ITPB1/415-777/07/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-777/07/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1979 r. jest Pani najemcą lokalu mieszkalnego położonego w S., którego właścicielem w chwili obecnej jest Gmina Miasta. W lokalu tym jest Pani zameldowana od 16 lipca 1979 r. czyli 28 lat. W 2008 r. zamierza lokal ten wykupić od Gminy i tym samym stać się jego właścicielem.

Następnie w terminie około dwóch miesięcy planuje mieszkanie sprzedać i za uzyskane środki nabyć dwa mniejsze lokale mieszkalne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, którego stanie się Pani właścicielką, podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód osiągnięty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż warunkiem skorzystania z ww. zwolnienia jest, oprócz czynności powołanej w art. 21 ustawy, zameldowanie na pobyt stały w lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty zbycia. Stwierdza Pani, iż powołany przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 126 okres zameldowania jednoznacznie odnosi się do daty zbycia lokalu mieszkalnego, a nie do daty jego nabycia czy też daty wejścia w życie przepisów regulujących. Istotny jest więc fakt zameldowania na pobyt stały w przedmiotowym lokalu, a nie okres przez jaki będzie Pani jego właścicielką, ponieważ ustawodawca nie uzależnił okresu zameldowania od daty nabycia lokalu, a od daty zbycia.

Ponadto nadmienia Pani, że stanowisko takie potwierdza między innymi decyzja Izby Skarbowej w Szczecinie, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Na podstawie powyższego uważa Pani, że przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym lokalu mieszkalnym jest Pani zameldowana przez okres dłuższy niż ustawowe 12 miesięcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko zawarte we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Nowe zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, w tym ww. przepis art. 21 ust. 1 pkt 126, zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588). Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej), przepisy wprowadzone nowelizacją mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Stosownie zaś do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (art. 21 ust. 21 ww. ustawy). Oznacza to, że nie złożenie oświadczenia lub złożenie go po terminie spowoduje brak prawa do zwolnienia.

Jak wynika z treści wniosku, w 2008 r. zamierza Pani wykupić od Gminy lokal mieszkalny. W lokalu tym jest Pani zameldowana na pobyt stały od 16 lipca 1979 r. Oznacza to, iż spełniony został warunek zameldowania w zbywanym lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Wobec powyższego, w przypadku gdy w terminie 14 dni od daty zbycia złoży Pani we właściwym urzędzie skarbowym, oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą spełnione warunki do zwolnienia przychodu ze sprzedaży mieszkania.

W tym przypadku bez znaczenia pozostanie okoliczność na jakie cele przeznaczy Pani środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży tego lokalu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl