018,69 zł.

Wobec powyższego kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem (tj. kwota wynikająca z waloryzacji wkładu) stanowi Pani przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, łącznie z innymi przychodami uzyskanymi przez Panią, jako przychód z innych źródeł.

Przychód ten podlega wykazaniu, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpił zwrot wkładu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl