ITPB1/415-920/11/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-920/11/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 1 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jako jednoosobowy pomiot gospodarczy, sklasyfikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 25.11.Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 30.11.Z - produkcja statków i konstrukcji pływających, 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych, 25.62.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych, 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 25.12.Z - produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie świadczenia usług, zgodnie z zawartą umową, gdzie Zleceniodawcą jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone prace wynikające z umów (przedmiot każdej umowy dotyczy innych prac zleconych przez Zleceniobiorcę).

Za wykonane usługi wystawiane były rachunki, a po przekroczeniu obowiązkowego limitu przychodu w miesiącu grudniu 2010 r., wystawiane były faktury VAT.

Rachunki i faktury wystawiano na rzecz jednego podmiotu gospodarczego, a treść wykonywanej usługi wynikała z zawartej umowy na określone prace. Większość usług Wnioskodawca wykonywał na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zakwalifikowano według PKD z 2010 r., 25.62.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych. Uzyskany w roku 2010 przychód opodatkowany był zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - stawką 8,5%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami, można było opodatkować w 2010 r., zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody osiągnięte w 2010 r., z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej można było opodatkować 8,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ wykonywane usługi, sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 25.62.Z nie mieszczą się w zakresie usług wyłączonych z poz. 18 załącznika Nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przykładem tego jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 506/08; w którym Sąd stwierdził, iż działalność skarżącego w zakresie przewozu osób pojazdem powierzonym nie mieściła się w zakresie usług wyłączonych z poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, t.j. w zakresie usług objętych symbolem PKWiU 74.50.2 - usługi pozyskiwania personelu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 307 z późn. zm.) - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

* prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Dla stwierdzenia, że podatnik nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy konieczne jest wystąpienie łącznie wszystkich przesłanek określonych w art. 5b ust. 1 pkt 1 do 3.

Zatem niespełnienie chociażby jednej z nich powoduje, że wykonywane w warunkach wynikających z art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy czynności należy uznać za działalność gospodarczą.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą jako jednoosobowy podmiot gospodarczy. Zatem, opierając się na treści wniosku niniejszą interpretację wydano przy założeniu, iż Wnioskodawca wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przytoczonych definicji.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

* uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub

* uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu 1 października 2009 r. wyniósł 4,2228 zł, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 1 października 2009 r. Nr 192/A/NBP/2009.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, t.j. "Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług".

Z kolei przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawiera wykaz stawek ryczałtu dla określonych rodzajów przychodów. Z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów z tytułu świadczenia usług pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do niniejszej ustawy. Natomiast załącznik nr 2, do którego odsyła art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) ww. ustawy, zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W punkcie 18 tego załącznika wymieniona została grupa 74.5 - usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, z wyjątkiem usług pozyskiwania personelu 74.50.2, które podlegają opodatkowaniu według stawki 17%.

W tym miejscu należy podkreślić, że do dnia 31 grudnia 2010 r. obowiązywała - dla celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania i stawki podatku - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Wobec powyższego opodatkowanie ryczałtem według stawki 17% dotyczy grupowania 74.50.2, do którego zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną ww. rozporządzeniem zalicza się:

* 74.50.2 Usługi pozyskiwania personelu

* 74.50.21 Usługi pozyskiwania biurowego personelu pomocniczego, w tym

* 74.50.21-00.20 Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze biurowego personelu pomocniczego

* 74.50.22 Usługi pozyskiwania pomocy domowych, w tym

* 74.50.22-00.20 Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pomocy domowych

* 74.50.23 Usługi pozyskiwania pracowników handlowych lub przemysłowych, w tym

* 74.50.23-00.20 Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pracowników handlowych lub przemysłowych

* 74.50.24 Usługi pozyskiwania personelu pielęgniarskiego, w tym

* 74.50.24-00.20 Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze personelu pielęgniarskiego

* 74.50.25 Usługi pozyskiwania pozostałego personelu, w tym

* 74.50.25-00.20 Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pozostałego personelu

Zatem usługi mieszczące się w ww. grupowaniach podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 17%. Natomiast wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają pozostałe usługi sklasyfikowane w grupie PKWiU 74.5.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 2010 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych. Usługi wykonywał na podstawie umów zlecenia zawieranych w większości z jednym podmiotem.

Wobec powyższego, analizując stan faktyczny stwierdzić należy, że działalność wykonywana przez Wnioskodawcę nie mieści się w zakresie usług wyłączonych z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wskazanych w poz. 18 załącznika do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

Wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie należy również kwalifikować do kategorii objętej dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kategoria ta - jak wykazano - odnosi się do przychodów z usług podmiotów wynajmujących się "w charakterze pracowników", świadczonych na rzecz jednego podmiotu. Zastrzeżenie, że chodzi o osoby działające w charakterze pracowników należy - zdaniem organu interpretować, jako wskazanie, że zakresem tego grupowania objęte są usługi, które świadczone są w warunkach zbliżonych do sytuacji prawnej pracownika. Sytuacja taka występuje, gdy np. świadczący usługi zobowiązuje się wobec zleceniodawcy, że nie będzie podejmował innego zatrudnienia. Przedstawiając stan faktyczny Wnioskodawca nie podał żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać, że umowy zlecenia zawierane przez niego ze spółką z o.o. mogą takie cechy posiadać.

Prowadzenie działalności gospodarczej opisanej we wniosku nie powoduje zatem wyłączenia z ryczałtu (o ile nie zachodzą pozostałe przesłanki ustawowe skutkujące wyłączeniem możliwości zastosowania tej formy opodatkowania). Przychody z tej działalności nie podlegają również opodatkowaniu według stawki 17%.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 8,5% - między innymi od przychodów z działalności usługowej (pkt 3 lit. b)) oraz przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (pkt 3 lit. f)),

* 5,5% - między innymi od przychodów z działalności wytwórczej i robót budowlanych (pkt 4 lit. a)).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 (definiującym działalność usługową w zakresie handlu).

Natomiast "działalność wytwórcza", zgodnie z pkt 4 tego przepisu, oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Wskazać przy tym należy, iż kwalifikacji poszczególnych przychodów, jako pochodzących ze świadczonych usług lub sprzedaży wyrobów własnej produkcji, do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności bądź wątpliwości przy ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, a nie treści posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W opisie stanu faktycznego wskazano, że działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie świadczenia usług zgodnie z umową zawartą ze zleceniodawcą. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zakwalifikowano w działalności PKD-25.62.Z jako obróbka mechaniczna elementów metalowych.

Zatem, jeżeli w istocie Wnioskodawca w 2010 r. uzyskiwał przychody z działalności gospodarczej, która mieściła się w zakresie definicji działalności usługowej, to przychody z tego tytułu należało opodatkować według 8,5% stawki ryczałtu.

Ponadto należy dodać, iż stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Dołączona przez Wnioskodawcę do wniosku umowa oraz rachunki i faktura VAT nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl