ITPB1/415-748/14/MW - PIT w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 października 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-748/14/MW PIT w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że - stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 8 września 2014 r. Nr ITPB1/415-748/14-2/MW wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym. W związku z tym, na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ww. ustawy podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w Polsce bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wnioskodawca rozważa przyjęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libanu. Powołanie do składu zarządu spółki a także ustalenie honorarium i innych podobnych świadczeń dyrektora nastąpi na mocy uchwały zgromadzenia wspólników spółki. Spółka jest rezydentem podatkowym Republiki Libanu w rozumieniu Konwencji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Libanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Fakt, że siedziba spółki znajduje się na terytorium Libanu, jak również fakt, że jest ona rezydentem podatkowym Libanu zostanie potwierdzony odpowiednimi dokumentami wydanymi przez właściwe organy Republiki Libańskiej, w szczególności certyfikatem inkorporacji spółki oraz certyfikatem rezydencji podatkowej.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podaje, że spółka, w której miałby pełnić funkcję członka zarządu (dyrektora) jest na gruncie prawa libańskiego osobą prawną. Wnioskodawca otrzymywał będzie wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce libańskiej, nie będzie on przy tym otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia innych funkcji o charakterze wykonawczym w spółce, np. jako doradca, zwykły pracownik, itp. Wynagrodzenie wypłacane przez spółkę libańską na rzecz Wnioskodawcy, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, podlegało będzie libańskiemu prawu podatkowemu. Z uwagi na fakt, że źródło dochodów znajdowało się będzie na terytorium Libanu, obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z przepisami libańskiego prawa podatkowego, tj. na terytorium Libanu. Tym samym, dochody te będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z regulacjami libańskiej ustawy normującej kwestie opodatkowania dochodów od osób fizycznych, zaś Wnioskodawca, podlegał będzie na terytorium Libanu obowiązkowi podatkowemu tylko od wskazanych powyżej dochodów. Tym samym podlegał on będzie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Republiki Libanu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy honorarium Wnioskodawcy i inne świadczenia, wypłacane przez spółkę z tytułu członkostwa w organie zarządzającym spółki będzie zwolnione w całości od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na podstawie przepisu art. 16 w zw. z art. 24 ust. 1 lit. a umowy z Libanem.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy honorarium Wnioskodawcy i inne świadczenia, wypłacane przez spółkę z tytułu członkostwa w organie zarządzającym spółki będzie miało wpływ na zasady ustalania stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych mające zastosowanie do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce zgodnie z zasadami zawartymi w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 24 ust. 1 lit. a umowy z Libanem.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do opodatkowania Jego dochodu uzyskanego z tytułu honorarium dyrektora spółki powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, a także wszelkich innych podobnych świadczeń otrzymanych z tego tytułu przysługuje wyłącznie Republice Libanu, natomiast w Polsce dochód ten zwolniony będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Honorarium to będzie miało jedynie wpływ na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania innych dochodów wnioskodawcy, podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 16 umowy z Libanem, honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w Republice Libanu, mogą być opodatkowane w tym państwie, to jest w Libanie. Ponadto zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 lit. a tej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z jej postanowieniami może być opodatkowany w Libanie, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b) tego przepisu, taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był zwolniony od opodatkowania.

Konkretyzacja tego postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania znalazła wyraz w przepisie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego, prawo do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy uzyskanych przez niego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki opisane w stanie faktycznym, na podstawie przepisu art. 16 umowy z Libanem będzie przysługiwało Republice Libanu i dochody te zwolnione zostaną z opodatkowania w Polsce na podstawie i na zasadach wskazanych w przepisie art. 24 ust. 1 lit. a umowy z Libanem.

Oznacza to, że dochody Wnioskodawcy uzyskane przez Niego jako honorarium oraz inne podobne świadczenia członka zarządu spółki będą miały jedynie wpływ na opodatkowanie dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisu art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania - metody wyłączenia z progresją.

Jeżeli więc Wnioskodawca oprócz dochodów uzyskanych w charakterze członka zarządu spółki zwolnionych na powyższych zasadach z opodatkowania w Polsce, uzyska dochód podlegający w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wówczas do ich opodatkowania zastosowanie będzie miała stawka podatku ustalona w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodane zostaną dochody zwolnione z tego podatku i od sumy tych dochodów obliczony zostanie podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2.

następnie ustalona zostanie stopa procentowa podatku od obliczonej sumy dochodów;

3.

stopa procentowa ustalona według punktu 2 znajdzie zastosowanie wyłącznie do opodatkowania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Wnioskodawca wskazuje, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidulanych wydanych na gruncie analogicznego stanu faktycznego i tego samego stanu prawnego przez Ministra Finansów:

* interpretacja podatkowa Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2014 r. wydana w sprawie IBPBII/2/415-100/14/AK;

* interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r. wydana w sprawie IPPB2/415-8/14-2/PW;

* interpretacja podatkowa Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2013 r. wydana w sprawie IBPBII/1/415-821/13/BD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa objęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej.

Zgodnie zatem z art. 16 umowy z dnia 26 lipca 1999 r. zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2445) honoraria i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód (honoraria i inne podobne należności)"może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Libanie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a umowy - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie bowiem z treścią art. 24 ust. 1 lit. a przywołanej umowy, w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Libanie, to Polska z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Z kolei stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. b ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Libanie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Libanie. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia i który odnosi się do dochodu, uzyskanego w Libanie.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce w Libanie, tj. ze źródła wymienionego w art. 16 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Libańską, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas - stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, w szczególności oświadczenie, że spółka posiada rezydencję podatkową na terytorium Libanu oraz, że honoraria i inne podobne należności, które otrzyma Wnioskodawca wypłacane będą wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce libańskiej, należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia ww. funkcji w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód który Wnioskodawca uzyskałby na terytorium Libanu będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na terytorium Libanu powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Końcowo trzeba również zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki libańskiej, o którym mowa w art. 16 umowy z dnia 26 lipca 1999 r. zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej tytułu - interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Organ nie prowadzi postępowania które pozwoliłoby na ustalenie, czy faktycznie uzyskane kwoty stanowią wynagrodzenie wyłącznie wynikające z pełnienia funkcji dyrektora (członkowstwa w radzie zarządczej spółki lub innym podobnie organie). W tym względzie oparto się na treści wniosku.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ stwierdza, że zostały wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. Należy bowiem uwzględnić to, że wykładnia operatywna prawa dokonana w danej sprawie nie posiada formalnej mocy prawnej w innych postępowaniach. Nawet więc porównywalny pozytywnie stan faktyczny nie uzasadnia odniesienia go oraz przekazanych na jego podstawie informacji o ocenie możliwości zastosowania i wykładni prawa w relacji do innych podmiotów. Interpretacja indywidualna nie jest prawem ani też źródłem prawa, a z racji zawarcia jej w piśmie administracyjnym, stanowiącym wynik postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie, jest prawnie znacząca tylko dla jej adresata, to jest wnioskodawcy i spełniającej wymogi prawa strony postępowania (zainteresowanego), w którym została wydana.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl