ITPB1/436-45/07/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/436-45/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania tym podatkiem darowizny udziału w nieruchomości na rzecz siostry - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania tym podatkiem darowizny udziału w nieruchomości na rzecz siostry.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 22 kwietnia 2004 r. zakupiono we współwłasności zabudowaną starym domem działkę, oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem geod. Dom ten wyburzono w czerwcu 2005 r. Zakupu dokonali małżonkowie Pani E. i Pan J. (#188; udziału w nieruchomości), ich syn Pan M. (#188; udziału w nieruchomości), małżeństwo Pani I. i Pan A. (#188; udziału w nieruchomości) oraz ich córka Pani U. (#188; udziału w nieruchomości), obecne nazwisko W.

W dniu 1 marca 2005 r. rodzice - Pani E. i Pan J. dokonali darowizny ich udziału #188; w nieruchomości na rzecz syna Pana M. Dnia 24 stycznia 2006 r. doszło do zamiany części gruntów tej działki z Gminą i nadanie nowych numerów geodezyjnych.

Stan obecny własności nieruchomości to działka nr 0/7 i działka nr 0/2, które należą do: Pana M. (udział 2/4), Pani U. (udział #188;) oraz Pana A. i Pani I. (udział #188;). W dniu 21 października 2005 r. na podstawie prawomocnej decyzji - zezwolenia na budowę wydana przez Urząd Miejski w B. na Panią U. i Pana A., Pana M., Panią I. (małżonka Pana M. i córka Pani I. i Pana A.). Na działce rozpoczęto budowę budynku usługowo - handlowego, wyłącznie przez małżeństwo Panią I. i Pana M. (rozdzielność majątkowa), którzy są podatnikami VAT i prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Dla Pani I. została wyrażona pisemna zgoda przez współwłaścicieli na dysponowanie działką na cele budowlane. Nakłady na budowę są udokumentowane fakturami VAT (wystawione odrębnie na Panią I. i Pana M.). Ponoszący nakłady Pani I. i Pan M. nie odliczali podatku VAT z faktur i nie zaliczali wydatków na budowę w koszty firmy. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym z wykonaną elewacją zewnętrzną.

W związku z zamiarem uporządkowania statusu nieruchomości i ze względu na to, iż budowa była finansowana i prowadzona przez małżeństwo Panią I. i Pana M., rodzice - Pani I., Pan A. (udział #188;) oraz Pani, czyli siostra Pani I. (udział #188;), zamierzacie przekazać swoje udziały poprzez darowiznę - wyłącznie na rzecz Pani I. - która ma być w najbliższym czasie potwierdzona aktem notarialnym. Po dokonaniu darowizny, nieruchomość należałaby do małżeństwa - Pana M. (2/4 udziału) i jego małżonki Pani I. (2/4 udziału).

W opisie zdarzenia przyszłego nadmienia Pani, iż nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy darowizna udziału na rzecz siostry jest opodatkowana podatkiem VAT.

2.

Czy darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu żadnym innym podatkiem, a w szczególności podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem od spadków i darowizn.

3.

Czy darowizna ma dotyczyć tylko Pani udziałów w gruncie, czy Pani udziałów w gruncie łącznie z budynkiem.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie drugie w części dotyczącej opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn. Wniosek Pani w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi i postanowieniem.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania drugiego w części dotyczącej opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn - darowizna na rzecz siostry nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn z uwagi na brzmienie art. 4a ust. 1 w związku z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazane w złożonym wniosku.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) - podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

W wyniku zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z dniem 1 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) w ustawie o podatku od spadków i darowizn dodano art. 4a w następującym brzmieniu: zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

* zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2,

* udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Z przedstawionego przez Panią zdarzenia przyszłego wynika, iż zamiarem Pani jest darowanie siostrze udziału w gruncie. Wobec powyższego nie ciąży na Pani obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn. Obowiązek ten bowiem, w myśl art. 5 powoływanej wyżej ustawy ciąży na obdarowanym jako nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, i powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Nadmienić przy tym należy, iż siostra jako obdarowana skorzystać może ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy, o ile dopełni obowiązków wynikających z tego przepisu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl