Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 maja 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-134/13/MU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2013 r. (data wpływu 7 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów i zasiłków szkolnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów i zasiłków szkolnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wypłaca uczniom z terenu gminy świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. Świadczenia te przyznawane są na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b, 90c, 90d, 90e, 90f) oraz Uchwały Rady Gminy, w której określono regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na wyżej wymienione dodatki Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 80%, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:

1.

Czy wymienione świadczenia dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w całości, czy do kwoty 3.800 zł rocznie.

2.

Czy Wnioskodawca od wypłacanych stypendiów i zasiłków szkolnych ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawcy wymienione świadczenia w całości korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca uczniom z terenu gminy świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. Świadczenia te przyznawane są na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b, 90c, 90d, 90e, 90f) oraz Uchwały Rady Gminy, w której określono regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na wyżej wymienione wydatki Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 80%, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Stosownie do art. 90c ust. 1 ww. ustawy, pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

W myśl art. 90c ust. 2 powyższej ustawy, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1.

stypendium szkolne,

2.

zasiłek szkolny.

Artykuł 90f ww. ustawy stanowi, że rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1.

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2.

formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3.

tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4.

tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Z treści zacytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniem w nim uregulowanym, po spełnieniu wszystkich przesłanek w nim wskazanych, objęte są świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla uczniów. Wskazany przepis nie zawiera ograniczenia kwotowego wypłacanych świadczeń, a więc z powyższego zwolnienia świadczenia te korzystają w pełnej wysokości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, wypłacana przez Wnioskodawcę pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy, finansowana ze środków otrzymywanych w formie dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz z budżetu gminy, w całości korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca, wypłacając ww. świadczenia nie jest obowiązany do wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8C, bowiem przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzania takiej informacji dotyczy wyłącznie dochodów objętych zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl