Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-505/09/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2009 r. (data wpływu 10 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży prawa majątkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży prawa majątkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W latach 1972-1978 wybudował Pan w ramach spółdzielczego zrzeszenia domów jednorodzinnych, budynek mieszkalny. Na realizację budowy ponosił Pan wydatki ze źródeł własnych oraz w ramach kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię w Pana imieniu. Był to kredyt inwestycyjny przeznaczony wyłącznie na zakupy materiałów, realizację rachunków wystawionych przez wykonawców oraz pokrycie kosztów własnych zrzeszenia, spłacany był przez Pana przez 10 lat.

W dniu 27 stycznia 2009 r. sprzedał Pan osobom fizycznym poniesione na realizację obiektu nakłady, zrzekając się jednocześnie prawa członkostwa, a zatem też praw do budynku. Uregulował Pan również zaległości wobec zrzeszenia ciążące na Panu i na dzieciach.

W trakcie budowy systematycznie notował Pan wszystkie wydatki, dzieląc je kolumnowo na materiały, transport, robociznę, sprzęt i inne, pominięto jedynie koszty własnej pracy. Na udokumentowanie tych wydatków posiada Pan większość rachunków, dowodów wydania itp. W budynku tym zamieszkał Pan w 1978 r., lecz na skutek różnych zdarzeń rodzinnych, budynek ten opustoszał i przez ostatnie 5 lat był niezamieszkany, ulegając stopniowej dewastacji.

W dniu 4 lutego 2009 r. wystąpił Pan do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu z wnioskiem o interpretację indywidualną i takową otrzymał.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób należy odnieść wysokość poniesionych kosztów na budowę domu jednorodzinnego poniesionych w latach 1972-1978 do poziomu cen na koniec roku 2008, w celu ustalenia rzeczywistej kwoty dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2009 r. nakładów poniesionych przed 30 laty.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego wskazał Pan, że dotarł do zamieszczonej na stronie internetowej GUS tabeli obrazującej ruch cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2008.

Uważa Pan, że zastosowanie tych wskaźników może stworzyć zbliżony do rzeczywistego obraz kosztów na poziomie cen roku 2008, przy uwzględnieniu dewaluacji z 1995 r. (1: 10 000).

Nadmienia Pan, że nie jest jego intencją, aby uzasadniać iż poniesione koszty przewyższają wartość umowną sprzedaży, bo zaistniało techniczne starzenie się obiektu, a nawet częściowa jego dewastacja, których stopień trudno określić.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W wydanej na Pana wniosek w dniu 27 kwietnia 2009 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że przychód z tytułu dokonanej przez Pana w 2009 r. sprzedaży nakładów na budowę budynku jednorodzinnego stanowi przychód z praw majątkowych o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Rozpatrując kwestię ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tego źródła, należy odnieść się do ogólnej definicji kosztów zawartej w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

Z treści tego przepisu wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki - winien:

* być poniesiony, w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* nie znajdować się wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów wskazanych w art. 23 ww. ustawy,

* być właściwie udokumentowany.

W powołanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo - skutkowego polegającego na tym, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź funkcjonowanie źródła tego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku w latach 1972-1978 ponosił Pan wydatki na wybudowanie budynku mieszkalnego w ramach spółdzielczego zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych. Na większość wydatków posiada Pan rachunki, dowody wydania, itp. W dniu 27 stycznia 2009 r. sprzedał Pan powyższe nakłady.

Do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży tychże nakładów jako praw majątkowych mogą zatem zostać zaliczone udokumentowane nakłady związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości podwyższenia (waloryzacji) ponoszonych w latach 1972-1978 kosztów uzyskania przychodów z praw majatkowych do poziomu cen na koniec 2008 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wprawdzie w art. 22 ust. 6f, że koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Jednakże przepis art. 22 ust. 6f odnosi się wyłącznie do kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przepis art. 22 ust. 6c ww. ustawy dotyczy kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).

Zatem ustawodawca przewidział coroczne podwyższanie kosztów nabycia lub wytworzenia zbywanych rzeczy lub praw majątkowych do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, wyłącznie w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych od dnia 1 stycznia 2007 r.

Brak jest natomiast podobnej regulacji, dotyczącej waloryzacji w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów z praw majątkowych. Tak jak już wskazano, przychód ze sprzedaży poniesionych przez Pana nakładów na wybudowanie budynku mieszkalnego stanowi przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W konsekwencji powyższego brak jest możliwości waloryzacji wartości tych nakładów - stosownie do cytowanego powyżej art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustalając wartość poniesionych nakładów, należy mieć na uwadze zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl