ITPB2/415-259/11/IB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-259/11/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2011 r. (data wpływu 11 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji.

Wezwaniem z dnia 25 maja 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 3 czerwca 2011 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 lipca 2000 r. Skarb Państwa zbył a Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna nabyła 104 akcje imienne spółki akcyjnej "P.". W 2010 r. Wnioskodawczyni zbyła te akcje na giełdzie papierów wartościowych. Dochód z tytułu ich zbycia uzyskała zatem po dniu 31 grudnia 2003 r. i nie prowadziła nigdy działalności gospodarczej.

W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, iż Wnioskodawczyni była pracownikiem "P." S.A. Na podstawie umowy (dołączonej do wniosku) zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Wnioskodawczynią - uprawnionym pracownikiem "P." S.A., zostały przez Skarb Państwa zbyte a przez Wnioskodawczynię nabyte nieodpłatnie akcje. Umowę zawarto w dniu 3 lipca 2000 r. ze Skarbem Państwa. Akcje były złożone przez zbywającego t.j. Skarb Państwa w depozycie "B." S.A. Zgodnie z § 2 ww. umowy przeniesienie własności akcji na rzecz Wnioskodawczyni nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.). W 2010 r. akcje te w związku z debiutem giełdowym "P." S.A. na GWP mogły wejść do obrotu publicznego. Wnioskodawczyni zleciła więc maklerowi ich sprzedaż na giełdzie.

Wnioskodawczyni nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej - nie sprzedała akcji w ramach takiej działalności. Akcje sprzedała za pośrednictwem giełdy jako osoba fizyczna, w 2010 r., jak tylko stało się to możliwe, po dopuszczeniu tych akcji na giełdę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód (dochód) uzyskany w 2010 r. z tytułu sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. podlega opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawczyni dochód ten nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c). Do praw majątkowych, o których mowa we wskazanym przepisie, zaliczyć należy, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (w tym również akcji).

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Dochód ten podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym i nie łączy się go z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym. Na osobie, która uzyskała dochód (poniosła stratę) z kapitałów opodatkowanych na ww. zasadach ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania wg ustalonego wzoru (PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z treścią art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

W świetle powyższego, uzyskane dochody (poniesione straty) z dokonanej po 31 grudnia 2003 r. sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

* dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego

* nabycia ich na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

* nie dokonywania ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i w jego uzupełnieniu Wnioskodawczyni w 2010 r. sprzedała akcje, które nabyła nieodpłatnie w dniu 3 lipca 2000 r. od Skarbu Państwa. Przeniesienie własności akcji imiennych na rzecz Wnioskodawczyni nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.).

W czasie kiedy Wnioskodawczyni nabyła przedmiotowe akcje, wprowadzenie akcji do obrotu regulowała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754). W 2000 r. czyli w roku, w którym Wnioskodawczyni nabyła akcje, za publiczny obrót papierami wartościowymi uznawano, stosownie do art. 2 ust. 1 wskazanej ustawy proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata z wyjątkiem:

1.

proponowania nabycia papierów wartościowych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym,

2.

udostępniania w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji spółki pracownikom oraz producentom rolnym lub rybakom na trwale związanym z jej przedsiębiorstwem,

3.

proponowania przez Skarb Państwa nabycia w procesie prywatyzacji co najmniej 10% akcji danej spółki przez jednego nabywcę,

4.

udostępniania akcji pracownikom, rolnikom i rybakom na podstawie art. 46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 47, poz. 298),

5.

proponowania nabycia akcji spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603 i Nr 106, poz. 673), jeżeli stronami umów będą:

a.

pracownicy tej spółki lub

b.

osoby, o których mowa w art. 46 ustawy wymienionej w pkt 4, lub

c.

narodowe fundusze inwestycyjne,

6.

proponowania nabycia papierów wartościowych opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, z wyłączeniem papierów określonych w art. 3 ust. 2 i 3, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok, pod warunkiem że emitent w terminie 7 dni przed rozpoczęciem emisji zawiadomi pisemnie Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

7.

proponowania nabycia dotychczasowym akcjonariuszom, w wykonaniu prawa poboru, akcji spółki, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu,

8.

proponowania nabycia nie dopuszczonych do publicznego obrotu akcji spółki, jeżeli ich nabywanie będzie następować w drodze wezwania, w trybie określonym w art. 154,

9.

proponowania nabycia przez spółkę własnych akcji w trybie określonym w art. 343 § 3, art. 365 i art. 464 § 3 Kodeksu handlowego,

10.

proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia praw z akcji spółki wniesionych do funduszu przemysłowego, jeżeli stronami umów są wyłącznie pracownicy spółki lub fundusze przemysłowe.

Natomiast oferta publiczna, w roku 2000, w którym Wnioskodawczyni nabyła akcje, definiowana była jako oferta skierowana do ogółu społeczeństwa, a nie do ściśle określonej liczby osób, nawet jeśli ich liczba przewyższała 300 osób, gdyż trudno jest uznać, że oferta nabiera charakteru oferty publicznej tylko ze względu na skierowanie jej do ściśle określonej liczby osób, nawet jeśli jej liczba przekracza 300 osób.

Ustawodawca określił sytuacje, w których obrót papierami wartościowymi - w tym również oferta publiczna - pozbawiony jest publicznego charakteru, mimo posiadania określonych cech. Do takich sytuacji zaliczyć należy wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy udostępnianie w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji spółki pracownikom oraz producentom rolnym lub rybakom na trwale związanym z jej przedsiębiorstwem.

Jeżeli zatem akcje spółki nabyte zostały przez Wnioskodawczynię w trybie oferty dla pracowników w związku z prywatyzacją spółki przez Skarb Państwa, to nie zostały zakupione na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Wobec powyższego uzyskany w 2010 r. dochód ze sprzedaży akcji pracowniczych nabytych przez Wnioskodawczynię w 2000 r. nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym stosownie do art. 19 wyżej cytowanej ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość uzyskanego dochodu podlega więc opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl