ITPB2/415-1138/11/ENB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-1138/11/ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaty #189; wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaty #189; wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w 1967 r. razem z mężem otrzymała przydział mieszkania, na które wspólnie wpłacili wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej. Po rozwodzie w mieszkaniu pozostał mąż, a Wnioskodawczyni wyprowadziła się.

W 2009 r. spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawczynię o śmierci byłego męża i poprosiła o przedstawienie wyroku o podziale majątku wspólnego. Po śmierci byłego męża lokal został przekazany do dyspozycji spółdzielni.

Dnia 14 września 2010 r. Sąd Rejonowy dokonał podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni i zmarłego męża oraz działu spadku.

W wyniku podziału majątku wspólnego byłych małżonków oraz działu spadku obejmującego roszczenie Wnioskodawczyni i spadkobierców byłego małżonka wobec spółdzielni mieszkaniowej o zwrot wkładu mieszkaniowego, Sąd przyznał Wnioskodawczyni kwotę 68.410,25 zł. Spółdzielnia określiła wartość rynkową mieszkania i na rzecz Wnioskodawczyni wypłacono 1/2 części wartości rynkowej.

Spółdzielnia mieszkaniowa wystawiła informację PIT-8C za rok 2010 r. o wysokości przychodów z tytułu wypłaty 1/2 części wartości rynkowej mieszkania po uwzględnieniu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podział majątku wspólnego - na kwotę 68 410,25 zł.

Dnia 30 kwietnia 2011 r. Wnioskodawczyni zapłaciła dobrowolnie 19% podatek od powyższej kwoty, bowiem stanowisko urzędników Urzędu Skarbowego nie było w tej sprawie jednoznaczne.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy zwrot wkładu mieszkaniowego wypłacony w związku z podziałem majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy wkład mieszkaniowy został zgromadzony w 1967 r., a wypłata wartości rynkowej mieszkania nastąpiła w 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawczyni, należy przyjąć, że zwaloryzowany do wartości rynkowej wkład mieszkaniowy jako odpowiadający wartości wniesionego wkładu mieszkaniowego w poprzedniej wartości rynkowej, jest zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Waloryzacja wkładu wynika z tego, że od chwili wniesienia wkładu, w tym przypadku od lat 60-tych, do chwili jego zwrotu w 2010 r. nastąpiła zmiana wartości rynkowej pieniądza (denominacja).

Spółdzielnia waloryzując wkład mieszkaniowy dokonuje przeszacowania wniesionego przez członka wkładu mieszkaniowego na urealnioną kwotę o tej samej sile nabywczej. Waloryzacja w tym przypadku pełni rolę elementu odszkodowania urealniającego wartość siły nabywczej pieniądza, a ponadto w przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie waloryzacji nie można jej zatem traktować jako oprocentowania stanowiącego określony przychód.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. stanowi, iż za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie "w szczególności" wskazuje, iż zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte dyspozycją tego przepisu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni w 1967 r. razem z mężem otrzymała przydział mieszkania, na które wspólnie wpłacili wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej. Po rozwodzie w mieszkaniu pozostał mąż, a Wnioskodawczyni wyprowadziła się. W 2009 r. spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawczynię o śmierci byłego męża i poprosiła o przedstawienie wyroku o podziale majątku wspólnego. Po śmierci byłego męża lokal został przekazany do dyspozycji spółdzielni.

Dnia 14 września 2010 r. Sąd Rejonowy dokonał podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni i zmarłego męża oraz działu spadku.

W wyniku podziału majątku wspólnego byłych małżonków oraz działu spadku obejmującego roszczenie Wnioskodawczyni i spadkobierców byłego małżonka wobec spółdzielni mieszkaniowej o zwrot wkładu mieszkaniowego, Sąd przyznał Wnioskodawczyni kwotę 68.410,25 zł. Spółdzielnia określiła wartość rynkową mieszkania i na rzecz Wnioskodawczyni wypłacono 1/2 części wartości rynkowej.

Spółdzielnia mieszkaniowa wystawiła informację PIT-8C za rok 2010 r. o wysokości przychodów z tytułu wypłaty 1/2 części wartości rynkowej mieszkania po uwzględnieniu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podział majątku wspólnego - na kwotę 68.410,25 zł.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

W myśl art. 11 ust. 21; ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ww. ustawy).

W świetle powyższego uznać należy, iż kwota otrzymana w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

Zakres przedmiotowego zwolnienia wyznacza niewątpliwie użyte w tym przepisie pojęcie "do wysokości wniesionych wkładów" ograniczając go tylko i wyłącznie do wkładów uprzednio wniesionych, a więc ich nominalnej wysokości. Jeżeli zwracana kwota ustalona w oparciu o wartość rynkową lokalu, przewyższa kwotę wniesionego do spółdzielni wkładu mieszkaniowego wówczas zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część przychodu, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem, a wniesionym do spółdzielni wkładem mieszkaniowym stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

W świetle powyższego, Wnioskodawczyni była obowiązana przychód wynikający z otrzymanej informacji PIT-8C wykazać w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i opłacić podatek dochodowy obliczony według skali podatkowej w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl