Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-769/13/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2013 r. (data wpływu 12 lipca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów do spółki cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów do spółki cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, którego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada w swoim majątku osobistym udziały polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca rozważa możliwość dokonania przeniesienia własności przedmiotowych udziałów na podstawie umowy darowizny na rzecz spółki mającej siedzibę w Republice Cypryjskiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej "spółką cypryjską"). Spółka cypryjska założona zgodnie z prawem cypryjskim będzie posiadać osobowość prawną, będzie również cypryjskim rezydentem podatkowym. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od spółki cypryjskiej, w szczególności dokonanie darowizny nie będzie skutkować objęciem udziałów spółki cypryjskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z przedstawioną we wniosku darowizną łączy się możliwość zastosowania wobec Wnioskodawcy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona w stanie faktycznym czynność darowizny udziałów nie wiąże się z możliwością zastosowania wobec Wnioskodawcy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega więc dochód (a w niektórych przypadkach również przychód), tj. osiągane przez podatników przysporzenie w ich majątku. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionej we wniosku sytuacji, Wnioskodawcy nie można przypisać dochodu, gdyż brak jest zauważalnego przysporzenia po jego stronie.

Należy wskazać, iż umowa, która ma być zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a spółką cypryjską będzie spełniała warunki umowy darowizny, wskazane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako "k.c."). Zgodnie z art. 888 § 1 k.c, w umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Cechą wyróżniającą umowę darowizny od innych umów nazwanych uregulowanych w k.c. jest jej nieodpłatność. Nieodpłatność świadczenia oznacza, że darczyńca, dokonując na rzecz osoby obdarowywanej przysporzenia, nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania umowy darowizny, ani w przyszłości. Zatem, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego, kosztem darczyńcy który przekazuje część swojego majątku nieodpłatnie.

W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Wnioskodawca w wyniku przekazania udziałów spółce cypryjskiej nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń lub innych korzyści majątkowych, w szczególności nie otrzyma zapłaty za udziały, co przesądza o tym, że czynność ta nie może być traktowana jako odpłatne zbycie udziałów. Darowizna udziałów nie będzie również wiązać się z objęciem dodatkowych udziałów w spółce cypryjskiej, ani zwiększeniem praw Wnioskodawcy jako udziałowca, zatem brak jest również możliwości traktowana opisywanej czynności prawnej jako czynności wniesienia aportu do spółki cypryjskiej. Efektem tak ukształtowanej relacji między stronami jest jednostronne świadczenie na rzecz podmiotu cypryjskiego, które nie wiąże się z możliwością przypisania Wnioskodawcy dochodu, w konsekwencji tego przekazanie darowizny nie łączy się z możliwością zastosowania wobec Wnioskodawcy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nadmienia, że niniejszy problem interpretacyjny był już wielokrotnie rozpatrywany przez organy podatkowe, które jednogłośnie przyznawały wnioskodawcom prawidłowość tez dotyczących braku powstania obowiązku podatkowego w stosunku do osób fizycznych dokonujących darowizny w postaci posiadanych udziałów. Przykładowo należy powołać interpretację indywidualną z dnia 4 lutego 2013 r. o sygn. IPTPB2/415-745/12-4/TS, interpretację indywidualną z dnia 5 lutego 2013 r. o sygn. IPTPB2/415-767/12-2/TS oraz interpretację indywidualną z dnia 23 maja 2013 r. sygn. IPPB2/415-255/13-2/EL.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wyżej wymieniony przepis ma zastosowanie między innymi do zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przychody z tytułu przeniesienia własności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski na rzecz spółki mającej siedzibę w Republice Cypryjskiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce - podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a - c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza On dokonać darowizny udziałów na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca twierdzi, że przekazanie darowizny nie będzie skutkowało realizacją żadnego ekwiwalentnego świadczenia na Jego rzecz, przekazanie udziałów w Spółce w drodze darowizny będzie nieodpłatne, w szczególności dokonanie darowizny nie będzie skutkować objęciem udziałów w spółce cypryjskiej.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje udziały czy akcje.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny udziałów na rzecz spółki cypryjskiej nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.

W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym fakt przekazania przez Wnioskodawcę darowizny w postaci udziałów na rzecz spółki cypryjskiej nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisana "darowizna" ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Jeżeli jednak przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego różni się od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny będzie związana ze świadczeniem wzajemnym spółki cypryjskiej w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl