ITPB1/436-26/07/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/436-26/07/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Mocą umowy darowizny zawartej w dniu 23 stycznia 2002 r. w formie aktu notarialnego otrzymał Pan od rodziców spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 50.000,00 zł. Wydanie przedmiotu umowy nastąpiło, zgodnie z umową w dniu 23 stycznia 2002 r. Przyjmując darowiznę oświadczył Pan przed notariuszem, iż spełnia Pan wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn tj.: nie przysługuje inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, nie dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego, nie.jest właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość i nie jest najemcą lokalu lub budynku. Ponadto w przedmiotowym lokalu mieszkalnym będzie zamieszkiwał Pan co najmniej przez okres 5 lat. W związku z faktem, iż umowa darowizny była dokonana w formie aktu notarialnego, nie zostało złożone zeznanie podatkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka jest data, po której podatnik będzie miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej, określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionej sytuacji terminem, po którym będzie mógł dokonać sprzedaży jest 23 stycznia 2007 r., z upływem którego kończy się okres 5 - letniego zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Pana zawarte ww. wniosku z dnia 14 września 2007 r. należy uznać za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m 2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Stosownie do art. 16 ust. 2 powołanej ustawy ulga, o której mowa wyżej, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

1.

nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;

3.

nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;

4.

nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;

5.

będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

a.

od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

b.

od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, jednym z warunków skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest wymóg związany z faktycznym zamieszkiwaniem w nabytym budynku lub lokalu mieszkalnym przez okres co najmniej 5 lat od dnia określonego warunkiem cytowanego wyżej przepisu art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Termin 5-letni jest zatem uzależniony od daty złożenia zeznania. Jednakże, w przypadku umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego, obliczenia należnego podatku dokonuje notariusz. Terminy określone w tym przepisie art. 16 ust. 2 pkt pkt 3 i 5 ustawy o podatku od spadku i darowizn należy liczyć od dnia sporządzenia aktu notarialnego. Złożenie bowiem przez obdarowanego oświadczenia do aktu notarialnego jest równoznaczne ze złożeniem zeznania podatkowego, skoro przepisy nie zawierają wymogu składania zeznania podatkowego w tych sytuacjach.

W związku z powyższym, jak wynika z treści złożonego wniosku pięcioletni termin, określony zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po którym może Pan dokonać sprzedaży nabytego w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego upłynął z dniem 23 stycznia 2007 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl