Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-512/09/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej z tytułu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej z tytułu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą, której głównym celem jest dostarczanie mleka do placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ramach akcji "Szklanka mleka". Czynności te wykonuje Pan za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego, korzystając przy tym z programów "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych". Głównym celem tych dopłat jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów, oferowanych dzieciom i młodzieży. Obecnie dopłaty te są realizowane ze środków wspólnotowych (Unii Europejskiej), budżetu państwa i Funduszu "P". Dopłaty otrzymuje Pan ze wszystkich ww. źródeł i traktuje jako przychód podatkowy w momencie wpływu na rachunek bankowy. Dodatkowo dopłaty pomniejsza Pan o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powyższe dopłaty mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od podatku od towarów i usług.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług udzielona zostanie odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych - dochód osiągnięty z prowadzonej działalności jest zwolniony od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) Agencja jest państwową osobą prawną.

W myśl art. 42 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 z późn. zm.) Agencja Rynku Rolnego realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-12 załącznika, w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, udzielanych przez Prezesa Agencji.

Zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2009 r. - poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g), pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane:

1.

ze środków finansowych pochodzących z Funduszu "P" przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;

2.

z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych.

W myśl art. 46 ust. 2 ww. ustawy dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej "dopłatą krajową", jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 42a.

W świetle powyższego, jeśli w istocie otrzymana przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest "dopłatą krajową" o której mowa w cyt. powyżej art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, to dopłaty te stanowią przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie z ww. przepisem dopłaty pochodzące z pomocy Unii Europejskiej, wypłacane przez Agencję Rynku Rolnego podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienia podatkowe nie dotyczą natomiast dopłat z Funduszu "P" wypłacanych przez ww. Agencję, gdyż nie jest to pomoc z Unii Europejskiej, ani też nie są to środki z budżetu państwa. Zgodnie z przepisem art. 52 ust. 4 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, źródłami finansowania Funduszu "P" są wpłaty przekazywane przez podmioty skupujące mleko oraz darowizny, zapisy, dotacje.

Reasumując, dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są "dopłatami krajowymi" w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu "P" podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Końcowo wskazać należy, że w dniu 1 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799). Ustawą tą powołano Fundusz Promocji Mleka. Źródła finansowania funduszu nie uległy jednak zasadniczym zmianom w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Zgodnie zaś z art. 19 tej ustawy, środki zgromadzone na wyodrębnionym Funduszu "P", stają się z dniem wejścia w życie środkami finansowymi Funduszu "P".

Ponadto, na mocy art. 16 pkt 3 zmienione zostało brzmienie art. 46 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl