ITPB1/415-826/14/MW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 września 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-826/14/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 11 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca obecnie pełni funkcję członka zarządu na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w której pełni czynności zarządcze oraz otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu, mające charakter przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 w powiązaniu z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyżej wymienionej spółce jest jeden udziałowiec i trzech członków zarządu, w tym Wnioskodawca. Ponadto Wnioskodawca jest zatrudniony jako dyrektor na umowę o pracę na czas nieokreślony, gdzie określony zakres obowiązków jest inny niż zarządzanie.

Wnioskodawca zamierza rozwiązać obecną umowę o pracę na stanowisku dyrektora w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu. Wnioskodawca chce założyć własną działalność gospodarczą, która ma polegać między innymi na doradztwie w zakresie analiz rynku w kwestiach personalnych, wyszukiwania nowych produktów i klientów, organizowania i przeprowadzania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, zawierających się w następujących PKD: 70.22.Z, 74.90.Z., 85.59.B. Zakres świadczonych usług o których mowa powyżej wynika z posiadanych przez Wnioskodawcę kwalifikacji i zdobytego doświadczenia zawodowego.

Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę doradczą z obecną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie spółka zaproponowała Wnioskodawcy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku prokurenta spółki. W ramach przyszłej prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług doradczych, świadczyć na rzecz spółki czynności takie, jak: dokonywanie analiz rynku, poszukiwanie nowych klientów i produktów, utrzymywanie kontaktów z klientami spółki, konsultacje i doradztwo w kwestiach personalnych spółki oraz udział w procesie rekrutacji, konsultacje i doradztwo w analizie danych finansowych spółki, konsultacje i doradztwo w negocjowaniu warunków handlowych z dostawcami i odbiorcami spółki oraz udział w negocjacjach, konsultacje i doradztwo dla osób odpowiedzialnych w spółce za spotkania z dostawcami i odbiorcami oraz udział w spotkaniach, przygotowywanie i udział w szkoleniach organizowanych dla osób odpowiedzialnych w spółce za spotkania z dostawcami i odbiorcami, dokonywanie analiz i weryfikacji kosztów handlowych, obecność na wydarzeniach branżowych, targach i konferencjach, konsultacje i doradztwo przy opracowywaniu przetargów, konsultacje i doradztwo przy ustalaniu i weryfikacji systemów motywacyjnych, konsultacje i doradztwo przy ustalaniu i weryfikacji struktury zakresów obowiązków, podległości i komunikacji, konsultacje i doradztwo dla osób odpowiedzialnych w spółce za organizację i prowadzenie wydarzeń szkoleniowych i integracyjnych, doradztwo przy definiowaniu procedur działania w pionie operacyjnym spółki. Zgodnie z umową Wnioskodawca będzie działał w sposób niezależny, na podstawie własnej oceny co do sposobu i środków potrzebnych do realizacji usług oraz będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności, jednakże dopuszczalna jest również, po wyrażeniu zgody spółki, możliwość realizacji przez Wnioskodawcę poszczególnych zleceń z udziałem podwykonawców, za których bierze bezpośrednią odpowiedzialność. Określenie miejsca oraz czasu wykonywania czynności przez Wnioskodawcę będzie zależało od charakteru danych czynności. Zaangażowanie w realizację usług doradczych ma charakter projektowy. W ramach swoich obowiązków Wnioskodawca zobowiązany będzie dokładać należytej staranności, zgodnie z postanowieniami prawa cywilnego oraz sugestiami spółki, o ile nie są one sprzeczne z prawem, standardami świadczenia usług doradczych lub dobrymi obyczajami przyjętymi wśród podmiotów świadczących usługi tożsame lub zbliżone do usług doradczych. Wnioskodawca podkreśla, że umowa o świadczenie usług doradczych nie ma charakteru kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze. Umowa nie przewiduje również, aby na jej podstawie Wnioskodawca mógł działać w imieniu i na rzecz spółki ani na jej rachunek, czy ryzyko. Umowa będąca przedmiotem wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, ma za swój cel świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz spółki usług doradczych w zakresie jej działalności operacyjnej, a zwłaszcza w zakresie optymalizacji strategii handlowej spółki, podnoszenia kwalifikacji jej pracowników oraz możliwości pozyskiwania nowych kontrahentów i klientów.

W ramach dotychczasowej umowy o pracę na stanowisku dyrektora ds handlu zakres obowiązków Wnioskodawcy obejmuje: rozwój sieci sprzedaży na terenie Polski oraz poza granicami kraju, budowa oraz wdrażanie strategii sprzedaży i marketingu handlowego, organizacja oraz kierowanie działem handlowym oraz promocja firmy i produktów. Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych w bieżącym roku podatkowym i będzie wykonywał czynności doradcze na rzecz byłego pracodawcy. W ramach przyszłej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie wykonywał czynności doradcze, które częściowo będą się pokrywały z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z obecnego stosunku pracy, jednak ich zakres będzie znacznie szerszy. Wnioskodawca będzie działał w sposób niezależny, na podstawie własnej oceny co do sposobu i środków potrzebnych do realizacji usług oraz będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności. Jednakże dopuszczalna jest również, po wyrażeniu zgody spółki, możliwość realizacji przez Wnioskodawcę poszczególnych zleceń z udziałem podwykonawców, za których bierze bezpośrednią odpowiedzialność. Określenie miejsca oraz czasu wykonywania czynności przez Wnioskodawcę będzie zależało od charakteru danych czynności. Zaangażowanie w realizację usług doradczych ma charakter projektowy. Jako doradca, Wnioskodawca będzie działał w sposób niezależny,

Natomiast z tytułu umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy zakres obowiązków wynikających ze stanowiska prokurenta będzie obejmował dokonywanie wszelkich czynności sądowych i pozasądowych w imieniu spółki bez ograniczeń, jak na przykład podpisywanie umów, udzielanie pełnomocnictw, wytaczanie powództw sądowych i wynika bezpośrednio z kodeksu cywilnego, tj. art. 1091 § 1 Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i przedsądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz § 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wnioskodawca wyraźnie zaznacza, że zakres umowy o świadczenie usług doradczych oraz obowiązki prokurenta nie będą się pokrywać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody z tytułu usług określonych w umowie o świadczenie usług doradczych, wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki, w której Wnioskodawca będzie jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku prokurenta - stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowany 19% podatkiem liniowym.

Czy wcześniejsze zatrudnienie z tytułu umowy o pracę i uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu-powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, będzie miało wpływ na sposób opodatkowania przyszłych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu powyżej opisanej umowy o świadczenie usług doradczych, zawartej ze spółką będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzonej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób ciągły i zorganizowany i mogą być rozliczane w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. przy zastosowaniu 19% liniowej stawki podatku. Powyższej kwalifikacji przychodów nie zmienia fakt zatrudnienia z tytułu umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku prokurenta spółki. Usługi doradcze, podobnie jak i inne czynności wykonywane w ramach przyszłej działalności Wnioskodawcy, będą świadczone w imieniu Wnioskodawcy, na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko. Wnioskodawca będzie wystawiał na spółkę faktury za świadczone usługi w wysokości określonej w umowie pomiędzy stronami. Sposób wykonywania usług przez Wnioskodawcę będzie uzależniony od charakteru zleconych czynności. Doradca będzie działał w sposób niezależny, na podstawie własnej oceny dotyczącej sposobu i środków potrzebnych do wypełnienia projektowo danego zlecenia. Wnioskodawca podkreśla, że ponosić będzie pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności, w ramach której będzie świadczyć usługi doradcze na rzecz spółki oraz ponosić będzie pełną odpowiedzialność za bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane winą umyślną, jak i rażącym zaniedbaniem osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług. Sposób i charakter świadczenia przez Wnioskodawcę usług doradczych na rzecz spółki wskazuje, iż będą one wykonywane w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach umowy doradczej, kwalifikuje się do źródła przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wyłączeniu z art. 5a pkt 6 tej ustawy.

Usługi doradcze świadczone w ramach przyszłej umowy nie mają charakteru kontraktu menadżerskiego ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy podobnej do nich, wynikających z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko charakter doradczy i konsultacyjny. Spółka w ramach tej umowy nie powierza Wnioskodawcy czynności kierowania czy zarządzania przedsiębiorstwem. Czynności doradcze nie będą się pokrywać ze świadczonymi na podstawie umowy o pracę czynnościami prokurenta, wynikającymi bezpośrednio z kodeksu cywilnego.

Usługi doradcze na rzecz spółki będą polegały na wykonywaniu czynności, których istotą jest doradztwo, m.in. na przygotowywaniu analiz, ekspertyz, doradzaniu, konsultacjach w kwestiach personalnych, przy opracowywaniu przetargów, przedstawianiu opinii na wybrane tematy związane z rynkiem, na którym funkcjonuje spółka, itp. Mając to na uwadze Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dochody z tytułu czynności wykonywanych w ramach przyszłej zawartej umowy o świadczenie usług doradczych nie będą stanowiły dochodów o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani dochodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ww. ustawy, a będą stanowiły dochody z działalności gospodarczej. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, fakt jednoczesnego zatrudnienia na stanowisku prokurenta w tej samej spółce nie ma wpływu na sposób opodatkowania usług doradczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

* działalność wykonywana osobiście;

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy - w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy - uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 - o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

b.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

c.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania "podatkiem liniowym" jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Należy podkreślić, że w świetle wyżej wymienionych przepisów wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%. Aby rozstrzygnąć przedmiotową kwestię, koniecznym jest zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności Wnioskodawca wykonywał (będzie wykonywał) w roku podatkowym w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca obecnie pełni funkcję członka zarządu na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w której pełni czynności zarządcze oraz otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu, mające charakter przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Ponadto Wnioskodawca jest zatrudniony jako dyrektor na umowę o pracę na czas nieokreślony, gdzie określony zakres obowiązków jest inny niż zarządzanie. Wnioskodawca zamierza rozwiązać obecną umowę o pracę na stanowisku dyrektora w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu. Wnioskodawca chce założyć własną działalność gospodarczą, która ma polegać między innymi na doradztwie w zakresie analiz rynku w kwestiach personalnych, wyszukiwania nowych produktów i klientów, organizowania i przeprowadzania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Zakres świadczonych usług o których mowa powyżej wynika z posiadanych przez Wnioskodawcę kwalifikacji i zdobytego doświadczenia zawodowego.

Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę doradczą z obecną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie spółka zaproponowała Wnioskodawcy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku prokurenta spółki. W ramach przyszłej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie wykonywał czynności doradcze na rzecz spółki, które częściowo będą się pokrywały z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z obecnego stosunku pracy, jednak ich zakres będzie znacznie szerszy. Wnioskodawca będzie działał w sposób niezależny, na podstawie własnej oceny co do sposobu i środków potrzebnych do realizacji usług oraz będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności. Jednakże dopuszczalna jest również, po wyrażeniu zgody spółki, możliwość realizacji przez Wnioskodawcę poszczególnych zleceń z udziałem podwykonawców, za których bierze bezpośrednią odpowiedzialność. Określenie miejsca oraz czasu wykonywania czynności przez Wnioskodawcę będzie zależało od charakteru danych czynności. Zaangażowanie w realizację usług doradczych ma charakter projektowy. Jako doradca, Wnioskodawca będzie działał w sposób niezależny. Natomiast z tytułu umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy zakres obowiązków wynikających ze stanowiska prokurenta będzie obejmował dokonywanie wszelkich czynności sądowych i pozasądowych w imieniu spółki bez ograniczeń, jak na przykład podpisywanie umów, udzielanie pełnomocnictw, wytaczanie powództw sądowych. Zakres umowy o świadczenie usług doradczych oraz obowiązki prokurenta nie będą się pokrywać.

Opierając się na zawartym we wniosku stwierdzeniu Wnioskodawcy, że umowa o świadczenie usług doradczych nie ma charakteru kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze oraz oświadczeniu, że Wnioskodawca będzie działał w sposób niezależny, na podstawie własnej oceny, co do sposobu i środków potrzebnych do realizacji usług oraz będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności, a umowa nie przewiduje, aby na jej podstawie Wnioskodawca mógł działać w imieniu i na rzecz spółki ani na jej rachunek, czy ryzyko - uznać należy, że przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał z tytułu usług doradczych wykonywanych na rzecz spółki, stanowią przychody ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Ponadto, z wniosku wynika, że Wnioskodawca uzyska przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz byłego pracodawcy które częściowo będą pokrywały się z obowiązkami, które Wnioskodawca wykonuje - w roku podatkowym w którym rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej - w ramach stosunku pracy u tego pracodawcy. Zatem w opisanym zdarzeniu przyszłym zachodzą okoliczności przesądzające o zastosowaniu wyłączenia, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał ze świadczenia usług doradczych na rzecz spółki - w której jest jednocześnie członkiem zarządu i w której był (w tym samym roku podatkowym) zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora oraz będzie zatrudniony na stanowisku prokurenta - można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach tej działalności nie będą mogły być opodatkowane - w roku podatkowym, w którym Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej - 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl