ITPB2/415-1043/10/ENB - Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których źródłem są wyłącznie środki krajowe.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 lutego 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-1043/10/ENB Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których źródłem są wyłącznie środki krajowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2010 r. (data wpływu 8 listopada 2010 r.) uzupełnionym pismem w dniu 28 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 28 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd Marszałkowski, jako płatnik, potrąca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom bezpośrednio zaangażowanym we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowe wynagrodzenia były ujęte w kosztach projektu współfinansowanego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z rozdziałem 11 pkt 4 wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) "Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 - Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej", za wydatki kwalifikowalne, które mogą być finansowane w ramach pomocy technicznej, można uznać jedynie wydatki bezpośrednio związane z realizacją danego programu operacyjnego. W szczególności ze środków pomocy technicznej nie mogą być finansowane wydatki, które są ponoszone niezależnie od wdrażania instrumentów strukturalnych.

Realizując powyższe wytyczne Wnioskodawca finansuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85% wynagrodzeń pracowników zajmujących się bezpośrednią realizacją danego programu operacyjnego.

W przesłanym uzupełnieniu wskazano, iż wniosek dotyczy wynagrodzeń wypłacanych od 1 września 2010 r.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako płatnik, powinien potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie, w jakim wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie wynagrodzeń finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, są zwolnione od podatku, a co za tym idzie płatnik nie powinien potrącać od przedmiotowych dochodów zaliczek na podatek. W danym przypadku spełnione są obie przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy - dochody zostały uzyskane ze środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez organizację międzynarodową, jaką jest Unia Europejska i jednocześnie podatnicy - czyli pracownicy Urzędu - realizują bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, czego dowodem są chociażby przytoczone wyżej warunki kwalifikowalności kosztów, określone w "Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 - Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej". Ponieważ bezpośrednia realizacja celu programu jest dokonywana w ramach umów o pracę, nie została w danym przypadku spełniona negatywna przesłanka zwolnienia, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b), zgodnie z którym zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Takie stanowisko znajduje oparcie w wykładni historycznej omawianego przepisu. Z uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw jednoznacznie wynika, iż w zakresie przychodów z tzw. środków pomocowych (ust. 1 pkt 46 ustawy) proponuje się zmianę zakresu zwolnienia w ten sposób aby zwolnieniem objęte były nie tylko przychody pierwszego beneficjenta ale również przychody finansowane ze środków pomocowych, otrzymywane przez podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Skoro taki był cel przedmiotowej nowelizacji, to należy zauważyć, iż skoro podwykonawcy, czyli podmioty którym beneficjent zlecił realizację określonych czynności w związku z realizowanym programem nie są zwolnieni, to cel ten zostanie osiągnięty wyłącznie w przypadku objęcia zwolnieniem pracowników beneficjenta zatrudnionych na umowę o pracę i bezpośrednio realizujących cel programu.

Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. II FSK 1457/07. W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku Sąd wskazał, iż pracownicy beneficjenta realizują bezpośrednio cel programu, wskazując, iż przyjmowanie poglądu, że beneficjent sam niejako realizuje bezpośrednio cel programu nie jest do pogodzenia z istotą działalności gospodarczej rozumianej szeroko. Firma musi przecież wykonywać te zadania posługując się choćby tylko i wyłącznie, ale zawsze zatrudnionymi pracownikami. Nie sposób więc przyjąć by pracownicy beneficjenta podlegali wyjątkowi z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisów dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym - związanym z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi to zwolnienie jest bowiem zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, które otrzymuje podatnik.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca, jako płatnik, potrąca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom bezpośrednio zaangażowanym we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowe wynagrodzenia były ujęte w kosztach projektu współfinansowanego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z rozdziałem 11 pkt 4 wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) "Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 - Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej", za wydatki kwalifikowalne, które mogą być finansowane w ramach pomocy technicznej, można uznać jedynie wydatki bezpośrednio związane z realizacją danego programu operacyjnego. W szczególności ze środków pomocy technicznej nie mogą być finansowane wydatki, które są ponoszone niezależnie od wdrażania instrumentów strukturalnych.

Realizując powyższe wytyczne Wnioskodawca finansuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85% wynagrodzeń pracowników zajmujących się bezpośrednią realizacją danego programu operacyjnego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

W myśl art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadzono nowe zasady systemu przepływów środków pomocowych (europejskich) przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych. Zmiany te wprowadzono ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Stosownie do art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c) i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b.

Stosownie do art. 116 ust. 2 ww. ustawy wydatki budżetu państwa ujmuje się w załączniku do ustawy budżetowej w podziale na części, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków oraz grupy wydatków, z wyodrębnieniem wydatków przeznaczonych na:

1.

realizację projektów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;

2.

współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wpłat do wspólnych budżetów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;

3.

realizację programów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c) i d.

W świetle powyższych przepisów środki europejskie na realizację projektów pomocy technicznej, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochód budżetu państwa.

Mając na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić zatem należy, iż w odniesieniu do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników Wnioskodawcy ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie zostało spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłem finansowania tych wynagrodzeń były bowiem wyłącznie środki krajowe a nie środki bezzwrotnej pomocy, o których stanowi art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ww. ustawy.

Niezależnie więc od tego czy wynagrodzenie było otrzymywane za pracę związaną bezpośrednio z realizacją celu programu pomocowego nie podlega ono zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl