Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/4511-1150/15/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma i na moment zdarzenia przyszłego będzie miała miejsce zamieszkania i podlega (i podlegać będzie) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "PIT") w Polsce.

Na moment opisanego poniżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki osobowej - spółki komandytowej lub spółki jawnej (dalej: "Spółka osobowa"). Spółka osobowa powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka kapitałowa"). Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności ze Spółki kapitałowej na Spółkę osobową nastąpi w drodze jej przekształcenia, zgodnie z art. 551 § 1 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t. z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

W wyniku przekształcenia cały majątek Spółki kapitałowej stanie się majątkiem Spółki osobowej.

W ramach swojej działalności, Spółka kapitałowa i Spółka osobowa będzie prowadziła działalność zarobkową m.in.:

* obrót (handel) instrumentami finansowymi, w tym papierami wartościowymi (m.in. akcjami lub tytułami uczestnictwa w funduszach kapitałowych) lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

* działalność finansową (np. udzielanie pożyczek).

Wnioskodawca nie wyklucza prowadzenia przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową również innej działalności zarobkowej (w tym doradztwa gospodarczego/biznesowego i obrotu towarami).

W toku działalności Spółki osobowej, w wyniku decyzji biznesowej jej wspólników może w przyszłości dojść do likwidacji tej spółki bądź też jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W wyniku likwidacji Spółki osobowej, bądź też jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, Wnioskodawca może otrzymać m.in. (stosownie do postanowień umowy Spółki osobowej lub k.s.h.):

* instrumenty finansowe (w tym papiery wartościowe) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.), w tym m.in. akcje i obligacje, lub

* udziały w spółkach kapitałowych lub

* towary

* (dalej "składniki majątkowe").

Ww. składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę kapitałową (w przypadku składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową) lub Spółkę osobową (w przypadku składników majątkowych nabytych po przekształceniu w Spółkę osobową). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową lub Spółkę osobową w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Nabycie nie nastąpi natomiast w drodze aportu składników majątkowych do Spółki kapitałowej lub wniesienia wkładu do Spółki osobowej. Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową, ani przez Spółkę osobową, ani też przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki kapitałowej lub Spółki osobowej, w jakiejkolwiek formie.

Spółka kapitałowa, jak również Spółka osobowa będą mieć siedzibę i miejsce zarządu w Polsce.

W przyszłości Wnioskodawca planuje dokonanie odpłatnego zbycia składników majątkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja/rozwiązanie Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie składników majątkowych poniesione przez Spółkę kapitałową, lub Spółkę osobową, odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej, które wcześniej nie zostały zaliczone do koszów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja/rozwiązanie Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie składników majątkowych poniesione przez Spółkę kapitałową, lub Spółkę osobową, odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej, które wcześniej nie zostały zaliczone do koszów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.k.s.h. spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Zgodnie z art. 551 § 1. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 553 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna).

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych reguluje art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby. W myśl art. 93a § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.

Zgodnie z zasadą sukcesji praw i obowiązków podatkowych podmiot przekształcony wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształcanego. Wstąpienie sukcesora w obowiązki poprzednika prawnego oznacza, że wynikające z przepisów prawa podatkowego uprawnienia, jak również ograniczenia, które dotyczyły poprzednika, dotyczą także sukcesora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Z uwagi na fakt, że spółka osobowa (inna niż spółka komandytowo-akcyjna) nie ma statusu podatnika PIT (art. 5a pkt 26 ustawy o PIT), ani podatnika CIT (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o CIT), a uzyskiwane przez tę spółkę przychody podatkowe oraz ponoszone koszty uzyskania przychodów stanowią przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów wspólników tej spółki (art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT; art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o CIT), w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przysługujący spółce kapitałowej obowiązek rozpoznania przychodów i prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów przejdą (w wyniku sukcesji praw i obowiązków podatkowych) ze spółki kapitałowej na wspólników spółki osobowej. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest brzmienie art. 93a § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, w którym mowa o "odpowiednim" stosowaniu przepisów o sukcesji praw i obowiązków podatkowych, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

W świetle powyższego, w analizowanym przypadku, prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów przysługujących Spółce kapitałowej, na skutek przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę osobową przejdzie na wspólników Spółki osobowej, w tym na Wnioskodawcę. W takiej sytuacji, w przypadku gdyby nastąpiło odpłatne zbycie przez Spółkę osobową Składników majątkowych nabytych uprzednio przez Spółkę kapitałową m.in. poprzez ich zakup lub, w przypadku instrumentów finansowych, również w drodze ich objęcia w związku z ich emisją (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym), Wnioskodawca byłby uprawniony do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątkowych poniesionych przez Spółkę kapitałową (w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w prawie do zysku w Spółce osobowej), które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji może otrzymać składniki majątkowe, które zostały nabyte m.in. poprzez ich zakup lub, w przypadku instrumentów finansowych, również w drodze ich objęcia w związku z ich emisją (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym), przez Spółkę kapitałową (przed przekształceniem) lub Spółkę osobową (po przekształceniu).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Z treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT wynika natomiast, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym, jeżeli zbycie przez Wnioskodawcę składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja tej spółki lub po 6 latach, jeżeli zbycie nastąpi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę (przepisy art. 22 ust. 8a ustawy o PIT stosuje się odpowiednio).

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie "odpłatne zbycie" użyte w ww. art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, nie powinno być wyłącznie ograniczone do ich zbycia na podstawie umowy sprzedaży, ale powinno być rozumiane szeroko i uwzględniać również inne formy dysponowania majątkiem, które prowadzą do tego samego efektu gospodarczego, tj. w zamian za wyzbycie się danych składników majątkowych podatnik otrzymuje wynagrodzenie. Przykładowo, w przypadku instrumentów finansowych (np. certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym), odpłatne zbycie powinno obejmować również zbycie w związku z ich wykupem lub umorzeniem przez ich emitenta. Gdyby ustawodawca chciał ograniczyć stosowanie art. 24 ust. 3d ustawy o PIT wyłącznie do sytuacji, w której zbycie nastąpi na podstawie umowy sprzedaży, to wyraźnie by to w przepisie określił.

Za taką wykładnią pojęcia "odpłatnego zbycia" przemawia również argument, iż ustawa o podatku PIT wprost wskazuje, w art. 23 ust. 1 pkt 38, że wydatki na objęcie lub nabycie papierów wartościowych stanowią koszty uzyskania przychodów w związku z ich odpłatnym zbyciem rozumianym również jako ich wykup lub odkup lub umorzenie: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie łub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Artykuł ten stanowi przepis ogólny, który reguluje sytuacje, w której odpłatnie zbywane papiery wartościowe (również w związku z ich wykupem lub odkupem lub umorzeniem) zostały nabyte bezpośrednio przez osobę fizyczną na podstawie umowy sprzedaży lub w drodze ich objęcia w związku z ich emisją. Nie powinno być jednak wątpliwości, że pojęcie "odpłatnego zbycia" określone art. 23 ust. 1 pkt 38 powinno być rozumiane tak samo na podstawie art. 24 ust. 3d. W innej sytuacji, wystąpiłaby sprzeczność w postaci możliwości rozpoznania przez wspólnika spółki osobowej kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem przez spółkę osobową papierów wartościowych w związku z ich wykupem lub odkupem lub umorzeniem, a brakiem takiej możliwości, w przypadku bezpośredniego zbycia przez wspólnika tych papierów wartościowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej. Z ekonomicznego punktu widzenia, od strony sprzedającego - osoby fizycznej, skutek zbycia instrumentów finansowych w celu ich wykupu lub odkupu lub umorzenia jest taki sam, w sytuacji kiedy odpłatnego zbycia dokonuje spółka osobowa i kiedy wspólnik sam dokona odpłatnego zbycia. Jednocześnie, ten sam ekonomiczny skutek występuje, jeżeli osoba fizyczna dokona odpłatnego zbycia na podstawie umowy sprzedaży i w celu ich wykupu lub odkupu lub umorzenia. W obu sytuacjach osoba fizyczna uzyska identyczną wartość wynagrodzenia, które będzie stanowiło jej przychód podatkowy. Nie ma więc powodów, dla których dochód uzyskany w przypadku zbycia papierów wartościowych (otrzymanych przez osobę fizyczną w związku z likwidacją spółki osobowej) przez osobę fizyczną w celu ich wykupu lub odkupu lub umorzenia miałby być ustalany na innych zasadach niż w przypadku ich zbycia w drodze umowy sprzedaży.

Jak wskazał Wnioskodawca, w opisie zdarzenia przyszłego, składniki majątkowe, otrzymane w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zostaną nabyte poprzez ich zakup lub, w przypadku instrumentów finansowych, również w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową lub Spółkę osobową, w związku z ich emisją. Dodatkowo, wydatki na nabycie składników majątkowych nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (również poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową, ani przez Spółkę osobową, ani też przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki kapitałowej lub Spółki osobowej; w jakiejkolwiek formie.

W związku powyższym, zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z odpłatnego zbycia składników majątkowych, przepis ten wprost wskazuje, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci poniesionych przez Spółkę osobową wydatków na nabycie składników majątkowych, niezaliczonych przez tą spółkę (a faktycznie wspólników tej spółki) do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej). Dodatkowo, biorąc pod uwagę zasady sukcesji podatkowej, Wnioskodawca będzie również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci poniesionych przez Spółkę kapitałową (przed przekształceniem w Spółkę osobową) wydatków na nabycie składników majątkowych, niezaliczonych przez tą spółkę do kosztów uzyskania przychodów (również w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej). Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że Składniki majątkowe nie zostaną nabyte w ramach aportu, to nie będzie miał zastosowania art. 22 ust. 8a ustawy o PIT.

Wnioskodawca wskazuje, że wyżej przedstawione zasady opodatkowania i poczynione uwagi, znajdą również zastosowanie w przypadku rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Powszechnie dopuszcza się możliwość rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 67-85 k.s.h. W praktyce, likwidacja spółki osobowej jak i jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego mają ten sam skutek tj. zakończenie działalności danego podmiotu (spółki niemającej osobowości prawnej). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10 i art. 14 ust. 12 lit. b i art. 24 ust. 3d ustawy o PIT nie powinna być zawężana jedynie do rozumienia pojęcia likwidacji jako zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną w wyniku postępowania likwidacyjnego, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia takiego postępowania.

Skoro bowiem intencją ustawodawcy było uregulowanie w ww. przepisach kwestii opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, w związku z likwidacją tej spółki, a więc w związku z zakończeniem przez nie działalności, to brak jest racjonalnego uzasadnienia do odmiennego traktowania środków pieniężnych i innych składników majątkowych otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeśli ustawodawca chciałby ograniczyć zastosowanie ww. przepisów wyłącznie do sytuacji, w której wspólnik spółki niebędącej osobą prawną dokonuje zbycia składników majątku uzyskanych na skutek likwidacji następującej wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zdaniem Wnioskodawcy, wyraźnie by to wskazał (np. poprzez odwołanie do właściwych przepisów k.s.h.). A zatem, mając na uwadze, że przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia "likwidacji" jak i nie odwołują się w tym zakresie do przepisów innych ustaw (np.k.s.h.), w ocenie Wnioskodawcy, pojęcie "likwidacji" powinno obejmować każdy sposób (dopuszczalny przez prawo) zakończenia działalności przez spółkę osobową.

Taka interpretacja znajduje również potwierdzenie w definicji słownikowej pojęcia "likwidacja", które obejmuje swoim znaczeniem "zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie czegoś" (Słownik PWN).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja/rozwiązanie Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie składników majątkowych poniesione przez Spółkę osobową, lub Spółkę kapitałową, odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej, które wcześniej nie zostały zaliczone do koszów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego:

* w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2015 r. (sygn. IPPB1/415-1184/14-7/EC) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;

* w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-1159/14-4/EC) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;

* w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-362/14/KB) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl