Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-501/10/WM
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów spółki cywilnej, osiągniętych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Działalność spółki została sklasyfikowana w grupie 8042B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W dniu 18 marca 2010 r. spółka zawarła umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich oraz merytoryczne przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości".

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z treści załączonej do wniosku umowy, która zgodnie z wolą Wnioskodawcy jest integralną częścią wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązana do:

1.

technicznej i logistycznej organizacji spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich, wskazanych przez Zamawiającego i dokumentowania realizacji przedmiotu Umowy;

2.

zrealizowania osiemdziesięciu jednodniowych spotkań edukacyjnych po co najmniej sześć godzin lekcyjnych dla młodzieży szkół średnich wskazanych przez Zamawiającego na temat problematyki wymiaru sprawiedliwości zgodnie z przygotowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego programami merytorycznymi, oraz zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego,

3.

merytorycznego przygotowania i wydruku materiałów edukacyjnych dla każdego z uczestników spotkań;

4.

współdziałania z placówkami edukacyjnymi w celu sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Umowie, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonany i odebrany przedmiot Umowy wynagrodzenie.

Umowa została zawarta w celu realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości zadania w Projekcie dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007 - 2013". Umowa na realizację projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" została zawarta w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany z tytułu wykonania przedmiotowej umowy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z tytułu prowadzenia spotkań edukacyjnych oraz przygotowanie materiałów na mocy powyższego przepisu będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, t.j. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (...).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Przepisy dotyczące zwolnień, jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane ściśle, t.j. zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej.

Jak wskazano powyżej dla zastosowania omawianego zwolnienia, oprócz pochodzenia dochodów od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, konieczne jest, aby "podatnik bezpośrednio realizował cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy". O tym, kto bezpośrednio realizuje cel programu decyduje nie tylko sama okoliczność wykonywania przez określony podmiot zadań przewidzianych w programie, ale również to, że możliwość wykonywania tych zadań, właśnie przez taki podmiot, została w tym programie przewidziana, a ponadto, że podmiot, który wykonuje przewidziane programem zadania, czyni to jakoby pierwotnie, ponieważ podstawa do jego umocowania i wypłacania mu środków finansowych wynika bezpośrednio z treści programu, a nie jedynie z woli stron umowy w oderwaniu od jego treści. Zatem powyższe zwolnienie dotyczy jedynie tych podmiotów, które są bezpośrednimi beneficjentami pomocy bezzwrotnej; nie dotyczy natomiast podmiotów wykonujących usługi, poszczególne zadania dla bezpośrednich beneficjentów. Podsumowując, należy stwierdzić, że analiza przepisów prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. Zwolnienie przedmiotowe wynikające z analizowanego przepisu nie dotyczy dochodów podatników, którym podmiot bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w dniu 18 marca 2010 r. Spółka zawarła umowę ze Skarbem Państwa - Ministrem Sprawiedliwości. Przedmiotem umowy jest m.in. zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich oraz merytoryczne przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości".

Ponadto z § 10 umowy wynika, że umowa na realizację projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" została zawarta 1 września 2008 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Rozwoju Regionalnego.

Analiza elementów stanu faktycznego przedstawionego we wniosku pozwala stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie beneficjentem realizującym bezpośrednio cel programu jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które otrzymało środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości". Spółka natomiast jest jedynie wykonawcą czynności powierzonych jej na podstawie umowy zawartej z beneficjentem.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi sytuacja uniemożliwiająca zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, określona uprzednio jako "przesłanka negatywna". Przedstawiony we wniosku stan faktyczny, nie mieści się również w katalogu pozostałych zwolnień zawartym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany przez spółkę z tytułu realizacji umowy szkoleniowej podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła Spółka cywilna, która w świetle przepisów tej ustawy nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wszystkich wspólników możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy - Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne - wspólników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl