ITPB1/415-894/14/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-894/14/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 29 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest lekarzem anestezjologiem. Od 1999 r. w ramach umowy o pracę zawartej ze szpitalem specjalistycznym wykonuje prace na stanowisku starszy asystent. Od dnia 2 grudnia 2013 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, opodatkowaną na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej.

Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w lutym 2014 r. - po rozwiązaniu umowy o pracę ze szpitalem - zawarła umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z byłym pracodawcą (szpitalem specjalistycznym). Prace wykonywane w oparciu o podpisaną umowę polegają na tych samych czynnościach, które Wnioskodawczyni wykonywała na podstawie umowy o pracę.

Wnioskodawczyni zamierza od 2015 r. dochód uzyskany z działalności gospodarczej opodatkować podatkiem liniowym 19%, wykonując jednocześnie czynności na rzecz byłego pracodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej, nie wykonując od lutego 2014 r. czynności w ramach stosunku pracy (umowa o pracę), Wnioskodawczyni będzie mogła opodatkować dochód z działalności 19% podatkiem liniowym.

Wnioskodawczyni uważa, że od stycznia 2015 r. będzie mogła skorzystać z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym - zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Jak wynika z przytoczonych przepisów - co do zasady - możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wnika, że Wnioskodawczyni od 1999 r. w ramach umowy o pracę zawartej ze szpitalem specjalistycznym wykonuje prace na stanowisku starszy asystent. Od dnia 2 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, opodatkowaną na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w lutym 2014 r. - po rozwiązaniu umowy o pracę ze szpitalem - zawarła umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z byłym pracodawcą (szpitalem specjalistycznym). Prace wykonywane w oparciu o podpisaną umowę polegają na tych samych czynnościach, które Wnioskodawczyni wykonywała na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawczyni zamierza od 2015 r. dochód uzyskany z działalności gospodarczej opodatkować podatkiem liniowym 19%, wykonując jednocześnie czynności na rzecz byłego pracodawcy.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni uzyskując w 2015 r. przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy - nawet w zakresie odpowiadającym czynnościom, które w poprzednim roku podatkowym wykonywała u tego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, rozwiązany w 2014 r. - ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2015 r. tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile z zachowaniem terminu złożone zostanie stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Reasumując, fakt zawarcia w 2014 r. umowy na świadczenie usług medycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z podmiotem, z którym Wnioskodawczyni związana była w poprzednich latach umową o pracę, nie wyklucza możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych od 2015 r. w ramach tej działalności 19% podatkiem liniowym.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego i nie rozstrzyga w zakresie zgodności zawartych umów z odrębnymi przepisami prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl