ITPB1/415-81/07/MR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-81/07/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie stacji demontażu pojazdów. Posiada jednocześnie wszystkie wymagane pozwolenia na prowadzenie tej działalności. W bieżącym roku otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającą charakter pomocy de minimis i udzieloną na podstawie art. 410a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym co wynika z art. 87 i 88 Traktatu Unii europejskiej oraz art. 67b ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z analizy treści powyższego przepisu wynika generalna zasada konieczności opodatkowania dotacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział jednakże wyjątki od opodatkowania dotacji w ściśle określonych przypadkach. Mianowicie, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej dotacje otrzymane w związku z zakupem, wytworzeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowanie tego zwolnienia uzależnione jest zatem od pochodzenia źródła finansowania dotacji oraz trybu jej udzielania.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż dotacja została udzielona Wnioskodawcy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Podstawa prawna udzielania tej pomocy została określona m.in. w art. 410a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Wynika z tego przepisu, iż Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, po spełnieniu określonych warunków. Pomoc ta udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, co wynika z § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 108, poz. 739 z późn. zm.).

Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stanowią dotacje celowe, o których mowa w art. 107 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Dotacje te są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel, zgodnie z art. 401 ust. 12 ustawy prawo ochrony środowiska, fundusz przeznacza środki pochodzące z:

* opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

* przychodów z oprocentowania.

W związku z tym dopłaty do demontażu, o których mowa we wniosku nie stanowią dotacji otrzymanych z budżetu państwa (budżetu jednostek samorządowych), co jest warunkiem koniecznym do zwolnienia ich z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie powołanego uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania i stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przytoczone we wniosku uregulowania art. 67b Ordynacji podatkowej nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl