ITPB1/4511-545/15-4/MW - PIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/4511-545/15-4/MW PIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Jest to jedyne źródło utrzymania Wnioskodawcy. Wnioskodawca mieszka z rodzicami w gospodarstwie rolnym jednak nie jest rolnikiem. Rodzice Wnioskodawcy posiadają gospodarstwo rolne wraz budynkami mieszkalnymi, w budynkach mieszkalnych są przygotowane pokoje gościnne. Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę użyczenia z rodzicami. Przedmiotem umowy będzie pięć pokoi, znajdujących się w budynku mieszkalnym. Przedmiotowy budynek, w którym znajdować się będą pokoje gościnne przeznaczone na wynajem, jest położony w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381). Gospodarstwo rolne zlokalizowane jest na terenie wiejskim. Wnioskodawca chce wynająć ww. pokoje wczasowiczom w sezonie letnim.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia łącznie następujące warunki: liczba wynajmowanych nie przekroczy 5, zaś budynek mieszkalny położony jest na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca wskazuje, że takie stanowisko przestawił również WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 26 sierpnia 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Zwolnienie określone w tym przepisie uzależnione jest więc od spełnienia łącznie kilku warunków, a mianowicie:

* najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

* budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,

* przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku,

* liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Ponadto ww. przepis stanowi, że jeżeli spełnione są powyższe warunki, również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia osób, którym wynajęto pokoje, nie podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca mieszka z rodzicami w gospodarstwie rolnym jednak nie jest rolnikiem. Rodzice Wnioskodawcy posiadają gospodarstwo rolne wraz budynkami mieszkalnymi, w budynkach mieszkalnych są przygotowane pokoje gościnne. Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę użyczenia z rodzicami. Przedmiotem umowy będzie pięć pokoi, znajdujących się w budynku mieszkalnym. Przedmiotowy budynek, w którym znajdować się będą pokoje gościnne przeznaczone na wynajem, jest położony w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381). Gospodarstwo rolne zlokalizowane jest na terenie wiejskim. Wnioskodawca chce wynająć ww. pokoje wczasowiczom w sezonie letnim.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy uzyskiwane z wynajmu osobom przebywającym na wypoczynku pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na możliwość korzystania z tego zwolnienia nie ma wpływu fakt, że Wnioskodawca nie jest rolnikiem, a prawo do dysponowania ww. pokojami będzie mu przysługiwało na podstawie umowy użyczenia. Z przytoczonych wyżej unormowań prawnych nie wynika bowiem, że możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia uzależniona jest od tego czy gospodarstwo rolne w którym położone są budynki mieszkalne ze znajdującymi się w nich pokojami pod wynajem jest własnością osoby, która dokonuje wynajmu ww. pokoi.

Tutejszy organ zastrzega, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-563 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl