Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-502/09/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2009 r. (data wpływu 8 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku kwoty umorzonego podatku od nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefy ekonomicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku kwoty umorzonego podatku od nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jako wspólnik spółki jawnej, prowadzi Pan działalność gospodarczą wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ramach swojej działalności spółka złożyła do burmistrza miasta wniosek o odroczenie do 31 grudnia 2008 r. płatności należnego podatku od nieruchomości za 2008 r., na co burmistrz wyraził zgodę. Następnie w dniu 19 stycznia 2009 r. spółka złożyła kolejny wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tego tytułu. W dniu 26 lutego 2009 r. otrzymała decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości, a następnie w dniu 27 lutego 2009 r. zaświadczenie o udzielonej pomocy "de minimis" z tego tytułu.

W 2008 r., jak i obecnie spółka prowadzi księgi rachunkowe. Podatek od nieruchomości księgowany był w koszty uzyskania przychodu.

W roku 2009 uzyskane umorzenie podatku od nieruchomości zaliczone zostało do przychodów podatkowych na mocy art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z faktem, że dla tego przychodu brak kosztów uzyskania, tak ustalony przychód jest jednocześnie dochodem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany z tytułu umorzenia części podatku od nieruchomości, uprzednio zaliczanego do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej należy zaliczyć do dochodów wolnych od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z powyższego tytułu należy zaliczyć do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości położonych w strefie i w całości związanych z działalnością określoną w zezwoleniu jako koszt niezbędny do zabezpieczenia źródła przychodów niewątpliwie dotyczy działalności zwolnionej od podatku, dlatego też to umorzenie nie stanowi odrębnej kategorii przychodów nie związanej z działalnością w strefie.

Przychód z tego tytułu jest ściśle związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy i dlatego powinien podlegać zwolnieniu podobnie jak odsetki od kwot posiadanych na kontach bankowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą określoną w zezwoleniu i w przeciwieństwie do odsetek od kwot utrzymywanych na lokatach terminowych, nie związanych w żaden sposób z działalnością strefową, a mających na celu wyłącznie pomnożenie posiadanego majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie ze wskazanym powyżej ust. 5a, zwolnienie powyższe, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Natomiast, zgodnie z ust. 5b, w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

W myśl powołanego art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 42, poz. 274 z późn. zm.), podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem".

Z kolei art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych stanowi, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu.

Przychodami takimi są przychody, których przyczyną uzyskania jest działalność gospodarcza prowadzona na terenie strefy. Istotne jest, w wyniku jakiej działalności powstaje przychód.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, spółce której jest Pan wspólnikiem umorzono w części zaległości w podatku od nieruchomości położonych w specjalnej strefie ekonomicznej.

Za dochód z działalności objętej zwolnieniem - zwolniony z podatku dochodowego - uznaje się zarówno dochód uzyskany bezpośrednio z prowadzonej działalności, jak i dochód z innych źródeł związanych z tą działalnością, do których zalicza się m.in. dochody z odsetek od kwot posiadanych na rachunkach bankowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą określoną w zezwoleniu, powstałych różnic kursowych itp. Niemniej należy mieć na uwadze fakt, iż nie wszystkie kategorie dochodu zaliczonego na podstawie przepisów ustawy do dochodów z działalności gospodarczej są objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody uzyskane w ramach działalności prowadzonej na terenie strefy, jeżeli nie są związane z wykonywaniem czynności objętych udzielonym zezwoleniem. Dochód w postaci umorzenia podatku od nieruchomości nie wynika z bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie udzielonego zezwolenia, lecz jest rezultatem - wynikającym z odrębnych przepisów prawa - pomocy publicznej uzyskanej przez Spółkę, której jest Pan wspólnikiem.

Wobec powyższego nie jest taki dochód efektem działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu. Nie jest to również dochód w żaden sposób związany z transakcjami związanymi w ramach działalności objętej zezwoleniem.

Końcowo należy zauważyć, iż wszystkie ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Reasumując, brak jest podstaw do zaakceptowania Pana stanowiska, iż wartość umorzonego podatku powinna podlegać zwolnieniu od podatku, tak jak odsetki od kwot posiadanych na kontach bankowych w związku z prowadzoną działalnością określoną w zezwoleniu. Przedmiotowe umorzenie nie stanowi dochodu uzyskanego w ramach prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Wobec tego przychód z umorzenia części zaległości w podatku od nieruchomości nie będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl