ITPB2/415-1088/13/MU

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-1088/13/MU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r. (data wpływu 6 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2014 r. oraz z dnia 13 marca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 lutego 2014 r. oraz z dnia 13 marca 2014 r.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonego projektu pt.:. (projekt XXX) - umowa nr POKL..., który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. wypłacane są:

a.

stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów studiów doktoranckich (100 stypendiów rocznie, wypłacanych przez 10 miesięcy w latach 2013/2014 i 2014/2015),

b.

stypendia naukowe dla młodych doktorów (20 stypendiów rocznie),

c.

stypendia przyjazdowe dla profesorów wizytujących (pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, instytucji naukowych i firm z zagranicy) przybywających w celu szkolenia doktorantów (przyjazdy nie dłuższe niż dwa tygodnie - 30 osób w latach 2014 i 2015),

d.

stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (w działach RD) w kraju (30 staży),

e.

stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (technologiczno-inżynierskie) w kraju (30 staży),

f.

stypendia na wyjazdowe staże do zagranicznych ośrodków naukowych dla doktorantów (uniwersytety lub instytuty badawcze - 72 staże),

g.

stypendia na lokalne staże przemysłowe trzymiesięczne dla doktorantów (45 staży),

h.

stypendia na lokalne praktyki przemysłowe miesięczne dla doktorantów (270 praktyk).

Stypendia te są wypłacane od IV kw. 2013 r. do końca roku 2015 dla różnych osób (beneficjentów projektu). Stypendia jako forma pomocy beneficjentom projektu zostały zaplanowane we wniosku projektowym zgodnie z zasadami konkursowymi przedstawionymi przez MNiSW w opisie do konkursu 1/POKL.

Stypendia przydzielane są u Wnioskodawcy, na zasadzie wewnętrznych regulaminów dla osób, które spełniają postawione wymagania konkursowe.

Uczestnikami projektu są:

a.

doktoranci studiów doktoranckich otrzymujący stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów studiów doktoranckich (100 stypendiów rocznie, wypłacanych przez 10 miesięcy w latach 2013/2014 i 2014/2015),

b.

młodzi doktorzy otrzymujący stypendia naukowe dla młodych doktorów (20 stypendiów rocznie),

c.

profesorowie wizytujący otrzymujący stypendia przyjazdowe dla profesorów wizytujących (pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, instytucji naukowych i firm z zagranicy) przybywających w celu szkolenia doktorantów (przyjazdy nie dłuższe niż dwa tygodnie - 30 osób w latach 2014 i 2015),

d.

doktoranci otrzymujący stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (w działach RD) w kraju (30 staży),

e.

doktoranci otrzymujący stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (technologiczno-inżynierskie) w kraju (30 staży),

f.

doktoranci otrzymujący stypendia na wyjazdowe staże do zagranicznych ośrodków naukowych dla doktorantów (uniwersytety lub instytuty badawcze - 72 staże),

g.

doktoranci otrzymujący stypendia na lokalne staże przemysłowe trzymiesięczne dla doktorantów (45 staży),

h.

doktoranci otrzymujący stypendia na lokalne praktyki przemysłowe miesięczne dla doktorantów (270 praktyk).

W rozumieniu wyżej przedstawionych zasad, uzyskują oni pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny), o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Pomoc udzielana uczestnikom projektu z jednej strony ma na celu zmotywować doktorantów do pracy naukowej oraz podnieść jakość wykształconych absolwentów tych studiów, a z drugiej umożliwić im odbycie staży krajowych i zagranicznych (staże i praktyki wyjazdowe) oraz szkoleń na miejscu (stypendia przyjazdowe dla kadry z zagranicy - profesorzy wizytujący). Profesorowie wizytujący zostali zaproszeni do udziału w projekcie w celu przeprowadzenia wykładów o specjalistycznej tematyce w języku angielskim, podnoszących kompetencje doktorantów. Stypendia dla tej grupy zostały tak skalkulowane, aby w całości pokrywały koszty przejazdu z i do kraju pochodzenia oraz koszty pobytu w G. (hotel + stawki żywieniowe).

W związku z przedstawionymi powyżej zasadami przydzielania środków z projektu XXX, które są wypłacane uczestnikom jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny), o których mowa w ustawie o finansach publicznych, Wnioskodawca jako płatnik nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy ww. stypendia są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki przeznaczone na wypłatę stypendiów pochodzą z projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawie o finansach publicznych. Są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia otrzymywane są przez uczestników projektu (doktoranci studiów doktoranckich i kadra naukowo-dydaktyczna z zagranicy) jako bezzwrotna pomoc. Zdaniem Wnioskodawcy, środki wypłacone uczestnikom projektu korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego - jako płatnik - nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z wniosku wynika, że w ramach prowadzonego projektu pt.:. (projekt XXX) - umowa nr POKL..., który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. wypłacane są:

a.

stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów studiów doktoranckich (100 stypendiów rocznie, wypłacanych przez 10 miesięcy w latach 2013/2014 i 2014/2015),

b.

stypendia naukowe dla młodych doktorów (20 stypendiów rocznie),

c.

stypendia przyjazdowe dla profesorów wizytujących (pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, instytucji naukowych i firm z zagranicy) przybywających w celu szkolenia doktorantów (przyjazdy nie dłuższe niż dwa tygodnie - 30 osób w latach 2014 i 2015),

d.

stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (w działach RD) w kraju (30 staży),

e.

stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (technologiczno-inżynierskie) w kraju (30 staży),

f.

stypendia na wyjazdowe staże do zagranicznych ośrodków naukowych dla doktorantów (uniwersytety lub instytuty badawcze - 72 staże),

g.

stypendia na lokalne staże przemysłowe trzymiesięczne dla doktorantów (45 staży),

h.

stypendia na lokalne praktyki przemysłowe miesięczne dla doktorantów (270 praktyk).

Stypendia te są wypłacane od IV kw. 2013 r. do końca roku 2015 dla różnych osób (beneficjentów projektu). Stypendia jako forma pomocy beneficjentom projektu zostały zaplanowane we wniosku projektowym zgodnie z zasadami konkursowymi przedstawionymi przez MNiSW w opisie do konkursu 1/POKL.

Stypendia przydzielane są u Wnioskodawcy, na zasadzie wewnętrznych regulaminów dla osób, które spełniają postawione wymagania konkursowe.

Uczestnikami projektu są:

a.

doktoranci studiów doktoranckich otrzymujący stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów studiów doktoranckich (100 stypendiów rocznie, wypłacanych przez 10 miesięcy w latach 2013/2014 i 2014/2015),

b.

młodzi doktorzy otrzymujący stypendia naukowe dla młodych doktorów (20 stypendiów rocznie),

c.

profesorowie wizytujący otrzymujący stypendia przyjazdowe dla profesorów wizytujących (pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, instytucji naukowych i firm z zagranicy) przybywających w celu szkolenia doktorantów (przyjazdy nie dłuższe niż dwa tygodnie - 30 osób w latach 2014 i 2015),

d.

doktoranci otrzymujący stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (w działach RD) w kraju (30 staży),

e.

doktoranci otrzymujący stypendia na wyjazdowe staże praktyczne trzymiesięczne dla doktorantów (technologiczno-inżynierskie) w kraju (30 staży),

f.

doktoranci otrzymujący stypendia na wyjazdowe staże do zagranicznych ośrodków naukowych dla doktorantów (uniwersytety lub instytuty badawcze - 72 staże),

g.

doktoranci otrzymujący stypendia na lokalne staże przemysłowe trzymiesięczne dla doktorantów (45 staży),

h.

doktoranci otrzymujący stypendia na lokalne praktyki przemysłowe miesięczne dla doktorantów (270 praktyk),

W rozumieniu wyżej przedstawionych zasad, uzyskują oni pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny), o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Pomoc udzielana uczestnikom projektu z jednej strony ma na celu zmotywować doktorantów do pracy naukowej oraz podnieść jakość wykształconych absolwentów tych studiów, a z drugiej umożliwić im odbycie staży krajowych i zagranicznych (staże i praktyki wyjazdowe) oraz szkoleń na miejscu (stypendia przyjazdowe dla kadry z zagranicy - profesorzy wizytujący). Profesorowie wizytujący zostali zaproszeni do udziału w projekcie w celu przeprowadzenia wykładów o specjalistycznej tematyce w języku angielskim, podnoszących kompetencje doktorantów. Stypendia dla tej grupy zostały tak skalkulowane, aby w całości pokrywały koszty przejazdu z i do kraju pochodzenia oraz koszty pobytu w G. (hotel + stawki żywieniowe).

W związku z przedstawionymi powyżej zasadami przydzielania środków z projektu XXX, które są wypłacane uczestnikom jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny), o których mowa w ustawie o finansach publicznych, Wnioskodawca jako płatnik nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że do stypendiów wypłacanych doktorantom studiów doktoranckich, młodym doktorom oraz osobom z kadry naukowo-dydaktycznej w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te są bowiem uczestnikami projektu, a ww. stypendia stanowią dla nich pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatem, w związku z wypłatą stypendiów korzystających ze zwolnienia przedmiotowego, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczeń.

Jednocześnie tut. organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl