Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-7/09/WM
Opodatkowanie przychodu z tytułu likwidacji spółki z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2008 r. (data wpływu 5 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku opodatkowania przychodu z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku opodatkowania przychodu z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Spółka powstała w dniu 12 maja 2004 r. Kapitał zakładowy Spółki od dnia jej powstania wynosi 150.000 zł i dzieli się 300 udziałów o wartości 500 zł każdy. Od dnia powstania spółki jej udziałowcami są trzy osoby fizyczne, które objęły udziały w kapitale zakładowym, każdy po 100 udziałów o wartości 50.000 zł.

Od dnia powstania spółki do dnia składania niniejszego wniosku ani wysokość kapitału zakładowego, ani wartość jednostkowa udziału oraz skład osobowy wspólników nie uległy zmianie.

W dniu 25 listopada 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki z dniem 25 listopada 2008 r. oraz uchwałę o jej likwidacji. Przedmiotowa uchwała została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS w dniu 4 grudnia 2008 r.

W chwili obecnej Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej. Przewidywany termin likwidacji spółki 30 kwietnia 2009 r. Na dzień wszczęcia likwidacji na majątek spółki składają się następujące aktywa:

a. należność za czynsz od innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. za wynajęte maszyny, urządzenia - zasądzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy z dnia 27 maja 2008 r.:

* kwota główna 47.390 zł,

* odsetki ustawowe do dnia 28.12.2008. r - 4.500 zł,

* koszty procesu 593 zł.

Spółka wszczęła postępowanie egzekucyjne, które jest prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym. Na należność główną w kwocie 47.390 zł został przez Spółkę utworzony w r. 2007 r. odpis aktualizacyjny a przedmiotowy wydatek został w r. podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zaliczony jako wierzytelność nieściągalna do kosztów uzyskania przychodu r. podatkowego 2008. Perspektywy co do skuteczności niniejszego postępowania egzekucyjnego są znikome, gdyż kontrahent nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie posiada majątku.

b. wynajęte dla powyższego kontrahenta - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w dniu 1 grudnia 2004 r. następujące maszyny i urządzenia:

* wytłaczarka do produkcji folii o wartości księgowej netto 30.000 zł,

* zgrzewarka do produkcji folii o wartości księgowej netto 106.558 zł.

Przedmiotowe maszyny i urządzenia nie zostały Spółce przez najemcę do chwili obecnej zwrócone i nieznane jest ich miejsce przechowywania.

W dniu 19 listopada 2008 r. Spółka zawiadomiła Pr.raturę Rejonową o popełnieniu przestępstwa przez nieznanych sprawców polegającym na przywłaszczeniu na niekorzyść strony wskazanego na wstępie majątku spółki. Pr.ratura Rejonowa nie podjęła jakichkolwiek czynności odnośnie poszukiwania sprawców przywłaszczenia.

Spółka ze względu na brak zainteresowania nie zamierza przed dniem likwidacji sprzedać wierzytelności od kontrahenta ani też nie zamierza sprzedać prawa własności do zawłaszczonych przez nieznanych sprawców maszyn i urządzeń. Przedmiotowe prawa majątkowe strona zamierza wpisać w koszty operacyjne w r. 2009 r.

Na dzień likwidacji Spółka posiadała też ruchomości o wartości około 1.500 zł, które zostaną sprzedane trakcie likwidacji oraz środki finansowe w kwocie 8.429 zł 53 gr. Strona przewiduje, iż przedmiotowe kwoty zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów postępowania likwidacyjnego. Z uwagi na brak majątku oraz środków finansowych likwidator Spółki nie przewiduje zwrotu wniesionej przez Wnioskodawcę kwoty 50.000 zł za objęte udziały opisane powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w r. podatkowym 2009 r. pod datą likwidacji (przewidywana data likwidacji - 30 kwietnia 2009 r.) jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którym to przychodem będzie 1/3 udziału w majątku Spółki na dzień jej likwidacji tj:

* wierzytelności od kontrahenta w kwocie łącznej 47.390 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu;

* maszynami i urządzeniami przywłaszczonymi przez nieznanych sprawców o wartości księgowej łącznej netto w wysokości 136.558 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy z dniem likwidacji Spółki ustanie byt prawny spółki z o.o. i zostanie zakończone postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie w zakresie wykrycia sprawców przywłaszczenia urządzeń i maszyn.

Wnioskodawca od majątku pozostałego po likwidacji Spółki ponad kwotę 50.000 zł, którą wniósł za objęte udziały, a która to kwota prawdopodobnie nie będzie mu zwrócona na dzień likwidacji, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mógłby uzyskać w r. 2009 przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotowa regulacja prawa w przypadku strony nie znajduje jednak zastosowania, gdyż za majątek spółki który pozostanie na dzień likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji nie można uznać ani odpisanych przed dniem likwidacji w koszty operacyjne wierzytelności od kontrahenta ani też przywłaszczonych przez nieznanych sprawców wynajętych kontrahentowi maszyn i urządzeń. Skutkiem czego nie będzie spoczywać na nim obowiązek zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w r. 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w r. podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy stanowi natomiast, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, w tym z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 ww. ustawy).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni.

Zgodnie z treścią art. 286 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, przy czym umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku (art. 286 § 2 i § 3 tej ustawy). Po zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień likwidacji, likwidator powinien ogłosić to sprawozdanie w siedzibie spółki i złożyć je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru (art. 288 Kodeksu). Wysokość przychodów z tytułu likwidacji spółki z o.o. powinna zostać określona na podstawie ww. sprawozdania likwidacyjnego.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 25 listopada 2008 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki z dniem 25 listopada 2008 r. oraz uchwałę o jej likwidacji. W chwili obecnej Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej. Na dzień wszczęcia likwidacji na majątek Spółki składają się następujące aktywa:

-

należność za czynsz od innej spółki z o.o. za wynajęte maszyny i urządzenia, zasądzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, na którą to należność Spółka wszczęła postępowanie egzekucyjne, jednakże perspektywy co do skuteczności tego postępowania są znikome, gdyż kontrahent nie prowadzi już działalności gospodarczej oraz nie posiada majątku;

-

wynajęte dla powyższej spółki maszyny i urządzenia, które do chwili obecnej nie zostały Spółce zwrócone i nieznane jest ich miejsce przechowywania, o którym to fakcie powiadomiono Pr.raturę Rejonową.

Spółka posiada także ruchomości o nieznacznej wartości, które zostaną sprzedane w trakcie likwidacji oraz środki finansowe, które zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów postępowania likwidacyjnego.

Z uwagi na brak majątku oraz środków finansowych likwidator Spółki nie przewiduje zwrotu wniesionej przez Wnioskodawcę kwoty 50.000 zł za objęte udziały.

Przewidywany termin likwidacji spółki to 30 kwietnia 2009 r. Z dniem likwidacji Spółki zostanie zakończone postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie w zakresie wykrycia sprawców przywłaszczenia maszyn i urządzeń.

Z treści powołanego uprzednio art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy wynika, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Jeżeli więc, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w Spółce nie będzie majątku, który uległby podziałowi między wspólników - to po stronie tych wspólników nie wystąpi przychód faktycznie uzyskany z tego udziału.

Gdyby natomiast Wnioskodawca otrzymał majątek (jego część) likwidowanej spółki, to jego wartość będzie stanowić przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Jednakże, jeżeli wartość otrzymanego majątku nie przekroczy wartości objętego wkładu do spółki, to przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy.

Skoro zatem, jak wskazano we wniosku, z uwagi na brak majątku oraz środków finansowych, likwidator nie przewiduje zwrotu wartości wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu za objęte udziały w spółce z o.o., to u Wnioskodawcy nie powstanie na dzień likwidacji Spółki dochód (przychód) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczących prawidłowości postępowania likwidacyjnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl