ITPB1/415-629/07/WM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-629/07/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 28 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą wpisaną przez Wojewodę do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów. Działalność ta, prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.).

W dniu 12 czerwca 2007 r. zawarł Pan z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podstawą prawną co do przedmiotu umowy i samego jej zawarcia jest ustawa z 21 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Rezultatem tej umowy jest przyznana dotacja w kwocie 131 547 zł 50 gr.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o dotacjach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Dotację, w drodze zawartej umowy, przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Zgodnie z art. 400 ust. 2 tej ustawy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest państwowym funduszem celowym, który w świetle art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) jest funduszem celowym realizującym zadania wyodrębnione z budżetu państwa.

W związku z powyższym otrzymana dotacja na dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie podlega opodatkowaniu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z analizy treści powyższego przepisu wynika generalna zasada konieczności opodatkowania dotacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział jednakże wyjątki od opodatkowania dotacji w ściśle określonych przypadkach. Mianowicie, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej dotacje otrzymane w związku z zakupem, wytworzeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowanie tego zwolnienia uzależnione jest zatem od pochodzenia źródła finansowania dotacji oraz trybu jej udzielania.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż dotacja została udzielona Wnioskodawcy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Podstawa prawna udzielania tej pomocy została określona m.in. w art. 410a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Na mocy tego przepisu Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, po spełnieniu określonych warunków.

Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stanowią dotacje celowe, o których mowa w art. 107 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Dotacje te są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel, zgodnie z art. 401 ust. 12 ustawy prawo ochrony środowiska, fundusz przeznacza środki pochodzące z:

* opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

* przychodów z oprocentowania.

W związku z tym dopłaty do demontażu, o których mowa we wniosku nie stanowią dotacji otrzymanych z budżetu państwa (budżetu jednostek samorządowych), co jest warunkiem koniecznym do zwolnienia ich z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie powołanego uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania i stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl