Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-1a/10/IB
Obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2010 r. (data wpływu 8 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 30 października 2008 r. zwróciła się Pani do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie stosowania prawa podatkowego. Przedmiotem interpretacji było zdarzenie przyszłe dotyczące zwolnienia od podatku środków finansowych przeznaczonych na finansowanie w latach: 2009-2010 Pani uczestnictwa w programie "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców". W przedmiotowym wniosku wyraziła Pani pogląd, iż ww. środki finansowe oraz środki finansowe przyznane Pani (jako osobie samotnie wychowującej małoletnie dziecko i rozliczającej się wspólnie z dzieckiem) na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków przypadające na członka rodziny (dziecko) będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 19 stycznia 2009 r., znak: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Następnie pismem z dnia 18 listopada 2009 r., znak: Minister Finansów zmienił ww. interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzając nieprawidłowość powyższej interpretacji. W motywach uzasadnienia Minister Finansów stwierdził, iż środki pieniężne przeznaczone na finansowanie w latach: 2009-2010 Pani uczestnictwa w programie "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, co oznacza, iż środki te nie będą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy.

Należy wskazać, iż pierwszą transzę przyznanych środków finansowych na 2009 r. otrzymała Pani w dniu 28 stycznia 2009 r., tj. po wydaniu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2009 r. i przed otrzymaniem zmiany tej interpretacji wydanej przez Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r.

Finansowanie zagranicznego pobytu Pani jako uczestnika programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców", zostało potwierdzone stosownymi umowami, tj.:

1.

umową zawartą pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Uniwersytetem Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, Minister na realizację zadania przyznał środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz kosztów podróży uczestnika programu i członków jego rodziny, które to środki będą przekazywane na rachunek bankowy Jednostki (tj. Uniwersytetu) Ponadto z umowy wynika, iż Jednostka jest zobowiązana do niezwłocznego przekazywania przedmiotowych środków finansowych uczestnikowi programu, a w sytuacjach określonych ww. umową środki finansowe wypłacone uczestnikowi programu będą podlegać zwrotowi (np. środki niewykorzystane na realizację zadania, środki wykorzystane niezgodnie z umową).

2.

umową zawartą pomiędzy Jednostką (tj. Uniwersytetem), a Stroną. Z postanowień zawartych w ww. umowie wynika m.in., iż:

*

na czas realizacji projektu Uniwersytet udzieli Pani urlopów przewidzianych w obowiązujących przepisach,

*

kwoty otrzymane na pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku Pani i członków Jej rodziny - miała Pani obowiązek rozliczyć zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczania wyjazdów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej, przy czym koszty podróży zostaną rozliczone na podstawie przedłożonych przez Panią dowodów (biletów, rachunków), tj. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 191 z późn. zm.). W związku z powyższym otrzymała Pani delegację służbową wystawioną przez zakład pracy (tj. Uniwersytet) na okres: od dnia 3 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Pismem z dnia 27 listopada 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, iż z uwagi na zmiany w interpretacji obowiązujących przepisów, środki na podróże przyznawane w formie ryczałtu nie podlegają rozliczeniu według dokumentów (biletów, rachunków) w związku z czym w drodze aneksu zmieniono sposób rozliczenia kosztów podróży. Nie zrealizowanie przez Panią zobowiązań, bądź skrócenie okresu pobytu skutkuje koniecznością zwrotu środków finansowych w pełnej wysokości, wypłaconych Pani począwszy od pierwszej transzy wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę liczonymi od dnia przekazania Pani środków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy na podstawie art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w 2009 r., z uwagi na zmianę interpretacji indywidualnej, będą korzystać z ochrony tzn. nie będą uwzględnione w zeznaniu rocznym składanym do dnia 30 kwietnia 2010 r., co oznacza, że nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

2.

Czy w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty II transzy środków pieniężnych, jaka ma nastąpić w 2010 r. w ramach programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" - będzie ciążył na Wnioskodawcy czy też na Uczelni, jako Jednostce zobligowanej, zgodnie z zawartymi umowami, do niezwłocznego przekazywania środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy.

3.

Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 23a w związku z art. 35 ust. 2 i w związku z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym, środki pieniężne przyznane Wnioskodawcy w ramach programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców", będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Odpowiedź na pozostałe pytania jest przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania drugiego - stosownie do treści art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych, jako płatnicy są obowiązane m.in. jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów. Jednocześnie w ust. 2 art. 35 ww. ustawy ustawodawca dla celów prawa podatkowego wskazał, iż za stypendia, o których mowa wyżej, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.

W zaistniałym stanie faktycznym należy przyjąć, iż środki pieniężne, które będą wypłacone w 2010 r. przez Uniwersytet w ramach programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" mieszczą się w pojęciu "inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych".

Z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców (Dz. U. Nr 84, poz. 510) wynika, że Minister określa w ogłoszeniu o konkursie m.in. dziedzinę lub dziedziny nauki, w ramach których mają być prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe, w których wezmą udział uczestnicy programu. Zgodnie z § 7 ust. 1 § 8 i § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, środki finansowe są przekazywane jednostce (tj. Uniwersytetowi) na podstawie umowy zawartej między ministrem a Jednostką. Jednostka ma obowiązek przekazać niezwłocznie środki finansowe uczestnikowi programu, przy czym na Jednostkę nałożono obowiązek złożenia sprawozdania rocznego oraz sprawozdania końcowego z uczestnictwa w programie. Z powołanych norm prawnych należy wnioskować, iż obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przekazania Wnioskodawcy II transzy środków pieniężnych, które to przekazanie będzie miało miejsce w 2010 r. w ramach programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" - będzie ciążył na Jednostce, tj. na Uniwersytecie, a nie na Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do poboru zaliczek miesięcznych, jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów.

Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (Dz. U. Nr 84, poz. 510), wykonującego przepisy ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje w drodze konkursu środki finansowe jednostce naukowej z przeznaczeniem na finansowanie zagranicznego pobytu pracownika naukowego. Na podstawie zawartej umowy Minister przekazuje te środki jednostce naukowej, która następnie zawiera umowę z uczestnikiem i niezwłocznie przekazuje mu środki. Otrzymane przez uczestnika środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania oraz bieżących wydatków Wnioskodawcy i członków rodziny związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, w którym Wnioskodawca będzie prowadził badania naukowe.

Środki te stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji przedstawionej we wniosku finansowanie zagranicznego pobytu Wnioskodawcy jako uczestnika programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" zostało potwierdzone następującymi umowami:

1.

umową zawartą pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, Minister na realizację zadania przyznał środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz kosztów podróży uczestnika programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" i członków jego rodziny, które to środki będą przekazywane na rachunek bankowy Jednostki (tj. Uniwersytetu). Ponadto z umowy wynika, iż Jednostka jest zobowiązana do niezwłocznego przekazywania przedmiotowych środków finansowych uczestnikowi programu, a w sytuacjach określonych ww. umową środki finansowe wypłacone uczestnikowi programu będą podlegać zwrotowi (np. środki niewykorzystane na realizację zadania, środki wykorzystane niezgodnie z umową).

2.

umową zawartą pomiędzy Jednostką (tj. Uniwersytetem) a Wnioskodawcą, z postanowień której wynika m.in., że:

a.

na czas realizacji projektu Uniwersytet udzieli Wnioskodawcy urlopów przewidzianych w obowiązujących przepisach,

b.

kwoty otrzymane na pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznych ośrodkach Wnioskodawcy i członków Jego rodziny, Wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczania wyjazdów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej, przy czym koszty podróży miały zostać rozliczone na podstawie dowodów (biletów, rachunków) przedłożonych przez Wnioskodawcę, tj. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 191 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż środki finansowe, które będą wypłacane w 2010 r. przez Uniwersytet Wnioskodawcy uczestniczącemu w programie mieszczą się w zakresie dyspozycji przepisu art. 35 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od dokonywanych wypłat ww. środków pieniężnych Uniwersytet ma obowiązek poboru zaliczek na podatek wynikający z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl