ITPB1/423-23/b/07/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/423-23/b/07/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem (na druku ORD-IN) z dnia 19 lipca 2007 r. (data wpływu 23 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z poniesieniem, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wydatków kwalifikujących do objęcia pomocą publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2007 r. wpłynął do tut. organu wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości sposobu poniesienia, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wydatków inwestycyjnych kwalifikujących do objęcia pomocą publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy w postaci zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka "P." zamierza podjąć działania inwestycyjne zmierzające do budowy fabryki papieru na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja na terenie strefy polegać będzie na uruchomieniu fabryki papieru w siedzibie podatnika. "Sercem" inwestycji jest bardzo skomplikowana i rzadko występujące w obrocie urządzenie - maszyna papiernicza. Ze względu na fakt, że fabrycznie nowe urządzenie tego typu jest niezwykle kosztowne (rząd wielkości nawet kilkuset milionów USD), Spółka zdecydowała się na nabycie urządzenia używanego.

Ponieważ Spółka "P.", jako podmiot powołany niedawno i znajdujący się w fazie organizowania swojego przedsiębiorstwa, nie zdołałby uzyskać w krótkim czasie środków na finansowania zakupu maszyny sfinalizowanie tejże transakcji, zakupu dokonała we własnym imieniu i na własny rachunek "spółka-matka", tj. "K." Sp. z o.o., która posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym wnioskującej Spółki. Zgodnie z zamiarem obu Spółek, po uzyskaniu przez "P." Sp. z o.o. zezwolenia na inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej oraz koniecznego finansowania zewnętrznego, "K." sp. z o.o. odsprzeda podatnikowi prowadzone inwestycje toku, obejmujące budowane obiekty, a także maszynę, za równowartość kosztów poniesionych przez "K." Sp. z o.o.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania:

Czy i w jakim zakresie do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwalifikują się:

1.

wydatki poniesione w opisanym zdarzeniu przyszłym na zakup od spółki-matki "K." Sp. z o.o., po uzyskaniu przez wnioskującego zezwolenia na działanie w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, środków trwałych i środków trwałych w budowie (nie wykorzystywanych jednak nigdy przez spółkę-matkę w prowadzonej działalności), które będą następnie, po zakończeniu koniecznych inwestycji, wykorzystywane przez podatnika w jego działalności na terenie strefy oraz

2.

wydatki związane z utworzeniem przez niego nowych miejsc pracy, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na działalność w strefie.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie.

Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do udzielanej pomocy publicznej z tytułu tworzenia miejsc pracy, ulga w tym zakresie związana jest z faktycznym utworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie inwestycji, dlatego też od chwili uzyskania statusu inwestora w SSE, podatnikowi będzie przysługiwać ulga zarówno w odniesieniu do pracowników pozostających w tym momencie w stosunku pracy, jak i zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia.

Na tle przedstawionego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że zasady oraz zakres zwolnień od podatku dochodowego podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) oraz właściwych dla każdej ze stref rozporządzeń wykonawczych wydanych przez Radę Ministrów.

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady zwolnienia dochodów osób prawnych z działalności gospodarczej określone zostały w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 powołanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wydane zostały przepisy wykonawcze do ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1667 z późn. zm.).

Pomoc publiczna udzielana podatnikom, działającym w specjalnej strefie ekonomicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego przyjmuje formę pomocy regionalnej, która udzielana jest w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po uzyskaniu zezwolenia, które określi szczegółowy przedmiot działalności.

Odnosząc się do możliwości uzyskania zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wskazać należy, że zgodnie § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienie to przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6.

W § 3 ust. 6 wskazano, że przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Spółkę stanowisko w kwestii zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z poniesieniem, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wydatków kwalifikujących do objęcia pomocą publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87 - 100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl