Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-569/11/HD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011 r. (data wpływu 27 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni planuje wnieść wkład niepieniężny (aport) do spółki z o.o. (dalej: Spółka Kapitałowa). W zamian za przedmiotowy wkład (przedmiot wkładu zostanie wyceniony przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego), Wnioskodawczyni otrzyma udziały o określonej w umowie Spółki Kapitałowej wartości nominalnej, przy czym suma wartości nominalnej wszystkich objętych przez Wnioskodawczynię udziałów będzie niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego, natomiast różnica między wartością nominalną wydanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu wkładu zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Kapitałowej (agio).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część z zastosowaniem mechanizmu agio, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce Kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przychód podatkowy stanowić będzie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce Kapitałowej w zamian za wniesiony wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Ustawodawca wskazał zatem wprost, iż to wartość nominalna obejmowanych udziałów lub akcji stanowi przychód podatkowy po stronie wnoszącego aport.

Należy podkreślić, że pojęcie "wartości nominalnej" udziałów ma konkretne znaczenie, nadane mu przez regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z art. 157 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037; dalej: k.s.h.) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to wartość udziału/udziałów określona w umowie spółki, czyli konkretna wartość pieniężna wskazana w umowie spółki w sposób "sztywny" (co oznacza, że nie ulega ona zmianie w przypadku zmiany sytuacji majątkowej spółki i nawet wówczas, gdy wartość rynkowa udziału ulega zmianie, np. ze względu na osiągany przez spółkę zysk - wartość nominalna pozostaje niezmienna). Wartość nominalna udziałów nie może zresztą ulegać zmianom innym niż zmiany wynikające z umowy spółki, bowiem służy ona do określenia praw danego wspólnika w spółce.

W tym miejscu Wnioskodawczyni zauważa, iż k.s.h. przewiduje sytuację, w której udział obejmowany jest po cenie wyższej niż wartość nominalna (art. 154 § 3 k.s.h.). Powyższa regulacja w sposób wyraźny dopuszcza więc sytuację, w której wkład (częściowo przekazywany na pokrycie kapitału zapasowego) przewyższa wartość nominalną wydawanych udziałów, co jednak nie powoduje zmiany pojęcia czy wartości nominalnej udziałów.

Kapitał zapasowy odzwierciedla źródła finansowania aktywów przez spółkę w trakcie jej funkcjonowania. Co do zasady, kapitał zapasowy może być tworzony z zysku oraz dopłat wspólników. Niemniej jednak, dodatkowym źródłem zasilenia może być także agio. Należy więc podkreślić, iż kapitał zapasowy jest przejawem samofinansowania. Podobnie, planowane zdarzenie przyszłe ma na celu dokapitalizowanie Spółki.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma podstaw merytorycznych do określenia przychodu w innej wysokości niż wartość nominalna objętych w zamian za aport udziałów. Przede wszystkim, stałoby to w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednoznacznie wskazuje, że przychód podatkowy w takim przypadku stanowi wartość nominalna udziałów określona w umowie spółki oraz przytoczona w uchwale o wniesieniu wkładu niepieniężnego. Użycie przez ustawodawcę pojęcia "wartość nominalna" wskazuje bowiem, że wykluczona jest możliwość ustalania wartości przychodu w oparciu o jakiekolwiek inne wielkości/kryteria, np. wartość rynkową przedmiotu wkładu. Byłoby to bowiem przejawem zastosowania wykładni contra legem, wbrew wyraźnemu przepisowi ustawy.

Wobec tego, skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje wprost, że przychód podatkowy w rozważanej sytuacji stanowi wartość nominalna udziałów lub akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny, a nie jakakolwiek inna wartość, to należy uznać, iż dowodzi to świadomego wyboru racjonalnego ustawodawcy. Gdyby bowiem jego zamiarem było powiązanie wysokości przychodu z inną wartością (np. z wartością rynkową wkładów), wówczas zamiast wartości nominalnej w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołana zostałaby ta inna wartość.

Ponadto, Wnioskodawczyni zwraca uwagę na fakt, iż odmienna interpretacja skutkowałaby systemową niespójnością a nawet podwójnym opodatkowaniem w wymiarze ekonomicznym. W takim przypadku przychód po stronie Wnioskodawczyni byłby bowiem wyższy niż wartość nominalna udziałów, podczas gdy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacja w Spółce Kapitałowej byłaby dokonywana jedynie od wartości przeznaczonej na kapitał zakładowy (część przypadająca na agio podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów). Dodatkowo Wnioskodawczyni podkreśla, iż stosownie do art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny kosztem podatkowym będzie nominalna wartość objętych udziałów. Gdyby zatem przychód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny miałby być określany w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów, ta sama wartość powinna być następnie kosztem podatkowym w momencie zbycia udziałów. W przeciwnym razie doszłoby do podwójnego opodatkowania.

Dla potwierdzenia powyższego stanowiska, Wnioskodawczyni przywołała przykładowe orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje przepisów prawa podatkowego, które jako wpisujące się w utrwaloną linię interpretacyjną, w ocenie Wnioskodawczyni, powinny zostać uwzględnione także dla celów dokonania wykładni analizowanych powyżej przepisów:

* wyrok NSA z 25 listopada 2008 r. (sygn. akt II FSK 1165/07),

* wyrok WSA w Gliwicach z 10 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/Gl 741/09),

* wyrok WSA w Szczecinie z 4 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/Sz 727/09),

* wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 699/09),

* wyrok WSA we Wrocławiu z 16 września 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1093/09),

* wyrok WSA w Gdańsku z 22 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Gd 917/07),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 marca 2010 r. nr IPPB2/415-722/09-2/AS,

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lutego 2010 r. nr IPPB2/415-680/09-2/MK,

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 stycznia 2009 r. nr IPPB1/415-1274/08-2/AM,

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2009 r. nr IPPB4/415-614/09-4/MP,

* postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce z 6 września 2007 r. nr TD/415-57/07.

Z treści art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż przy ustalaniu wysokości przychodu, a więc wartości nominalnej udziałów należy odpowiednio stosować przepisy art. 19 tej ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

W myśl ust. 3 powyższego artykułu, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem, w szczególności ich stanu, stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Równocześnie, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zawarte w art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odesłanie do art. 19 przedmiotowej ustawy, zgodnie z którym, przepisy te stosuje się "odpowiednio", oznacza, że przepis ten może zostać zastosowany jedynie w takim zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. Skoro zatem w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część, a więc wartość umownie określona przez strony, to nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o zasady wskazane w art. 19 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Żaden bowiem przepis tej ustawy nie daje podstawy do stwierdzenia, że przychodem wspólnika, z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport, może być rynkowa wartość obejmowanych udziałów (akcji) lub rynkowa wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego w zamian za obejmowane udziały (akcje). Odpowiednie zastosowanie art. 19 ust. 1 ww. ustawy polega zatem wyłącznie na zastosowaniu zdania pierwszego, zgodnie z którym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, innych rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Takie stanowisko zajął przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 558/2005, który uznał, iż odpowiednie stosowanie art. 19 do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, przy czym w przypadku przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny jest to wartość nominalna tych udziałów określona w umowie, pomniejszona o koszty nabycia wkładu niepieniężnego."

Na powyższym wyroku NSA oparły się następnie:

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 1326/06;

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w wyroku z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt ISA/Gd 917/07;

* Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w wyroku z dnia 16 września 2009 r., sygn. I SA/Wr 1093/09;

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, w wyroku z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. I SA/Bd 699/09;

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w wyroku z dnia 2 marca 2010 r., sygn. I SA/GL 901/09.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawczyni, odpowiednie stosowanie przepisów oznacza, iż należy je stosować wprost lub wcale, albo z odpowiednimi modyfikacjami. Natomiast, nie można zgodzić się z ewentualną tezą, że "odpowiednie" stosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, miałoby polegać na ustalaniu przychodu po stronie podmiotu wnoszącego wkład w wysokości wartości rynkowej obejmowanych udziałów. Jeżeli bowiem ustawodawca, jako zasadę, przewidywałby ustalenie przychodu w wartości rynkowej, to bez wątpienia nie wskazywałby w przepisach, że przychodem wspólnika wnoszącego do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest nominalna wartość obejmowanych udziałów. Odpowiednie stosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może prowadzić do całkowitej zmiany znaczenia pojęcia "wartość nominalna".

Co więcej, należy podkreślić, iż stosując art. 19 ww. ustawy "odpowiednio", należy mieć na uwadze, iż przepis ten został utworzony bez uwzględnienia specyfiki danego stanu faktycznego. W treści art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przykładowo mowa o cenie, która to z kolei jest terminem właściwym dla umowy sprzedaży, podczas gdy "cena" nie występuje w transakcji wniesienia aportu. Racjonalny ustawodawca, mając na uwadze odmienność tych dwóch regulacji, nakazał jedynie "odpowiednie" stosowanie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentowany przepis zatem należy stosować tylko w takim zakresie, jaki jest możliwy bez zmieniania znaczenia wynikającego z wyraźnego brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

W świetle powyższego, oszacowywanie przychodu, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdanie drugie, w oparciu o rynkową wartość przedmiotu aportu, czy też obejmowanych udziałów stałoby w oczywistej sprzeczności z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, który nakazuje ustalać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów.

"Odpowiednie" stosowanie różni się od stosowania danego przepisu wprost. W orzecznictwie wskazuje się, iż: "Może więc wchodzić w grę stosowanie określonych przepisów wprost, z dostosowującymi do okoliczności modyfikacjami, a nawet wyłączenie stosowania pewnych przepisów z uwagi na odmienne cechy danego przypadku" (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2008 r. sygn. akt v CSK 377/07). Podobnie, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2009 r. wskazano, iż: "W myśl reguł wykładni przyjęcie regulacji o odpowiednim stosowaniu oznacza konieczność uwzględnienia cech właściwych dla regulacji podstawowej. Odpowiednie zastosowanie powoduje zatem konieczność oceny, czy i w jakim zakresie w tych sprawach przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego będą miały zastosowanie". W konsekwencji należy uznać, iż, odesłanie do odpowiedniego stosowania danej regulacji może także oznaczać, iż część przepisu objętego odesłaniem (w przedmiotowej sprawie art. 19 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie znajdzie zastosowania (ponieważ nie można go pogodzić z wyraźnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy).

Na omawianą różnicę ma również wpływ swoboda w kształtowaniu struktury kapitału w szczególności poprzez powiększanie kapitałów rezerwowych. Jeżeliby uznać, że art. 19 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza konieczność "urynkowienia" wartości nominalnej udziałów przez organ podatkowy, gdy wartość rynkowa wkładu jest inna niż wartość nominalna objętych w zamian za wkład udziałów, wskazanie przez ustawodawcę nominalnej wartości obejmowanych udziałów jako podstawy ustalenia przychodu dla podmiotu wnoszącego wkład byłoby bezprzedmiotowe, a jednocześnie pozostawałoby w opozycji do podstawowych zasad wykładni przepisów.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż w momencie objęcia przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce Kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód równy wartości nominalnej objętych udziałów (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje wnieść wkład niepieniężny (aport) do spółki z o.o. W zamian za przedmiotowy wkład, który zostanie wyceniony przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, Wnioskodawczyni otrzyma udziały o określonej w umowie Spółki Kapitałowej wartości nominalnej, przy czym suma wartości nominalnej wszystkich objętych przez Wnioskodawczynię udziałów będzie niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego, natomiast różnica między wartością nominalną wydanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu wkładu zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Kapitałowej.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, przychodem z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny jest ich wartość nominalna. Z treści tego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej po stronie udziałowca lub akcjonariusza powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, iż przy ustalaniu wartości uzyskanego w wyżej wymieniony sposób przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy zauważa, że przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia powołanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 ustawy. Słowo "odpowiednio" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, do ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną tych udziałów, a art. 19 znajduje zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.

Reasumując, przychodem podatkowym Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (aport) jest nominalna wartość objętych udziałów w spółce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż zdaniem tut. Organu, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Podobnie, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl