ITPB1/415-554/11/AD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-554/11/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2011 r. (data wpływu 20 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jako komornik sądowy, w toku czynności egzekucyjnych, zlecił Pan wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości biegłemu sądowemu. Operaty służą do określenia wartości przedmiotu licytacji egzekucyjnej. Biegły sądowy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wycena nieruchomości i ruchomości, świadczona na zlecenie firm i osób fizycznych. Za wykonaną usługę sporządzenia operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości biegły sądowy wystawił na rzecz Pana fakturę VAT z dodatkową informacją, że jako komornik sądowy jest Pan zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzenia jej do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy komornik sądowy jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu zgodnie z przepisami, w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac - sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości, przy założeniu, że biegły równocześnie prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu (wycena nieruchomości i ruchomości na zlecenie osób i firm).

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zdaniem Pana na mocy tego przepisu, tylko wtedy przychód określonej osoby uznawany jest za przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdy jest to przychód z tytułu wykonywania czynności zleconych na podstawie właściwych przepisów przez:

1.

organ władzy czyli Sejm Senat oraz organy samorządu terytorialnego, lub

2.

organ administracji państwowej lub samorządowej czyli organy administracji rządowej oraz organy wykonawcze samorządu terytorialnego, lub

3.

sąd, albo

4.

prokuratora.

Uważa Pan, że komornika sądowego nie można uznać za żaden organ wymieniony w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem przychody biegłego sądowego, któremu komornik zleca wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości nie mogą być kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. W związku z czym stoi Pan na stanowisku, że komornik nie jest zobowiązany jako płatnik, do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu zgodnie z przepisami, w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac - sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 1451, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zatem pozarolnicza działalność gospodarcza i działalność wykonywana osobiście stanowią odrębne źródła przychodów.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

* prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem dla celów podatkowych działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskanych przychodów nie można zaliczyć do źródeł przychodów, o których mowa wyżej, tj. np. do działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Na mocy tego przepisu, tylko wtedy przychód określonej osoby uznawany jest za przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdy jest to przychód z tytułu wykonywania czynności:

1.

zleconych na podstawie właściwych przepisów,

2.

zleconych przez jeden z następujących podmiotów:

* organ władzy, lub

* organ administracji państwowej albo samorządowej, albo

* sąd, albo

* przez prokuratora.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jako komornik sądowy, w toku czynności egzekucyjnych zlecił Pan biegłemu sądowemu wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu określenia wartości przedmiotu licytacji egzekucyjnej.

Wyjaśnienia wymaga, iż pod pojęciem organów władzy należy rozumieć Sejm i Senat oraz organy stanowiące samorządu terytorialnego. Z kolei organami administracji w rozumieniu tego przepisu są wszelkie organy administracji rządowej oraz organy wykonawcze samorządu terytorialnego.

W świetle powyższego komornika nie można uznać ani za organ władzy, ani też za organ administracji czy to państwowej, czy też samorządowej. Komornika nie można więc uznać za żaden organ wymieniony w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, należy stwierdzić, że przychody biegłego sądowego powołanego przez komornika sądowego nie będą kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy.

Przychody osoby powołanej przez komornika sądowego w charakterze biegłego sądowego mogą być kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej, o ile osoba ta wykonuje działalność gospodarczą, która obejmuje również czynności zlecone przez komornika sądowego.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż biegły sądowy, któremu zlecił Pan wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wycena nieruchomości i ruchomości, świadczona na zlecenie firm i osób fizycznych.

Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż uzyskiwane przez biegłego sądowego przychody z tytułu wykonywania na zlecenie Pana - komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym - czynności służących do określenia wartości przedmiotu licytacji egzekucyjnej, stanowią przychód z działalności gospodarczej tegoż biegłego. Tym samym Pan jako komornik sądowy (płatnik) nie jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego na rzecz biegłego sądowego.

W świetle powyższego, stanowisko Pana uznać należy za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl