ITPB1/415-981b/09/TK - Powstanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej przeprowadzonego bez wynagrodzenia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-981b/09/TK Powstanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej przeprowadzonego bez wynagrodzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 14 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej przeprowadzonego bez wynagrodzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej przeprowadzonego bez wynagrodzenia.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani wspólnikiem w spółce jawnej ("Spółka"). Spółka ta planuje w najbliższym czasie przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej "SKA"), w której obejmie Pani akcje. Akcje, których stanie się Pani właścicielem, jako akcjonariusz w spółce SKA, mogą zostać w przyszłości umorzone. Umorzenie posiadanych akcji może zostać przeprowadzone w trybie art. 359 oraz art. 360 Kodeksu spółek handlowych. W świetle tych przepisów, za zgodą wspólnika umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie może być też przeprowadzone za wypłatą wynagrodzenia jednak w tym przypadku wartość wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia będzie niższa od rynkowej wartości umarzanych akcji. Proces umarzania należących do Pani akcji w Spółkach może zbiec się w czasie z przystąpieniem do Spółki osoby prawnej z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej w której będzie Pani posiadała znaczny pakiet udziałów oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, w którym będzie Pani posiadała wraz z małżonkiem, bezpośrednio lub pośrednio, znaczny pakiet certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy umorzenie akcji w Spółce bez wynagrodzenia spowoduje po Pani stronie powstanie dochodu do opodatkowania.

Pani zdaniem, w związku z nieodpłatnym umorzeniem akcji w Spółce nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Z powyższego przepisu wynika, że uznanie, iż w danej sytuacji powstaje przychód ze zbycia papierów wartościowych, wymaga stwierdzenia istnienia należności w postaci wynagrodzenia z tytułu zbycia. W sytuacji zaś, gdy umorzenie akcji przeprowadzane jest bez wynagrodzenia należność taka, a co za tym idzie, przychód należny, nie powstaje. Innymi słowy podatnik, którego akcje umarzane są w trybie, który nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia, nie ma tytułu prawnego do uzyskania żadnej wypłaty. Tym samym stwierdzić należy, iż nie dochodzi do powstania przychodu, który można byłoby określić jako przychód należny. Następnie należy zwrócić uwagę, iż na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) opodatkowaniu podlegają przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, umorzenie akcji ma nastąpić nieodpłatnie. Brak wynagrodzenia wynikać będzie z zastosowania trybu przewidzianego w przepisach kodeksu spółek handlowych. Wobec braku określenia wynagrodzenia za umarzane udziały w omawianej sytuacji nie wystąpi warunek odpłatności, o którym mowa we wspomnianym przepisie.

Ponadto, zarówno na gruncie art. 17 oraz art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po stronie podatnika opodatkowany jest dochód faktycznie otrzymany. W pismach organy podatkowe zwracają uwagę na fakt, iż skoro w sytuacji nieodpłatnego umorzenia udziałów nie mamy do czynienia z powstaniem faktycznego dochodu, po stronie podatnika zbywającego udziały /akcje celem ich umorzenia nie powstaje dochód podlegający opodatkowaniu.

Należy zatem, w Pani ocenie, stwierdzić, że skoro przychodem z kapitałów pieniężnych jest przychód należny z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zaś w przypadku zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w trybie nieodpłatnego umorzenia nie występuje kwota należna oraz nie występuje odpłatność, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym po Pani stronie nie dojdzie do powstania przychodu. Innymi słowy, brak w opisanej sytuacji odpłatnego zbycia oraz brak wystąpienia kwoty należnej, uniemożliwia na gruncie wspomnianego przepisu, określenie przychodu po stronie osoby, która dokonuje zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia, bez określenia wynagrodzenia, w trybie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych. Podobnie jak w przypadku braku faktycznego otrzymania wynagrodzenia także w opisywanej sytuacji nie dojdzie do powstania przychodu ze względu na brak spełnienia warunków określonych w przepisie określającym zasady powstania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl