ITPB2/415-1118/08/IL - W razie ewentualnej kontroli podatkowej dokumentem potwierdzającym pracę w Norwegii będzie umowa kontraktu z pracodawcą oraz roczna norweska karta podatkowa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-1118/08/IL W razie ewentualnej kontroli podatkowej dokumentem potwierdzającym pracę w Norwegii będzie umowa kontraktu z pracodawcą oraz roczna norweska karta podatkowa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku (data wpływu 8 grudnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 9 lutego 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie dokumentów wymaganych w trakcie kontroli podatkowej, potwierdzających źródło dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na rzecz norweskiego pracodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie dokumentów wymaganych w trakcie kontroli podatkowej, potwierdzających źródło dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na rzecz norweskiego pracodawcy.

Pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. Nr ITPB2/415-1118/08-2/IL wezwano Pana do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku. Braki wykazane w wezwaniu uzupełniono w dniu 9 lutego 2009 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następując zdarzenie przyszłe.

Z uwagi na pracę za granicą na podstawie kontraktu jest Pan zobowiązany do płacenia podatków tylko w Norwegii, gdyż żadnych dochodów w Polsce Pan nie uzyskuje. W razie ewentualnej kontroli podatkowej organ podatkowy może żądać od Pana dokumentów na potwierdzenie źródła dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na rzecz norweskiego pracodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie dokumenty należy przedłożyć w toku ewentualnej kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie ewentualnej kontroli podatkowej dokumentem potwierdzającym pracę w Norwegii będzie umowa kontraktu z pracodawcą oraz roczna norweska karta podatkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wynikającą z art. 122 Ordynacji podatkowej - w toku postępowania - na organie podatkowym ciąży obowiązek podejmowania z urzędu wszelkich niezbędnych działań, które doprowadzą do wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych rozpoznawanej sprawy podatkowej, aby odtworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisów. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest natomiast postępowanie dowodowe.

Zasady udowadniania okoliczności faktycznych w postępowaniu podatkowym uregulowane zostały w rozdziale 11 działu IV Ordynacji podatkowej. Na mocy odesłania zawartego w art. 292 ww. ustawy przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do kontroli podatkowej.

Celem kontroli podatkowej jest bowiem sprawdzenie wywiązywania się podatników, płatników, inkasentów i następców prawnych tych podmiotów z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że kontrola podatkowa jest oparta na kryterium zgodności zachowania z prawem. Dotyczy to obowiązków wynikających z przepisów prawa materialnego - zarówno zapłaty podatku, jak i obowiązków instrumentalnych.

Zgodnie z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Ocena kwestii udowodnienia danej okoliczności jest dokonywana na podstawie całości zgromadzonych dowodów (art. 191 tej ustawy).

W myśl art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodami takimi mogą być księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 181 Ordynacji podatkowej). Szczególną moc dowodową, omawiana ustawa nadaje:

*

księgom podatkowym, które stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów, pod warunkiem, że są prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy (art. 193 § 1),

*

dokumentom urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, które stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone (art. 194 § 1).

Biorąc powyższe pod uwagę w toku ewentualnej kontroli lub postępowania podatkowego organ podatkowy dokonując oceny danej okoliczności faktycznej uwzględni całość materiału dowodowego, który uzna za istotny dla wyjaśnienia sprawy.

Reasumując, opisane dokumenty tj. umowa kontraktu oraz roczna norweska karta podatkowa mogą stanowić dowody potwierdzające prawidłowość postępowania Wnioskodawcy co nie oznacza, że organ podatkowy prowadzący postępowanie uzna je za wystarczające do stwierdzenia, że posiada Pan źródła dochodów oraz że dochody te podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Norwegii.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl