ITPB1/4511-409/16/MPŁ, Ustalenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB1/4511-409/16/MPŁ - Ustalenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/4511-409/16/MPŁ Ustalenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 17 września 2013 r. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi związane z obróbką metali w tym usługi spawalnicze i ślusarskie. W chwili obecnej podatnik wykonuje usługi na rzecz kolejnego kontrahenta na statkach morskich jak i na terenie Niemiec. Wnioskodawca na terenie Niemiec wykonuje usługi w zakresie montażu i instalacji rur wszelkiego rodzaju trwale związanych z podłożem tj. budową wszelkich rur przesyłowych - usługi te wykonywane są na sprzęcie należącym do zlecającego. W ramach wykonywanych robót podatnik stawia rury przesyłowe. Z kolei usługi wykonywane w Polsce na statkach morskich bądź w stoczniach polegają na typowych usługach spawalniczych i montażowych przy naprawach kadłubów i poszyć statków. Usługi te Wnioskodawca wykonuje na sprzęcie należącym do zlecającego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy usługi wykonywane na rzecz niemieckiego kontrahenta należy opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym stawką 5,5% czy 8,5%.

2. Czy usługi związane z naprawą spawalniczą statków należy opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym stawką 5,5% czy 8,5%.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane jako montaż rur przesyłowych opodatkować należy stawką 5,5%. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od przychodów wynosi: 8,5% od przychodów z działalności usługowej, przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego z kolei 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych. Zgodnie z PKWIU 42.21.11.0 budowa rurociągów przemysłowych klasyfikuje Wnioskodawcę w zakresie wykonywania robót budowlanych to też powinny zostać opodatkowane w stawce 5,5% od przychodów.

Z kolei wykonywanie usług w zakresie napraw spawalniczych na statkach - zdaniem Wnioskodawcy - zgodnie z przytoczonym powyżej artykułem opodatkować należy stawką 8,5% jako wykonywanie pozostałych usług tj. działalności usługowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

* prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy),

* 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy).

W art. 4 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy pojęcie "działalności usługowej" zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującym działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującym działalność usługową w zakresie handlu).

Natomiast "działalność wytwórcza", zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, oznacza działalność w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia "roboty budowlane". Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Zgodnie z powołanym przepisem przez:

* roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

* obiekt budowlany - należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,

* budowlę - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,

Podkreślić jednakże należy, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, t.j. "Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług".

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W "Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług" stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w pozycji 5 - pod symbolem PKWiU ex 42.21 wymieniono rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów, dotyczy wyłącznie usług - realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek - projektów inwestycyjnych o których mowa powyżej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 17 września 2013 r. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi związane z obróbką metali w tym usługi spawalnicze i ślusarskie. W chwili obecnej podatnik wykonuje usługi na rzecz kolejnego kontrahenta na statkach morskich jak i na terenie Niemiec. Wnioskodawca na terenie Niemiec wykonuje usługi w zakresie montażu i instalacji rur wszelkiego rodzaju trwale związanych z podłożem tj. budową wszelkich rur przesyłowych - usługi te wykonywane są na sprzęcie należącym do zlecającego. W ramach wykonywanych robót podatnik stawia rury przesyłowe. Z kolei usługi wykonywane w Polsce na statkach morskich bądź w stoczniach polegają na typowych usługach spawalniczych i montażowych przy naprawach kadłubów i poszyć statków. Usługi te Wnioskodawca wykonuje na sprzęcie należącym do zlecającego.

Ponadto, jak wynika z wniosku, zgodnie z PKWIU 42.21.11.0 budowa rurociągów przemysłowych klasyfikuje Wnioskodawcę w zakresie wykonywania robót budowlanych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy uznać, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (związanej z budową wszelkich rur przesyłowych) - jeżeli działalność ta w istocie polega na wykonywaniu usług budowlanych - podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka ta obowiązuje niezależnie od tego, czy usługi wykonywane są z materiałów własnych czy powierzonych.

Podkreślić jednak należy, że przychody z wykonywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wyłącznie wtedy, gdy Wnioskodawca nie wykonuje tych usług w ramach realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Natomiast przychody z usług w zakresie napraw spawalniczych na statkach, które to usługi nie tworzą bezpośrednio nowych dóbr materialnych, a zatem nie stanowią działalności wytwórczej ani robót budowlanych należy opodatkować stawką 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ww. ustawy.

Reasumując, w świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy z działalności polegającej na naprawach spawalniczych statków podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei przychody Wnioskodawcy uzyskane ze świadczenia wskazanych we wniosku usług związanych z budową rur przesyłowych wykonywanych na rzecz niemieckiego kontrahenta, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%, przy spełnieniu ww. warunków.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zaznacza się, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego, które umożliwiłoby pełną ocenę okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Końcowo wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl