ITPB1-415-660/07/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1-415-660/07/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej przez spółkę na potrzeby działalności gospodarczej oraz możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowanej wartości początkowej środków trwałych oraz wartość początkową gruntu:

* w części dotyczącej możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej według 19% stawki podatku dochodowego oraz w części dotyczącej możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowaną wartość początkową środków trwałych oraz wartość początkową gruntu zaewidencjonowanego w ewidencji środków trwałych uznaje się za prawidłowe,

* w części dotyczącej możliwości określenia przez organy podatkowe wysokości wartości rynkowej sprzedanej nieruchomości przy zastosowaniu przepisów zawartych w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej według 19% stawki podatku dochodowego, możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowanej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości początkowej gruntu zaewidencjonowanego w ewidencji środków trwałych i możliwości określenia przez organy podatkowe wysokości wartości rynkowej sprzedanej nieruchomości przy zastosowaniu przepisów zawartych w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy kwota sprzedaży wynikająca z aktu notarialnego znacznie odbiera od wartości rynkowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jawna, która prowadzi działalność w B. jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług oraz jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spółka od dnia 22 maja 2001 r. była właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami handlowo - usługowymi. Nieruchomość ta została wniesiona jako wkład do majątku spółki przez jej wspólników, na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 maja 2001 r. repertorium A. Przedmiotowa nieruchomość była częściowo wykorzystywana przez spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej tj. świadczeniu usług naprawy pojazdów mechanicznych, natomiast druga część przedmiotowej nieruchomości była wydzierżawiana. W dniu 6 listopada 2007 r. wspomniana nieruchomość została sprzedana na potrzeby działalności gospodarczej innej spółce na podstawie aktu notarialnego repertorium A roku i dodatkowo przedmiotowa sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT z dnia 6 listopada 2007 r.. Wspólnikami spółki jawnej, która dokonała sprzedaży omawianej nieruchomości są osoby fizyczne - małżonkowie, którzy opłacają od uzyskanego w roku podatkowym 2007 podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%. Wpłaca Pan zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie i posiada udział w zyskach i stratach spółki jawnej w wysokości 50%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dla Pana udział w przychodzie ze sprzedaży - przez spółkę jawną, prowadzącą działalność gospodarczą - nieruchomości zabudowanej - w roku podatkowym 2007 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej 19%, czy też przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości należy uznać za podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym 2007 według zasad ogólnych tj. skali podatkowej określonej przez ustawodawcę w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy przy ustalaniu dochodu do opodatkowania ma Pan prawo uznać za koszt uzyskania przychodu nie zamortyzowaną wartość początkową środków trwałych oraz wartość początkową gruntu - zaewidencjonowanowanych w ewidencji środków trwałych, która została ustalona przez strony w akcie notarialnym z dnia 22 maja 2001 r....

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na to, że właścicielem nieruchomości do dnia 6 listopada 2007 r. była spółka jawna, której jest Pan wspólnikiem oraz z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez tą spółkę należy uznać, iż w całości dochód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%. Zatem sprzedaż nieruchomości, która została dokonana dnia 6 listopada 2007 r. należy uznać za źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 lutego 2008 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 25 lutego 2008 r.) stwierdza Pan, że sprzedaż nieruchomości nie jest przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy ustalaniu wysokości dochodu ze sprzedaży tej nieruchomości ma Pan prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość nie zamortyzowanych budynków i budowli do dnia ich sprzedaży oraz kwotę odpowiadającą wartości gruntu, określoną przez wspólników spółki. Zdaniem Wnioskodacwy bez znaczenia pozostaje fakt, że przedmiotowa nieruchomość została wniesiona do majątku spółki jako wkład kapitałowy dnia 22 maja 2001 r..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:

za prawidłowe - w części dotyczącej możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej według 19% stawki podatku dochodowego oraz możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowanej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości początkowej gruntu - zaewidencjonowanych w ewidencji środków trwałych

oraz za nieprawidłowe - w części dotyczącej możliwości określenia przez organy podatkowe wysokości wartości rynkowej sprzedanej nieruchomości przy zastosowaniu przepisów zawartych w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy cena sprzedaży nieruchomości wykazana w akcie notarialnym odbiega znacznie od wartości rynkowej.

1.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza. Definicję przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 14 ust. 1 ustawy, który stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkiem trwałym,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekraczają 1.500,00 zł.

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi,

* ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c, przy określeniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że sprzedana nieruchomość była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej spółki, zatem sprzedaż nieruchomości będzie stanowić przychód wspólników spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Przychód i koszty ze sprzedaży nieruchomości należy ustalić według zasad określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, zgodnie z którymi przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Z uwagi na fakt, iż dochód uzyskiwany przez wspólników spółki opodatkowany jest 19% podatkiem, o którym mowa w art. 30c, to znajduje tu zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1a. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1a cytowanej ustawy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do treści art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Posiada Pana 50% udziałów w spółce, zatem - zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy - 50% kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości przez spółkę stanowić będzie Pana przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 lub w art. 30c ust. 1 ww. ustawy, w zależności od wybranego przez podatnika sposobu opodatkowania na dany rok podatkowy. Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, opodatkowaną zgodnie z art. 30c ww. ustawy - czyli według stawki 19%. Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości należy zatem opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych według wybranej prze siebie stawki 19-procentowej, określonej w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie można natomiast zgodzić się z Pana stanowiskiem zawartym w uzupełnieniu do wniosku, że do przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nie mają zastosowania przepisy art. 19 ust. 1 ustawy. Powołany przepis stanowi: przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio, natomiast z przepisu art. 14 ust. 2 wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również:

1.

przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

d.

ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio,

Zatem art. 19 ust. 1 odnosi się zarówno do przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jak również do nieruchomości o których mowa w art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy.

Reasumując - 50% uzyskanej kwoty ze sprzedaży nieruchomości, wpisanej do ewidencji środków trwałych spółki będzie stanowiło Pana przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i po odjęciu kosztów uzyskania przychodów - dochód będzie podlegał opodatkowaniu według 19% stawki podatku dochodowego, o której mowa w art. 30c ustawy, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy kwota określona w akcie notarialnym, na mocy którego przeniesiona została wartość nieruchomości będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej, to wówczas organy podatkowe - zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 określą wartość tej nieruchomości według cen rynkowych i na mocy art. 19 ust. 4 cytowanej ustawy wezwą strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielania odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

2.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) i c wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2 pkt 2), powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości.

Wartość początkową środka trwałego ustala się według zasad określonych w art. 22g ust. 1-3 ustawy.

Przepis art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

Zgodnie z art. 22a ustawy amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące wartość lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3.

inne przedmioty o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż rok,

wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23 ust. 1, zwane dalej środkami trwałymi.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że amortyzacji podlegają budynki i budowle; natomiast nie istnieje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od gruntów wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej podatnika.

Natomiast art. 22 ust. 1 ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Z treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

1.

wydatków na:

a.

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b.

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c.

ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

d.

wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Dochodem ze zbycia środka trwałego będzie zatem różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową, wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, gdy przedmiotem sprzedaży są budynki i budowle podlegające amortyzacji. Gdy zaś przedmiotem zbycia będzie nieruchomość gruntowa, dochodem z tej sprzedaży będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl