ITPB2/415-104/14/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-104/14/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2014 r. (data wpływu 6 lutego 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium stażowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium stażowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest uczestnikiem projektu pt. "X", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. był realizowany w ramach projektu będącego częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działalnie 4.1.1. Środki finansowe zostały przyznane Wnioskodawczyni jako uczestnikowi projektu i stanowią pomoc finansową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane stypendium stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni uważa, że stypendium stażowe wypłacone w ramach projektu jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Artykuł 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi, iż środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowego od osób wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć przy tym należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest uczestnikiem projektu pt. "X", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. był realizowany w ramach projektu będącego częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działalnie 4.1.1. Środki finansowe zostały przyznane Wnioskodawczyni jako uczestnikowi projektu i stanowią pomoc finansową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacane Wnioskodawczyni (tekst jedn.: uczestnikowi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) stypendium stażowe - jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tego tytułu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl