Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-766/09/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 7 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości do właściwego źródła - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości do właściwego źródła. Z uwagi na to, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 3 listopada 2009 r. wezwano Pana do uiszczenia opłaty oraz doprecyzowania stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

W przedmiotowym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym z dnia 9 października 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.) przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zakupił Pan w 1971 r. wraz z żoną gospodarstwo rolne o powierzchni 2,48 ha wraz z 12,88 ha lasu. Gospodarstwo rolne zostało wcześniej zbyte. Obecnie las decyzją Urzędu Miasta i Gminy został przeznaczony na cele rekreacyjne i budownictwo mieszkaniowe. Według wstępnych planów - ostatecznie nie zatwierdzonych (brak planu zagospodarowania) - na Pana terenie powstanie od trzydziestu od pięćdziesięciu działek o powierzchni od 1.000 m 2 do 3.000 m 2. Pomimo braku na obecnym etapie planu zagospodarowania, decyzja o przeznaczeniu Pana lasu jest ostateczna. Teren ten to las 40 - 50 letni usytuowany na gruntach porolnych, w około 40% pochodzący z samosiewu. Nieprzerwanie od 1971 r. odprowadza Pan od tego terenu podatki i pod nadzorem nadleśnictwa dba o jego zdrowotność (przecinka, ochrona ppoż.). Ponadto zarówno Pan, jak i małżonka jesteście emerytami i żadne z Państwa nie prowadzi działalności gospodarczej. Podana ilość działek (30 - 50) może się zwiększyć przez zmniejszenie obecnie planowanej powierzchni tych działek w ramach tej samej ogólnej powierzchni 12,88 ha.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jest Pan zobowiązany do założenia (otwarcia) działalności gospodarczej, przy korzystnym dla Pana załatwieniu zmiany przeznaczenia lasu i dokonaniu podziału na działki turystyczno - rekreacyjne.

Pana zdaniem, podatek od wzbogacenia zapłaci każdy nabywca działki. Poniesie Pan poza kosztami administracyjnymi związanymi ze zmianą sposobu użytkowania (wnioski, plany, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, koncepcje zagospodarowania itp.) koszty w postaci podatku od wylesienia, ekwiwalentu za wycinkę drzew (drogi), podatku za zdjęcie klauzuli lasu ochronnego na tereny rekreacyjne, dokonanie podziału geodezyjnego, zaprowadzenie kanalizacji, elektryczności oraz inne koszty związane z tym przedsięwzięciem. Nadmienia Pan, że kupując w 1971 r. gospodarstwo rolne wraz z lasem nie traktował Pan tej nieruchomości spekulacyjnie - las przynależał do gospodarstwa - był finansowym obciążeniem, gdyż trzeba było płacić podatki (prawie czterdzieści lat), wykonywać przecinki, dbać o drogi pożarowe, nasadzenia - nie mając z tego tytułu żadnych korzyści. Uważa Pan, iż w tym stanie rzeczy obciążenie nakazem prowadzenia działalności gospodarczej byłoby krzywdzące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

* odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

* zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

W pierwszej kolejności należy zatem rozstrzygnąć, czy odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

* prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle powyższej definicji działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności, czy też jej rodziny.

Ponadto należy wskazać, iż nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości, która nie została nabyta w celu jej odsprzedaży, a jest to element normatywnej definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż nabył Pan w 1971 r. na zasadzie współwłasności małżeńskiej gospodarstwo rolne wraz z lasem. W momencie nabycia przedmiotowa nieruchomość nie była przeznaczona w planach zagospodarowania przestrzennego na działki rekreacyjne bądź budownictwo mieszkaniowe. Powyższa okoliczność, przemawia za tym, że nabycie w 1971 r. nieruchomości nie nastąpiło w celach handlowych.

We wniosku o interpretację indywidualną podaje Pan, że planowany jest podział działki na 30-50 mniejszych działek rekreacyjnych lub budowlanych (możliwa jest większa liczba działek w zależności od ich wielkości) w celu ich odprzedaży. Poniesie Pan koszty administracyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania tj. wnioski, plany, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, koncepcje zagospodarowania, podatek od wylesienia, ekwiwalent za wycinkę drzew (drogi), podatek za zdjęcie klauzuli lasu ochronnego na tereny rekreacyjne, dokonanie podziału geodezyjnego, zaprowadzenie kanalizacji, elektryczności oraz inne koszty związane z tym przedsięwzięciem.

Jednakże okolicznością przesądzającą, na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, o zaliczeniu przychodu ze sprzedaży przedmiotowych działek do przychodów z działalności gospodarczej nie może być fakt podziału gruntu na odrębne działki, czy też wydatki poniesione na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Reasumując, w sytuacji przedstawionej we wniosku przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie mniejszych działek nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Ponadto odpłatne zbycie zostanie dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta, zatem stwierdzić należy, iż jej odpłatne zbycie, nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym należy zastrzec, iż w niniejszej interpretacji oceniono jedynie zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy sprzedaż działek na cele rekreacyjne i budownictwo mieszkaniowe faktycznie wypełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Wskazać ponadto należy, iż tut. organ podatkowy nie jest umocowany do rozstrzygnięcia kwestii czy jest Pan zobowiązany do zarejestrowania (otwarcia) działalności gospodarczej. Stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Wobec powyższego jeżeli Pana intencją jest uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), należy złożyć odrębny wniosek zgodnie z wyżej wskazanym przepisem art. 14j § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa do właściwego organu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl