Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-765b/09/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 października 2009 r.), uzupełnionym pismem w dniu 20 listopada 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Wnioskodawcę pismem z dnia 26 października 2009 r. Nr ITPB1/415-765/09-2/AD do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem w dniu 20 listopada 2009 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pośrednictwo pracy, wykonywanie usług w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, naprawa i konserwacja statków. W celu realizacji przyjętych zleceń od innych podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych, Spółka zatrudnia na umowy o pracę i zlecenia różne osoby za uzgodnionym wynagrodzeniem, które stara się wypłacać w terminie. Natomiast zleceniodawcy należności wobec Spółki uiszczają z wielomiesięcznym opóźnieniem, co w konsekwencji powoduje nieterminowe regulowanie przez Spółkę wielu zobowiązań, a w tym wobec ZUS. Z wyżej opisanych powodów Spółka jako pracodawca i płatnik uregulowała zobowiązania wobec ZUS wynikające z wypłaconych w 2006 r. wynagrodzeń dopiero w maju 2007 r. Zgodnie z informacją uzyskaną w urzędzie skarbowym, Spółka zapłaconych składek nie zaliczyła w 2007 r. do kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej składek zrealizowanych przez nią z tytułu wypłaconych wynagrodzeń. Wspólnicy Spółki nie dokonali również odliczenia od dochodu w części przypadającej na składki osobiste.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zapłacone w 2007 r. przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne i inne od wynagrodzeń wypłaconych w 2006 r. osobom zatrudnionym w podmiocie gospodarczym są kosztem uzyskania przychodów w 2007 r....

2.

Czy zapłacone w 2007 r. składki na ubezpieczenia społeczne i inne podatnika dotyczące 2006 r. można było odliczyć od dochodu za 2007 r....

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie drugie. Odpowiedź na pytanie pierwsze zostanie udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, odliczenie od dochodu składek na własne ubezpieczenie podatnika może być dokonane od dochodu za ten rok podatkowy, w którym składki zostały zapłacone. Świadczy o tym zapis art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego jednoznacznie wynika, iż dochód stanowiący podstawę opodatkowania pomniejsza się o kwotę składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. W ocenie wspólników Spółki powyższy pogląd został zaprezentowany w publikacji zawartej w Przeglądzie Podatkowym Nr 03/2005 autorstwa Ryszarda Kubackiego i Adama Bartosiewicza, cyt: " Przepis nawiązuje wyraźnie do składek na własne ubezpieczenie społeczne, zapłaconych w danym roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika, w kontekście obniżenia dochodu o składki w ramach ulg podatkowych, nie ma znaczenia, za jaki okres składki te były wymagalne. Odliczenie może być dokonane od dochodu za ten rok podatkowy, w którym składki zostały zapłacone. Nie ma możliwości uwzględniania składek ubezpieczeniowych poprzez odliczenie ich od dochodu w ramach ulgi podatkowej w roku podatkowym innym niż rok ich zapłacenia".

W świetle stanu prawnego obowiązującego w latach 2006-2007, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, (od dnia 1 stycznia 2007 r. z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e) stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do postanowień art. 26 ust. 13a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a z dniem 1 stycznia 2007 r. również dodatkowo od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że odliczeniu od uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu mogą podlegać wyłącznie zapłacone przez niego w tymże roku podatkowym składki na własne ubezpieczenie społeczne, jeżeli uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Powyższy przepis nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących roku podatkowego, za który składki są należne.

Natomiast w kwestii składek na ubezpieczenie zdrowotne wskazać należy, iż zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w latach 2006-2007, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3).

Analiza wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego wskazuje, iż odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez podatnika w roku podatkowym. Moment, w którym możliwe jest dokonanie odliczenia uzależniony jest od uiszczenia przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji, podatek dochodowy może ulec obniżeniu o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne tylko w roku, w którym te składki opłacono.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż wspólnicy Spółki składki ZUS za 2006 r. uiścili w 2007 r.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz opisany stan faktyczny uznać należy, iż prawo do odliczenia należnych za 2006 r. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wspólnicy Spółki nabyli dopiero w 2007 r.

Jednocześnie mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła Spółka cywilna, która w świetle zawartych w niej przepisów nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wspólników możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy - Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne - wspólników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl