ITPB1/415-893/13/AD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB1/415-893/13/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-893/13/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2013 r. (data wpływu 1 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2013 r. (data wpływu 19 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. W roku 2010 i 2011 zawarł z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy o dzieło oraz umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich. Jako płatnik w ww. okresach pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie potrącił jednak z umówionego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (zgodnie z zasadami dotyczącymi odprowadzania składek ZUS z tytułu umów o dzieło). W latach 2012/2013 miała miejsce kontrola zakładu ubezpieczeń społecznych obejmująca ww. okres. W trakcie kontroli zakwestionowano charakter umów jako umowy o dzieło, skutkiem czego doszło do ich przemianowania na umowy zlecenie. Jednocześnie zakład ubezpieczeń społecznych ustalił od ww. umów zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to zaległości zostały przez Wnioskodawcę uregulowane w czerwcu 2013 r. Stowarzyszenie z własnych środków w całości opłaciło zaległe składki ZUS, w tym te, które finansuje zleceniobiorca (część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz całą składkę zdrowotną). Wnioskodawca nie ma obecnie relacji umownych (potrącalnych wierzytelności) z częścią zleceniobiorców będących stroną zakwestionowanych umów.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca jako płatnik składek powinien uwzględnić w przychodzie zleceniobiorcy wartość zapłaconych w 2013 r. przez Niego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części obciążającej zleceniobiorcę oraz całą składkę zdrowotną. Czy powstały przychód u zleceniobiorcy płatnik składek powinien potraktować jako przychód z umowy zlecenie (art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2. Czy Wnioskodawca jako płatnik składek od powstałego przychodu przy kwocie nieprzekraczającej 200 zł, powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), biorąc pod uwagę, że uprzednio zawarte umowy były długoterminowe, a należność zależała od przepracowanych godzin.

3. Czy Wnioskodawca jako płatnik składek powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od przychodu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i sporządzić informację PIT-11 oraz w terminie wskazanym w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazać tę informację zleceniobiorcy oraz organowi podatkowemu właściwemu według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacone ze środków płatnika składek (Wnioskodawcy) kwoty zaległych składek zdrowotnych jak i społecznych w części obciążającej zleceniobiorcę stanowić będą przychód zleceniobiorcy jako nieodpłatne świadczenie od płatnika składek (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w roku 2013. Płatnik składek zapłacił za tych podatników składki, które powinny być finansowane z ich wynagrodzenia, zatem zapłacone składki stanowią dla tych osób przysporzenie majątkowe stanowiące przychód o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że zapłacone składki przez płatnika, do sfinansowania których był zobowiązany zleceniobiorca stanowią dla niego przysporzenie majątkowe mające swoje źródło w umowie zlecenia, wobec tego przysporzenie to stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na fakt ten nie ma wpływu to, że osoby te nie są już zleceniobiorcami, gdyż tytułem dokonania tego świadczenia jest zawarta umowa zlecenie, a moment dokonania tego świadczenia, po ustaniu umowy nie wpływa na zmianę kwalifikacji tego przychodu. Z uwagi na fakt, że na umowach była określona stawka godzinowa, doliczenie do dochodu nawet kwoty poniżej 200 zł nie spowoduje naliczenia podatku ryczałtowego. Aby bowiem postanowienia art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt ustawy mogły mieć zastosowanie, to z treści umowy zlecenia, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie winna wynikać miesięczna kwota należności. Tym samym w tak przedstawionym stanie faktycznym nie są spełnione przesłanki do zastosowania uregulowań art. 30 powołanej ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w pkt 1 należy wykazać w informacji PIT-11 wystawionej zleceniobiorcy za rok 2013 w terminie do końca lutego 2014 r., zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest obowiązany przesłać tę informację zleceniobiorcy oraz organowi podatkowemu właściwemu według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy. Przedmiotowy przychód należy wykazać w informacji PIT-11 w poz. 55, zaś w poz. 56 koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%. Wnioskodawca powinien wykazać "zerową" zaliczkę na podatek dochodowy w poz. 58. Natomiast zleceniobiorca winien wykazać ten przychód w zeznaniu podatkowym za rok 2013, w którym składki te zostały pokryte przez zleceniodawcę i opodatkować łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku podatkowym. W tej sytuacji Wnioskodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od przedmiotowych przychodów. Powyższy sposób rozliczenia dotyczy zarówno sytuacji byłych, jak i obecnych zleceniobiorców.

Stanowisko swoje Wnioskodawca opiera na indywidualnych interpretacjach podatkowych:

* Izby Skarbowej w......., interpretacja indywidualna z dnia....... r. sygn..............

* Izby Skarbowej w......., interpretacja indywidualna z dnia.............. r. sygn..........

* Izby Skarbowej w...........interpretacja indywidualna z dnia...... r. sygn..........

* zmiana interpretacji sygn... z urzędu przez Ministra Finansów................

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów jest m.in.:

* działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

* inne źródła (pkt 9).

Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określony został w art. 13 ww. ustawy.

Z przepisu art. 13 pkt 8 ww. ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

* z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e,4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Natomiast w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu (PIT-11), o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w latach 2010/2011 Wnioskodawca zawierał z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy o dzieło oraz umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich. W latach 2012/2013 miała miejsce kontrola zakładu ubezpieczeń społecznych obejmująca ww. okres. W trakcie kontroli zakwestionowano charakter umów jako umowy o dzieło i stwierdzono, że były to umowy zlecenie. Jednocześnie zakład ubezpieczeń społecznych ustalił od ww. umów zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to zaległości w całości zostały przez Wnioskodawcę uregulowane w czerwcu 2013 r. z własnych środków w tym te, które finansuje zleceniobiorca (część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz całą składkę zdrowotną). Wnioskodawca nie ma obecnie relacji umownych (potrącalnych wierzytelności) z częścią zleceniobiorców będących stroną zakwestionowanych umów.

Mając to na uwadze stwierdzić należy, że z ogólnej definicji przychodów zawartej w przytoczonym na wstępie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dlatego też zapłacone przez Wnioskodawcę za podatników (zleceniobiorców) składki, w części, która powinna być finansowana przez zleceniobiorcę będą stanowiły przychód zleceniobiorcy (jeśli nie będą egzekwowane na drodze cywilnoprawnej), bowiem otrzymają oni (zleceniobiorcy) nieodpłatne świadczenia od zleceniodawcy (zleceniodawca zapłaci za nich składki, które powinny być finansowane ze środków zleceniobiorców).

Zapłacone przez Wnioskodawcę z własnych środków zaległe składki w części, w której powinny być one pokryte z dochodu zleceniobiorcy w stosunku do zleceniobiorców, z którymi aktualnie Wnioskodawca ma zawarte umowy zlecenia, stanowią dla tych osób przysporzenie majątkowe mające swoje źródła w tych umowach. Przysporzenia te będą więc stanowiły dla tych osób przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody uzyskane z tytułu opłacenia przez Wnioskodawcę w przedmiotowych składek za podatników, Zainteresowany - jako płatnik - zobowiązany będzie wykazać w faktycznych kwotach w stosownych pozycjach rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), a podatnicy będą obowiązany uwzględnić je w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do właściwego urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek,

Natomiast w stosunku do byłych zleceniobiorców, z którymi nie łączą już Wnioskodawcy relacje umowne, zapłacone przez Wnioskodawcę z własnych środków zaległe składki w części, w której powinny być one pokryte z dochodu zleceniobiorcy, stanowią dla tych osób przysporzenie majątkowe, które należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek, a jedynie obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku nie znajduje zastosowania wskazany przez Wnioskodawcę art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędąca pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się w wysokości 18% przychodu. Natomiast w niniejszym przypadku kwota przysporzenia zleceniobiorcy nie została określona w umowie zawartej z Wnioskodawcą.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, iż wydane zostały one w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Należy również wyraźnie zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Wydając interpretację indywidualną w oparciu o art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy powinien bowiem określić, jakie skutki podatkowe dla Wnioskodawcy pociąga za sobą zajście opisanego przez niego zdarzenia. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest zatem sam przepis prawa. Kwestia wykazania określonych danych w informacji PIT-11 nie stanowi natomiast elementu istotnego w kontekście przesłanek powstania ciążącego ewentualnie na Wnioskodawcy zobowiązania. W związku z tym tut. organ nie ustosunkował się do przedstawionego przez Wnioskodawcę sposobu wypełnienia informacji PIT-11

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl