ITPB2/415-203/10/IL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-203/10/IL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2010 r. (data wpływu 25 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowego zwrotu poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowego zwrotu poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W marcu 2008 r. kupił Pan spółdzielcze własnościowe mieszkanie będące w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Uzyskał Pan tytuł prawny osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Od chwili uzyskania prawa do spółdzielczego własnościowego mieszkania będącego w zasobach SM płaci Pan obowiązującą w Spółdzielni comiesięczną składkę na fundusz remontowy. Z funduszu remontowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w SM wypłacana jest refundacja za stolarkę okienną. Zarząd SM zgodnie z obowiązującymi przepisami wyraził zgodę na wymianę stolarki okiennej w Pana lokalu mieszkalnym. W marcu 2008 r. jako osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za swoje pieniądze wymienił Pan stolarkę okienną. Zgodnie z regulaminem określającym obowiązki Spółdzielni w zakresie technicznego utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej w SM rozdział 3 przepisy dotyczące zasad wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych paragraf 6 brzmi: "pierwszej wymiany stolarki okiennej (okna, drzwi balkonowe) w lokalach mieszkalnych dokonuje spółdzielnia, ze środków wspólnych funduszu remontowego", paragraf 7 "stolarka okienna do czasu pierwszej wymiany przez Spółdzielnię stanowi część wspólną nieruchomości". W Pana przypadku wymiana stolarki okiennej była po raz pierwszy. Za usługę zapłacił Pan 3.800,00 zł wraz z podatkiem VAT. Częściową refundację za wymianę stolarki okiennej w wysokości 2141,62 zł, otrzymał Pan w 2009 r.. W miesiącu wrześniu 2008 r. prawnie wyodrębnił Pan z zasobów SM swój lokal stając się jednocześnie właścicielem lokalu mieszkalnego wyodrębnionego z zasobów SM. W dniu 22 lutego 2010 r. otrzymał Pan od Spółdzielni Mieszkaniowej PIT-8C za 2009 rok w którym w poz. 34 wymieniła refundację za wymianę stolarki okiennej; w poz. 35 przychód 2141,62 zł. Ponadto w latach 2008 i 2009 nie korzystał Pan z żadnych ulg remontowych, czy budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy otrzymany od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowy zwrot poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy wystawiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIT-8C należy ująć w zeznaniu podatkowym za 2009 rok, czy też pozostaje on dokumentem neutralnym dla podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy podatnicy, którzy na własny koszt wymienili stolarkę okienną, a następnie Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła im częściowo poniesione na ten cel wydatki, nie powinni tych środków wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym i ponownie płacić od nich podatku. Wnioskodawca uważa, iż PIT 8C wystawiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową powinien być dla niego neutralny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym z określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 "inne źródła". W myśl art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być - co do zasady - takie czynności, w wyniku których po stronie osoby fizycznej następuje przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Stosownie natomiast do postanowień art. 4 ust. 11 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Przepisy art. 4 ust. 2 i ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Na podstawie art. 6 ust. 3 powołanej ustawy spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Dodatkowo w odniesieniu do lokali stanowiących odrębną własność mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, a w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia części wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach ze wspólnej nieruchomości.

W świetle powyższego, właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie. Tego rodzaju obowiązek nie został natomiast nałożony na osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych. Brak jest bowiem przepisów, które regulowałyby tę kwestię - niezależnie od ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - w analogiczny sposób, jak powołane wyżej przepisy ustawy o własności lokali.

Zatem okolicznością decydującą o tym, czy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. czy podatnik posiada spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) prawo do lokalu mieszkalnego, czy też prawo własności lokalu mieszkalnego w momencie poniesienia wydatków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż otrzymał Pan od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowy zwrot poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej. Zwrot poniesionych wydatków otrzymał Pan w 2009 r., będąc właścicielem wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, jednak w momencie wymiany stolarki okiennej tj. w marcu 2008 r. posiadał Pan spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Zatem mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że w przypadku otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przez osoby, które w momencie ponoszenia wydatków, o których mowa we wniosku, posiadały spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu.

W związku z tym otrzymana przez Pana od Spółdzielni Mieszkaniowej refundacja za wymianę stolarki okiennej nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie należy jej ujmować w zeznaniu podatkowym za 2009 rok.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl