ITPB1/415-855/09/DP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB1/415-855/09/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-855/09/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 2003 r. jest wspólnikiem spółki cywilnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa ogólnego, instalatorstwa sanitarnego, w tym przebudowy strychów, suszarni i innych pomieszczeń na cele mieszkalne, zakupu i sprzedaży nieruchomości, w tym lokali stanowiących odrębną nieruchomość. Wspólnicy wnieśli do spółki, jako wkład, nieruchomość zabudowaną budynkiem koszarowym stanowiącą ich współwłasność. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka wyremontowała powyższą nieruchomość, a powstałe w niej mieszkania sprzedała na wolnym rynku.

Niestety, od dwóch lat ma problem ze sprzedażą dwóch ostatnich mieszkań. W tej sytuacji postanowiono zlikwidować spółkę, a pozostałe składniki jej majątku wspólnicy przejmą do majątku prywatnego. W chwili obecnej majątek spółki stanowią owe niesprzedane dwa mieszkania. Wartość ich wyceniona została według kosztu wytworzenia i stanowić będzie remanent likwidacyjny, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wartość zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego wyniesie zero, wobec braku dochodu w okresie trzech miesięcy przed likwidacją oraz brakiem dochodu w 2008 r..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy późniejsza sprzedaż mieszkań wykazanych w remanencie likwidacyjnym spółki cywilnej dokonana z majątku prywatnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż mieszkań nie będzie podlegała opodatkowaniu, ponieważ zostały one objęte spisem z natury na dzień zakończenia działalności gospodarczej i są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Z treści pisma znak 2/8-8010-0527/94 opublikowanego w Biuletynie Skarbowym Nr 4/95 wynika, że dochód uzyskany ze sprzedaży polikwidacyjnej pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych półwyrobów, wyrobów gotowych (...) nie podlega opodatkowaniu, co wynika z ustalenia:

* wskaźnika procentowego dochodu, jaki wynika z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności albo w roku poprzedzającym rok podatkowy,

* 10% zryczałtowanego podatku od dochodu obliczonego według zasady opisanej powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja.

W myśl art. 44 ust. 4 ww. ustawy, podatek od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, a w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek - w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał prowadzenia działalności. W tym przypadku podatnik jest obowiązany w terminie płatności tego podatku złożyć w urzędzie skarbowym spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, w tym także dzieł sztuki, eksponatów muzealnych i aparatury audiowizualnej, niebędących środkami trwałymi, wycenionych według cen zakupu, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Z analizy przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że spółka planuje zlikwidować działalność gospodarczą a dwa niesprzedane mieszkania wspólnicy spółki zamierzają przejąć do majątku prywatnego. Wartość niesprzedanych mieszkań wyceniona została według kosztu wytworzenia i ujęta zostanie w remanencie likwidacyjnym, opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wartość zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego wyniesie zero, wobec braku dochodu w okresie trzech miesięcy przed likwidacją oraz brakiem dochodu w 2008 r..

Mając na względzie opisane zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany z późniejszej sprzedaży lokali mieszkalnych, które sklasyfikowane zostały przez Wnioskodawcę jako towar handlowy, a tym samym w momencie likwidacji działalności objęte zostaną spisem z natury, nie podlega opodatkowaniu.

Towar handlowy jest co do zasady opodatkowany w chwili likwidacji źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza i niezależnie od momentu, w którym nastąpi późniejsze jego zbycie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl